Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Neviditelná superhrdinka – Miss Fifty, vás přesvědčí o tom, že hrdinky opravdu existují

Neviditelná superhrdinka – Miss Fifty, vás přesvědčí o tom, že hrdinky opravdu existují

NevidHrdinka
NevidHrdinka

V dneš­ním svě­tě se hrdi­no­vé hle­da­jí jen těž­ko, a při­tom jsou tak potře­ba. A co pak tepr­ve hrdin­ky? Román, Neviditelná super­hr­din­ka – Miss Fifty, vás pře­svěd­čí o tom, že hrdin­ky oprav­du exis­tu­jí a doká­ží se poprat se vším, co jim při­jde do ces­ty.

Španělská spi­so­va­tel­ka Rosa Ribas, kte­rá i mimo jiné napsa­la sérii detek­tiv­ních romá­nů, ve své nové kni­ze uka­zu­je, kolik nási­lí číhá na kaž­dém kro­ku. Hlavni hrdin­ka Marta Ferrerová se zota­vu­je z váž­né nemo­ci, když při posled­ním oza­řo­vá­ní se sta­ne něco nepo­cho­pi­tel­né­ho a ona od toho oka­mži­ku zaží­ná žít úpl­ně jiný život, pro kte­rý byla před­ur­če­na. Uvidí zvlášt­ní záblesk, kte­ré­ho si nikdo jiný nevši­ml. Když se vra­cí z nemoc­ni­ce domů, sta­ví se pro veče­ři k Číňanovi. V tu chvil­ku tam při­jde lupič, kte­rý chce pro­da­va­če okrást. Marta se začne cítit zvlášt­ně, a když v ruce drží ple­chov­ku s raj­ským pro­tla­kem, začne její ruka a pak i celé její tělo mizet, jako v něja­ké mlze. Najednou se její nevi­di­tel­ná ruka vymrští a lupič dosta­ne sil­ný zásah do hla­vy, po kte­rém se slo­ží k zemi. Po chvil­ce se Marta začne opět zvi­di­tel­ňo­vat. Zjištění, že má najed­nou výbor­ný sluch, zrak a že doká­že být nevi­di­tel­ná, je pro ni jed­na vel­ká nezná­má, ale také cítí, že to je to, pro co byla stvo­ře­na. Den co den se vrhá do víru vel­ko­měs­ta, a sna­ží se zachra­ňo­vat ti, kte­ří její pomoc potře­bu­jí, a její pře­zdív­ka Miss Fifty o ni řek­ne vše.

Kniha je plná napí­na­vých scén a také postup­ně odkrý­vá tajem­ství, nevi­di­tel­né super­hr­din­ky. Čtenáři, nebo spí­še čte­nář­ky, si Martu oblí­bí pro její tro­chu „suchý“ humor a také odva­hu. Spíše bych tuto kni­hu dopo­ru­či­la dív­kám, co mají rády sci-fi žánr (obje­vu­jí se tam slo­va jako např.kryptonit, Catman, ato­mo­vé mra­ven­ci…). Myslím si, že pak tako­vou­to kni­hu budou doslo­va „hltat“ a budou si přát být, přes­ně tako­vou super­hr­din­kou, jakou je prá­vě Marta. Musím uznat, že autor­ka umí dob­ře popi­so­vat scé­ny, a čte­nář tak nemá pro­blémy s před­sta­vi­vos­tí.

Pro mě kni­ha byla tro­chu oříš­kem a musím se při­znat, že mě chvil­ka­mi neba­vi­la. Neustále se tam obje­vu­jí stej­né typy scén a čte­nář se v půl­ce kni­hy už vlast­ně ani nic nové­ho nedo­zví. Marty syn, Robert, je v kni­ze tako­vou tou „plo­chou“ posta­vou, že kdy­by ho autor­ka vypus­ti­la, nic by se asi nesta­lo. Když pak Marta zača­la bojo­vat s obří­mi mra­ven­ci, o něco se má pozor­nost zbyst­ři­la, ale jen na chvil­ku. Humor, hlav­ní hrdin­ky, mi také nic neří­kal a mož­ná, kdy­by autor­ka pou­ži­la více „pepr­ná“ slo­va, urči­tě by to kni­hu oži­vi­lo a mož­ná by si při­táh­la i více dospě­lých čte­ná­řů.

Kdo má ale rád ten­to žánr, kni­ha mu v knihov­ně nezů­sta­ne dlou­ho ležet a urči­tě si ji rád zno­vu pře­čte. Vždyť kolik kní­žek je o super­hr­din­kách, kte­ré jsou ochot­ni ris­ko­vat svůj život pro dru­hé?

  • Název : Neviditelná super­hr­din­ka – Miss Fifty
  • Autor : Rosa Ribas
  • Nakladatelství : Motto
  • Počet stran : 158
  • Hodnocení : 48%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Dům bez knih, je jako tělo bez duše.... Julius Zeyer Jsem redaktorkou na tomto webu a mimo jiné píšu knihy, články a povídky, které mi dodávají elán a energii do života.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,34995 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56633 KB. | 01.07.2022 - 09:16:21