Neuschwanstein jako moderní stavba

img a282164 w1995 t1602651295


Neuschwanstein se nachá­zí v Bavorsku, v pře­krás­né hor­na­té kra­ji­ně a nabí­zí pře­krás­ný pohled jako z pohád­ky, z dob stře­do­vě­ku. Tento zámek však pochá­zí z kon­ce deva­te­nác­té­ho sto­le­tí a měl slou­žit jako luxus­ní úto­čiš­tě pro cit­li­vé­ho a křeh­ké­ho krá­le Ludvíka II. Bavorského. Neuschwanstein je tedy stav­bou poměr­ně moder­ní. Stavbu toho­to kou­zel­né­ho zám­ku při­pra­vo­val a navr­ho­val na pokyn krá­le Ludvíka II. diva­del­ní archi­tekt Christian Janka.
pohádkový Neuschwanstein
Základy zám­ku Neuschwanstein byly až osm met­rů hlu­bo­ké a byly polo­že­ny v roce 1868. Následujícího roku, 1869, byl koneč­ně ofi­ci­ál­ně polo­žen základ­ní kámen stav­by zám­ku. Nedlouho poté, v letech 1873 se král Ludvík II. již stě­ho­val do své­ho vysně­né­ho úto­čiš­tě. Byly to sice veli­ce impro­vi­zo­va­né, ale krá­lo­vo vlast­ní pohád­ko­vé pro­sto­ry. Stavba však ješ­tě neby­la hoto­va. Po krá­lo­vě pře­stě­ho­vá­ní se ve stav­bě zám­ku

Neuschwanstein pokra­čo­va­lo dál. Tehdy už však za krá­lo­vy pří­tom­nos­ti a bed­li­vé­ho dohle­du. Přesto se nebo­hý bavor­ský král dokon­če­ní své vlast­ní vytou­že­né stav­by nedo­čkal. V roce 1886 byl zatčen, odve­zen a nedlou­ho potom za podiv­ných okol­nos­tí umí­rá.


Odraz králova úmrtí

Po smr­ti Ludvíka II. kon­čí i stav­ba jeho milo­va­né­ho zám­ku. Velkolepá stav­ba byla ukon­če­na, odváž­né a fan­tas­tic­ké archi­tek­to­nic­ké návrhy byly sme­te­ny ze sto­lu. Později byla přes­to stav­ba zám­ku Neuschwanstein ukon­če­na, ale sta­veb­nic­ké prá­ce již byly pro tuto stav­bu veli­ce stro­hé a okleš­tě­né. V roce 1892 byly dokon­če­ny stav­by někte­rých zámec­kých věží, ale i ty byly stro­hé­ho a jed­no­du­ché­ho vzhle­du. Zámek však po dokon­če­ní neměl žád­né­ho stá­lé­ho oby­va­te­le a začal postup­ně chát­rat.  
zasněžený Neuschwanstein
Ještě dlou­há leta až do dru­hé svě­to­vé vál­ky byl zámek  Neuschwanstein v úpad­ku a stá­val se rui­nou. Až po ukon­če­ní dru­hé svě­to­vé vál­ky se tato monu­men­tál­ní stav­ba dočka­la obno­vy. Zámek byl koneč­ně také ote­vřen veřej­nos­ti a zača­lo se postup­ně pra­co­vat na jeho zacho­vá­ní.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,96786 s | počet dotazů: 215 | paměť: 46957 KB. | 23.01.2021 - 18:19:21