Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nevědomí Oblivion - 50%

Nevědomí Oblivion - 50%

NevedomiScreen
NevedomiScreen
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tom Cruise se vrh­nul do Sci-fi. Je jeden z posled­ních živých čle­nů na zemi v novém fil­mu reži­sé­ra TRON: Legacy 3D - Josepha Kosinski.

Jako jeden z mála fil­mů, kte­rý je vyni­ka­jí­cí do IMAX for­má­tu do našich kin, jde Sci-fi film Nevědomí. Tento film je pří­mo nato­čen pří­mo pro IMAX for­mát, kdy byl celý film nato­čen na nej­no­věj­ší digi­tál­ní kame­ry v roz­li­še­ní 8K. Což zna­čí 7 680 × 4 320 pixe­lů. Tento for­mát byl pou­žit prv­ně. Je to poznat, pro­to­že i v IMAXu je pou­ze 4K a tak v rám­ci zmen­še­ní pou­ži­té roz­li­še­ní 4096 × 1714 pixe­lů vypa­dá dob­ře a nejsou vidět ost­ré hra­ny pixe­lů. Bohužel čes­ké titul­ky ale byly při­pra­ve­ny pou­ze pro 4K, a tak bylo vidět pixe­lo­vé kos­tič­ko­vá­ní.

Zajímavostí bylo i to, že pro ten­to film byl for­mát obra­zu pro IMAX při­způ­so­ben na poměr lep­ší pro tak vel­ké kino, a tak si člo­věk více uží­vá obra­zu ve spod­ním i hor­ním okra­ji. Místo for­má­tu 1:2,4 je pou­žit for­mát 1:1,9.

Joseph Kosinski je nový reži­sér s dob­rým visu­ál­ním cítě­ním a pro­sla­vil se jako reži­sér fil­mu TRON: Legacy 3D, kte­rý byl celý o počí­ta­čích a v poči­ta­čích. Jeho gra­fic­ká slož­ka byla veli­ce pří­vě­ti­vě tech­nic­ká. Joseph Kosinski zvo­lil veli­ce nád­her­nou, sko­ro až Apple, vizu­ál­ní slož­ku, kdy jsou veš­ke­ré pří­rod­ní sce­né­rie, ale i tech­nic­ké sci-fi vymo­že­nos­ti, veli­ce dob­ře tech­nic­ky vyob­ra­ze­ny. Každý z pohyb­li­vých čás­tí fil­mu má svůj pro­stor, kte­rý doko­na­le zapa­dá do uni­ver­sa.

Bohužel ke kochá­ní je pou­ze vizu­ál­ní slož­ka. Příběh je bohu­žel už slab­ší. Jack se svo­jí part­ner­kou je údrž­bá­řem na zemi, kte­rá je zni­če­na úto­kem mimo­zemš­ťa­nů. Obyvatelé země vyhrá­li, ale za cenu ztrá­ty své pla­ne­ty. Jack pořád opra­vu­je zni­če­né dro­ny do té doby, než se obje­ví ve ztros­ko­ta­né lodi z minu­los­ti žena z jeho snů. Spoilerovat samo­zřej­mě nebu­du, je to jenom úvod, kte­rý uka­zu­je veš­ke­rý život na zni­če­né zemi a naru­še­ní pra­vi­del­né ruti­ny, kte­ré změ­ní myš­le­ní i situ­a­ci hlav­ní­ho hrdi­ny.

Tom Cruise, dle mne stá­le moc hrát neu­mí, stá­le je to jenom fra­jí­rek, kte­rý se dosta­ne o nových situ­a­cí. Bohužel ho, jak se dá oče­ká­vat, v herec­tví pře­hra­je Morgan Freeman. Ostatní her­ci jsou tam už jenom na ozdo­bu a o to, aby si hlav­ní posta­va moh­la vybrat mezi žena­mi, pří­pad­ně pou­čit o cho­du svě­ta a svých zaměst­na­va­te­lích. Bohužel ani Olga Kurylenko není hereč­kou, a tak tam jenom sto­jí a kou­ká.

Velice se mi líbi­lo, jak byl celý film byl vizu­ál­ně nád­ner­ný, ale veš­ke­ré nápa­dy už více­krát už byly pou­ži­ty v před­cho­zích fil­mech. Joseph Kosinski je i scé­náris­tou toho­to fil­mu, ale pou­žil už exis­tu­jí­cí věci, kte­ré jsme vidě­li už před 45 lety. Ano někte­ré zdro­je inspi­ra­ce návr­hu fil­mu už byly pou­ži­ty už v pře­lo­mo­vé 2001: Vesmírná ody­see. Velice trap­ně mi bylo, že ten nej­dů­le­ži­těj­ší počí­tač, kte­rý může za nej­dů­le­ži­těj­ší záplet­ku, je pou­ze vel­ký klon slav­né­ho PC Hal.

Když tak uza­vřu celou moji recen­zi, tak je evi­dent­ní, že jedi­né, co na tom fil­mu je nád­her­ná obra­zo­vá slož­ka fil­mu. Příběh už tady byl, Cruise i dal­ší her­ci, tedy až na výjim­ku, hra­jí svo­jí niž­ší ligu. Radši pus­tím 2001, kde i přes poma­lost fil­mu, se člo­věk kochá vším, co se ve fil­mu děje. Nevědomí je film pou­ze na Sci-fi a vizu­ál. Zkusím si vzpo­me­nout i na star­ší film Moon, kte­rý byl pros­tě lep­ší.

A kolik tomu dávám tedy tomu­to fil­mu? Cruise 10%. Morgan Freeman – 90%, Příběh 10% a visu­ál s hud­bou fil­mu 100% Celkem tedy 50%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,44986 s | počet dotazů: 254 | paměť: 61700 KB. | 08.12.2022 - 11:09:28