Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí

NEVLASTNÍ SESTRA: Její příchod všechno zničí

nevlastni.sestra
nevlastni.sestra
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nevlastní sest­ra je jed­ním z dal­ších psy­cho­lo­gic­kých thrille­rů autor­ky best­selle­rů Matčina hra a První chy­ba od Sandie Jonesové. 

Jak už samot­ný název kni­hy napo­ví­dá, děj se bude točit kolem dění nevlast­ní sest­ry, kte­rá svým neče­ka­ným pří­cho­dem doslo­va všech­no zni­čí. Pomyslná bub­li­na doko­na­lé a šťast­né rodi­ny doslo­va prask­ne, a i krás­né vzpo­mín­ky ply­nou­cí ze šťast­né­ho pro­ži­té­ho živo­ta jejím pří­cho­dem začí­na­jí žlout­nout a roz­plý­vat se.

Příběh začí­ná doce­la oby­čej­ně, kdy se u neděl­ní­ho obě­du sejde celá rodi­na. Pomyslná rodin­ná idyl­ka je však naru­še­na pří­cho­dem neče­ka­né­ho hos­ta, napros­to cizí ženy tvr­dí­cí, že je jejich bio­lo­gic­ká sest­ra. Je to sku­teč­ně prav­da ane­bo se jed­ná o něčí hloupý žert?

Kniha je vyprá­vě­na z pohle­du dvou sester, Lauren a Kate. Obě „vlast­ní“ sest­ry, i když tak tro­chu jsou si kaž­dá jiná, přec si kaž­dá té dru­hé závi­dí, co sama ve svém živo­tě nemá a více se od sebe odci­zu­jí.  

V Katiných očích má její sest­ra Lauren napros­to všech­no. Má tři zdra­vé děti, úžas­nou rodi­nu, zatím co ona se již něko­lik let sna­ží mar­ně otě­hot­nět. Několikrát pod­stou­pi­la umě­lé oplod­ně­ní, ale bez výsled­ku. To však Laruen, vůbec netu­ší a mys­lí si, že Kate jde jen a jen o kari­é­ru, a o život, kde si může uží­vat, ces­to­vat po celém svě­tě, být svo­bod­ná. To je to, co jí Lauren s násil­nic­kým man­že­lem tolik závi­dí, a za svo­jí situ­a­ci se vel­mi sty­dí a před svý­mi blíz­ký­mi tají, že je fyzic­ky i psy­chic­ky týra­nou ženou. Nikdo tedy netu­ší, s jaký­mi démo­ny jejich nej­bliž­ší lidé sami boju­jí!

A nyní při­chá­zí na scé­nu dal­ší žena, dal­ší sest­ra, kte­rá oto­čí všem zúčast­ně­ným život vzhů­ru noha­ma, odkry­je dáv­né „milo­srd­né“ lži a ote­vře sta­ré rány z minu­los­ti. Pokud to je ale oprav­du jejich sest­ra, o kte­ré nevě­dě­ly, budou mít odva­hu a sílu při­jmout ji do své rodi­ny?

Kniha je moc dob­ře napsa­ná a skvě­le se čte, ale víc než thriller bych ji kaž­do­pád­ně zařa­di­la do psy­cho­lo­gic­ké­ho romá­nu s prv­ky dra­ma­tu. Je to tako­vé oddycho­vé čte­ní, z kte­ré­ho vás občas vytrh­ne špet­ka napě­tí, ale žád­né vraž­dy nebo záhad­ná úmr­tí roz­hod­ně neče­kej­te.

Autorka se zamě­ři­la hlav­ně na myš­len­ko­vé pocho­dy jed­not­li­vých postav a na postup­né odkrý­vá­ní his­to­rie celé rodi­ny a hlav­ně kost­liv­ce, kte­rý tam někde ve skří­ni ležel zavře­ný něko­lik let. Každopádně si nenech­te ujít závěr kni­hy, pro­to­že samot­né rozuz­le­ní děje vás mile pře­kva­pí.

