Kritiky.cz > Pro domov > Neúnavný proces papírování

Neúnavný proces papírování

img a283447 w1996 t1490791421

Kdo z nás se nese­tkal s něja­kým tím pro­ce­sem na úřa­dě. Různá vyři­zo­vá­ní nás pro­vá­zí celý život. Začíná to vyři­zo­vá­ním rod­né­ho lis­tu a kon­čí zase lis­tem úmrt­ním. Proto nás nepře­kva­pí, když při roz­hod­nu­tí něco si posta­vit, bude­me muset oběh­nout pár úřa­dů a vypl­nit pár for­mu­lá­řů. Z pra­vi­dla se dají roz­dě­lit do něko­li­ka kate­go­rií.
stohy papírů
1)      Ohlášení stav­by
U někte­rých typů sta­veb nebo rekon­struk­cí Vám posta­čí pou­ze si vyří­dit ohlá­še­ní stav­by. Buď si pro for­mu­lář sko­čí­te pří­mo na sta­veb­ní úřad, nebo jej lze najít i na webo­vých strán­kách minis­ter­stva pro míst­ní roz­voj. V daném for­mu­lá­ři také zjis­tí­te, co dal­ší­ho s tím­to papí­rem musí­te dolo­žit. Dáte-li vše dohro­ma­dy, ode­šle­te nebo pře­dej­te celou věc na pří­sluš­ný sta­veb­ní úřad. Za ohlá­še­ní stav­by by se neměl pla­tit žád­ný popla­tek. Rozhodnutí bys­te měli obdr­žet cca do 40 dnů. Buď Vám roz­hod­nu­tí zašlou, nebo pokud nic neob­dr­ží­te, může­te začít se stav­bou.

2)      Stavební povo­le­ní
Stavební povo­le­ní je o něco draž­ší a mír­ně nároč­něj­ší. Přesto je postup vesměs stej­ný. Po vypl­ně­ní for­mu­lá­ře a dolo­že­ní pří­sluš­ných doku­men­tů je nut­no vše podat na pří­sluš­ný sta­veb­ní úřad. Vyřízení v tom­to pří­pa­dě může trvat 30 až 60 dnů. Částka za vyří­ze­ní se může pohy­bo­vat v roz­me­zí 300 až 3000 korun. Došlo-li by z něja­ké­ho důvo­du k zamít­nu­tí žádosti, je zde také mož­nost se odvo­lat na nad­ří­ze­ném úřa­dě stej­ně jako v před­cho­zím pří­pa­dě.
pracovní nářadí
3)      Bez papí­ro­vá­ní
V někte­rých pří­pa­dech se vel­ké­mu papí­ro­vá­ní dá vyhnout. A to zejmé­na pokud se jed­ná o malé stav­by jako kotec pro psa nebo men­ší skle­ník. Je to ale ome­ze­no veli­kos­tí plo­chy. Avšak pozor. Pokud se ve Vašem pří­pa­dě jed­ná o památ­ko­vě chrá­ně­né stav­by nebo stav­by v památ­ko­vé zóně, papí­ro­vá­ní se nevy­hne­te.

Zvláštní kate­go­rii tvo­ří územ­nísta­veb­ní říze­ní. Územní říze­ní je pro­ces, ve kte­rém se posu­zu­je, zda je mož­né navr­ho­va­nou stav­bu dané­ho typu i s její­mi vli­vy na oko­lí umís­tit do dané­ho úze­mí a také zda je stav­ba v sou­la­du s územ­ně plá­no­va­cí doku­men­ta­cí – se zása­da­mi územ­ní­ho roz­vo­je a územ­ním plá­nem obce. Oproti tomu sta­veb­ní říze­ní posu­zu­je kon­krét­ní způ­sob pro­ve­de­ní stav­by. Vesměs se jed­ná o zjed­no­du­še­né úko­ny před­chá­ze­jí­cí ohlá­še­ní stav­by nebo sta­veb­ní­mu povo­le­ní.
razítka na polštářku
Nejste si jis­tí, co přes­ně ve Vašem kon­krét­ním pří­pa­dě potře­bu­je­te, není na ško­du si na pří­sluš­ný úřad zajít a rov­nou se zeptat. Ušetříte čas a hlav­ně bude­te mít jis­to­tu, že máte aktu­ál­ní infor­ma­ce. Ne vždy zvlád­ne­me sle­do­vat změ­ny a návrhy záko­nů. A radě­ji počí­tej­te s časo­vou rezer­vou. Papírování se může pro­táh­nout.

  • Záludnosti podkrovního bydlení6. května 2020 Záludnosti podkrovního bydlení Jestliže plánujete podkrovní bydlení a připravujete se na jeho rekonstrukci, je dobré myslet na několik věcí již předem. Originalita půdních bytů je velice lákavá, obzvláště když je byt v […] Posted in Pro domov
  • Renovace parket levně a spolehlivě9. července 2020 Renovace parket levně a spolehlivě Parkety byly vždy spolehlivou, kvalitní a především luxusní podlahou. Není to tak dávno, co takové podlahy byly spíše v rodinách, kteří měli daleko větší nároky na bydlení a chtěli opravdu […] Posted in Pro domov
  • Podzimní zútulnění bytu27. února 2020 Podzimní zútulnění bytu Každé roční období je krásné. Často si sice stěžujeme, že už zase začíná podzim, a pak bude zima. Že máme mnohem radši to teplo a sluníčko. Ano, léto je pro mnohé z nás nejkrásnějším […] Posted in Pro domov
  • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […] Posted in Pro domov
  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […] Posted in Pro domov
  • Krupobití svépomocí3. dubna 2020 Krupobití svépomocí Od té doby, co fungují pojišťovny, objevil se jeden fenomén. Tím je snaha pojišťovnu nějakým způsobem obalamutit a přijít tak výhodně k zisku. Někdy to dělají lidé, kteří se dostali do […] Posted in Pro domov
  • Interiér je potřeba sladit.26. ledna 2020 Interiér je potřeba sladit. Chaos v domácnosti naznačuje také chaos v životě. Pokud to u vás doma vypadá chaoticky, nemáte sladěný nábytek, podlahy, barvy, dekorace… Pravděpodobně se zde nebudete […] Posted in Pro domov
  • Rekonstrukce obývacího pokoje8. února 2020 Rekonstrukce obývacího pokoje Váš obývák připomíná nějakou kulisu z retro filmu? Největší čas na to, abyste se pustili do jeho přeměny a vpustili jste tak do vašeho domova nový, svěží a moderní styl v podobě […] Posted in Pro domov
  • Nejlepší dieta3. ledna 2020 Nejlepší dieta Máte pocit, že jste vyzkoušeli naprosto všechno a nic na vás nefunguje? Pokud je tohle přesně váš případ, tak byste se měli pustit do nějaké diety, která má smysl a opravdu funguje, […] Posted in Pro domov
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...