Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > NEXT

NEXT

NEXT
2.6.2007

recen­ze

Přečteno: 172 krát

S tím se potý­ká dneska kde kdo.. A Nicolas Cage coby Cris Johnson není výjim­kou. Cris se živí jako kou­zel­ník v Las Vegas. Jeho vari­et­ní čís­lo totiž doká­že zastřít fakt, že Cris vidí do blíz­ké budouc­nos­ti. Přesněji pou­ze 2 minu­ty dopře­du. Toho si všimla už i FBI vyšet­řu­jí­cí pří­pra­vu tero­ris­tic­ké­ho úto­ku. Díky zábě­rům z Casina kde Cris hrá­vá poker, je evi­dent­ní, že Cris nepod­vá­dí. Avšak jeho výhry jsou až nápad­ně pode­zře­lé. Pro FBI je jedi­nou šan­cí k odvrá­ce­ní kata­stro­fy.

Zápletka fil­mu je cel­kem sluš­ná. Na roz­díl od před­lo­hy Philipa K. Dicka se ode­hrá­vá v sou­čas­nos­ti, čemuž se taky při­klá­dá plus. Režisér fil­mu Lee Tamahori, zná­mý jako reži­sér fil­mu xXx 2, se stej­ně jako tam dopouš­tí spous­ty chyb, kte­ré jsou pro divá­ka neú­nos­né. Snímek tvá­ří­cí se jako let­ní bloc­kbus­ter, jím zaru­če­ně není. Proboha co ten scé­nář? Snad i děti by měli pro­blém kou­kat na ten­to film podru­hé. To z čeho Tamahori těží v prv­ní polo­vi­ně fil­mu se v té dru­hé vytrá­cí a bohu­žel i kazí pohled na celý film. Složenina roman­tic­ké­ho fil­mu, akč­ní­ho žán­ru a špet­ky sci-fi se zdá být sama o sobě nešťast­nou vol­bou.

Film vyprá­vě­ný chví­le­mi s pří­jem­nou nad­sáz­kou, chví­le­mi s napros­to nud­ný­mi pasá­že­mi a pře­kva­pe­ní na kon­ci ako­rát roz­čí­lí. Na fil­mu jsou pří­jem­né tak dvě scé­ny. A to scé­na v Casinu, kde Cris uni­ká FBI. A scé­na kde si díky své schop­nos­ti Cris nachá­zí ten nej­lep­ší způ­sob k sezná­me­ní. Mimochodem ji pova­žu­ji za nej­lep­ší scé­nu fil­mu. Jinak výběr tri­ků (roz­dě­le­ní Crise na něko­lik Crisů) byl tra­gic­ký. Stejně tak pro­ve­de­ní. Trikové scé­ny vypa­da­jí nato­lik umě­le. Achjo.. Trochu poupra­vit scé­nář, pře­dě­lat tri­ky, ostří­hat Nicolase Cage a Next by fun­go­val jako správ­ný odpo­čin­ko­vý film. Takhle se z něj sta­la jen hro­ma­da ne pří­liš hez­kých obráz­ků, kte­ré vám sta­čí pro­jít jen jed­nou.

Verdikt: Film na jed­no podí­vá­ní, se špat­ný­mi tri­ky, špat­ným scé­ná­řem a jed­nou pří­jem­ně legrač­ní scé­nou. Aspoň že ta hud­ba se poved­la.
Naše hod­no­ce­ní

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.00/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.0 z 5 (hod­no­ce­no 1x)

Jaroslav Měrtl

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 0,90201 s | počet dotazů: 221 | paměť: 54089 KB. | 26.01.2022 - 06:18:12