Knihu dopo­ru­ču­ji na odde­cho­vé čte­ní, při kte­rém se vy sami nemu­sí­te pídit po prav­dě, a jen si může­te v kli­du vychut­ná­vat jed­not­li­vé řád­ky pří­bě­hu, nechat se vnést do samot­né­ho děje.

 • NEVLASTNÍ SESTRA: Její pří­chod všech­no zni­čí
 • Napsala: Sandie Jonesová
 • Vydala GRADA Publishing, a.s. pod znač­kou COSMOPOLIS
 • Praha 2021
 • Počet stran: 344
 • ISBN: 978-80-271-17966-6

Foto: GRADA Publishing, a.s & Andrea Bátovská


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla6. června 2021 Rodina v podkroví..... jeden dům, dvě rodiny, tři těla Toužíte-li po čtení, které je plné intrik a děsivých událostí, po kterých vám bude běhat nejen mráz po zádech, ale  možná budete i tak trochu znechuceni, a na druhou stranu rádi rozplétáte […] Posted in Recenze knih
 • Noční návštěva3. září 2021 Noční návštěva Knihu Noční návštěva od Carol Goodmanové uvítají všichni nadšenci milující kombinaci psychologického thrilleru, detektivky, a tak trochu literatury s duchovní tématikou a mystickými […] Posted in Recenze knih
 • Sestry z vinice20. července 2022 Sestry z vinice Sestry z vinice, od nejprodávanější americké spisovatelky dnešní doby JoAnn Rossové, jež vydalo nakladatelství GRADA Publishing a.s., je velmi příjemnou oddechovkou, která nikoho neurazí a […] Posted in Recenze knih
 • Sedmé dítě od autora Erika Valeura16. února 2022 Sedmé dítě od autora Erika Valeura Román Sedmé dítě, jak už název napovídá, se točí kolem sedmi malých dětí, jejichž osudy byly navzájem propojeny už od samotného narození až po dospělost. Všechny se totiž narodily na […] Posted in Recenze knih
 • Příliš mnoho tajemství - Ti kdo mlčí, možná jen nechtějí lhát20. prosince 2021 Příliš mnoho tajemství - Ti kdo mlčí, možná jen nechtějí lhát Milujete romány Kataríny Gillerové? Chcete zažít několik životů v jednom příběhu? Pojďte se na to společně se mnou podívat. Rozhodně nebudete litovat, jelikož tuto knihu budu dlouho […] Posted in Recenze knih
 • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
 • Miniaturista14. srpna 2022 Miniaturista Miniaturista je příběh, který se odehrává v roce 1686 v holandském městě Amsterdamu. Hlavní hrdinkou je mladá Petronella (tu dokonale ztvárnila mladičká herečka Anya Taylor-Joy), jež se na […] Posted in TV Recenze
 • V jabloňovém sadu - myslela si, že má všechno, dokud nezjistila, že štěstí na ni čeká úplně jinde7. dubna 2022 V jabloňovém sadu - myslela si, že má všechno, dokud nezjistila, že štěstí na ni čeká úplně jinde Máte rádi romány o rodině i jejím poutu? Chcete zažít nádherný příběh plný emocí? Tak právě vám je určena kniha Susan Wiggs, která vás o tom rozhodně přesvědčí. Pojďte se na to se mnou […] Posted in Recenze knih
 • Vinařství - Osudové dny - závěr rodinné ságy6. února 2022 Vinařství - Osudové dny - závěr rodinné ságy Milujete rodinné ságy? Chcete se dozvědět, jak to nakonec s Franzem Gerbanem a jeho ženou Irenou dopadne? Tak právě vám je určena třetí, závěrečná část trilogie s názvem Vinařství - […] Posted in Recenze knih
 • Rodinný hotel - Nový začátek24. ledna 2022 Rodinný hotel - Nový začátek Máte rádi rodinné ságy? Chcete prožívat radosti i starosti rodiny Kuhlmannových z hotelového prostředí? Tak právě vám je určena novinka s názvem Rodinný hotel - Nový začátek, kterou vydala […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,53600 s | počet dotazů: 259 | paměť: 60050 KB. | 19.08.2022 - 23:06:21