Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Neuvěřitelně uvěřitelné příhody z hor - Jednou jsi nahoře, většinou dole

Neuvěřitelně uvěřitelné příhody z hor - Jednou jsi nahoře, většinou dole

NeuverPribehy

Češi jsou po celém svě­tě zná­mí jako milov­ní­ci turis­ti­ky a ces­to­vá­ní obec­ně.  Když neob­je­vu­je­me nej­za­pad­lej­ší kou­ty svě­ta, tak vět­ši­na z nás pozná­vá ale­spoň svou rod­nou vlast. Důkazem budiž narůs­ta­jí­cí počet návštěv­ní­ků všech mož­ných turis­tic­kých atrak­cí. Na někte­rých mís­tech není v létě pro pří­val turis­tů čas­to ani kam šláp­nout.  K ces­to­va­te­lům, kte­ří se roz­hod­li obje­vo­vat krá­sy domá­cí i zahra­nič­ní pat­ří i Martin Úbl. O své poznatky z cest se dělí s veřej­nos­tí pro­střed­nic­tvím kni­hy Neuvěřitelně uvě­ři­tel­né pří­běhy z hor s podti­tu­lem Jednou jsi naho­ře, vět­ši­nou dole.

Jedná se o útlou kni­hu, kte­rá si spí­še kla­de za cíl pře­de­vším poba­vit čte­ná­ře humor­ný­mi his­tor­ka­mi z cest, než o kla­sic­ký ces­to­pis s důklad­ným popi­sem geo­gra­fie, účast­ní­ků, vyba­ve­ní,…  I když popi­sy účast­ní­ků ale­spoň čás­teč­ně nechy­bí, pro­to­že autor neces­tu­je sám, ale ve sku­pi­ně číta­jí­cí žen­ské i muž­ské zástup­ce. I jed­no­ho zástup­ce z gumy, kte­rý je nefor­mál­ním vedou­cím kaž­dé výpra­vy. V kni­ze najde­te pří­ho­dy ze čtyř evrop­ských i mimo­ev­rop­ských cest, kte­rých se par­ta zúčast­ni­la. Island, Korsika, Nepál, Peru.

V někte­rých z nás už jen výčet desti­na­cí vyvo­lá nelí­če­ný zájem a v někte­rých nao­pak pani­ku, pro­to­že hote­lo­vých resor­tů a plá­ží zde najde­me pomá­lu. Skupina samo­zřej­mě ces­to­va­la na vlast­ní pěst, pro­to­že na dovo­le­né s peč­li­vě zor­ga­ni­zo­va­ným pro­gra­mem ze stra­ny ces­tov­ní kan­ce­lá­ře, tolik dob­ro­druž­ných zážit­ků nena­sbí­rá­te. A to je i para­dox­ně i men­ší sla­bi­na celé kni­hy. Ti, co jez­dí na dovo­le­nou s ces­tov­kou, budou zasko­če­ni tím, co všech­no je nedej bože může potkat a kni­ha je urči­tě poba­ví. Možná se dokon­ce dočká své­ho mís­ta v kuf­ru na koleč­kách a podí­vá se do hote­lo­vé­ho kom­ple­xu na plá­ži jako vhod­ný spo­leč­ník pro zpes­t­ře­ní dovo­le­né. Ale ty, co jsou zvyklí pozná­vat svět bez ces­tov­ky za zády, kni­ha bohu­žel ničím neo­hro­mí, pro­to­že podob­ných his­to­rek chtě nechtě zaži­je­te spous­tu. Je nor­mál­ní, že na Islandu leje něko­lik dní v kuse, v džun­g­li pře­bý­va­jí zákeř­né pija­vi­ce a na turis­tic­ky atrak­tiv­ních mís­tech je k nehnu­tí.

Neuvěřitelně uvě­ři­tel­né pří­běhy z hor tak lze dopo­ru­čit spí­še čte­ná­řům, kte­ří nema­jí tolik naces­to­vá­no na vlast­ní pěst. Ti, zde najdou his­tor­ky, kte­ré roz­ptý­lí a poba­ví. A dru­há sku­pi­na samo­stat­ných ces­to­va­te­lů?  Nejspíše při­ta­ká a vysy­pe z ruká­vu řadu dal­ších podob­ných his­to­rek. A někte­ré mož­ná Martin Úbl inspi­ru­je k napsá­ní vlast­ní kni­hy se zážit­ky z cest.


  • Název kni­hy:     Neuvěřitelně uvě­ři­tel­né pří­běhy z hor
  • Autor:                  Martin Úbl
  • Rok vydá­ní:        2018
  • Nakladatelství:  CPress (Albatros Media)
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,67729 s | počet dotazů: 230 | paměť: 51622 KB. | 24.10.2021 - 21:46:32