Kritiky.cz > Pro domov > Neúnavný proces papírování

Neúnavný proces papírování

img a283447 w1996 t1490791421

Kdo z nás se nese­tkal s něja­kým tím pro­ce­sem na úřa­dě. Různá vyři­zo­vá­ní nás pro­vá­zí celý život. Začíná to vyři­zo­vá­ním rod­né­ho lis­tu a kon­čí zase lis­tem úmrt­ním. Proto nás nepře­kva­pí, když při roz­hod­nu­tí něco si posta­vit, bude­me muset oběh­nout pár úřa­dů a vypl­nit pár for­mu­lá­řů. Z pra­vi­dla se dají roz­dě­lit do něko­li­ka kate­go­rií.
stohy papírů
1)      Ohlášení stav­by
U někte­rých typů sta­veb nebo rekon­struk­cí Vám posta­čí pou­ze si vyří­dit ohlá­še­ní stav­by. Buď si pro for­mu­lář sko­čí­te pří­mo na sta­veb­ní úřad, nebo jej lze najít i na webo­vých strán­kách minis­ter­stva pro míst­ní roz­voj. V daném for­mu­lá­ři také zjis­tí­te, co dal­ší­ho s tím­to papí­rem musí­te dolo­žit. Dáte-li vše dohro­ma­dy, ode­šle­te nebo pře­dej­te celou věc na pří­sluš­ný sta­veb­ní úřad. Za ohlá­še­ní stav­by by se neměl pla­tit žád­ný popla­tek. Rozhodnutí bys­te měli obdr­žet cca do 40 dnů. Buď Vám roz­hod­nu­tí zašlou, nebo pokud nic neob­dr­ží­te, může­te začít se stav­bou.

2)      Stavební povo­le­ní
Stavební povo­le­ní je o něco draž­ší a mír­ně nároč­něj­ší. Přesto je postup vesměs stej­ný. Po vypl­ně­ní for­mu­lá­ře a dolo­že­ní pří­sluš­ných doku­men­tů je nut­no vše podat na pří­sluš­ný sta­veb­ní úřad. Vyřízení v tom­to pří­pa­dě může trvat 30 až 60 dnů. Částka za vyří­ze­ní se může pohy­bo­vat v roz­me­zí 300 až 3000 korun. Došlo-li by z něja­ké­ho důvo­du k zamít­nu­tí žádosti, je zde také mož­nost se odvo­lat na nad­ří­ze­ném úřa­dě stej­ně jako v před­cho­zím pří­pa­dě.
pracovní nářadí
3)      Bez papí­ro­vá­ní
V někte­rých pří­pa­dech se vel­ké­mu papí­ro­vá­ní dá vyhnout. A to zejmé­na pokud se jed­ná o malé stav­by jako kotec pro psa nebo men­ší skle­ník. Je to ale ome­ze­no veli­kos­tí plo­chy. Avšak pozor. Pokud se ve Vašem pří­pa­dě jed­ná o památ­ko­vě chrá­ně­né stav­by nebo stav­by v památ­ko­vé zóně, papí­ro­vá­ní se nevy­hne­te.

Zvláštní kate­go­rii tvo­ří územ­nísta­veb­ní říze­ní. Územní říze­ní je pro­ces, ve kte­rém se posu­zu­je, zda je mož­né navr­ho­va­nou stav­bu dané­ho typu i s její­mi vli­vy na oko­lí umís­tit do dané­ho úze­mí a také zda je stav­ba v sou­la­du s územ­ně plá­no­va­cí doku­men­ta­cí – se zása­da­mi územ­ní­ho roz­vo­je a územ­ním plá­nem obce. Oproti tomu sta­veb­ní říze­ní posu­zu­je kon­krét­ní způ­sob pro­ve­de­ní stav­by. Vesměs se jed­ná o zjed­no­du­še­né úko­ny před­chá­ze­jí­cí ohlá­še­ní stav­by nebo sta­veb­ní­mu povo­le­ní.
razítka na polštářku
Nejste si jis­tí, co přes­ně ve Vašem kon­krét­ním pří­pa­dě potře­bu­je­te, není na ško­du si na pří­sluš­ný úřad zajít a rov­nou se zeptat. Ušetříte čas a hlav­ně bude­te mít jis­to­tu, že máte aktu­ál­ní infor­ma­ce. Ne vždy zvlád­ne­me sle­do­vat změ­ny a návrhy záko­nů. A radě­ji počí­tej­te s časo­vou rezer­vou. Papírování se může pro­táh­nout.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Malá kuchyň s velkými možnostmi21. listopadu 2019 Malá kuchyň s velkými možnostmi Každá věc jednou doslouží. Některá dříve a některá později. Určitě to platí i o zařízení bytu nebo domu. Jsou věci, které se určitě mění častěji -         nádobí -         potahy […]
  • Nebuďte otroky svého bydlení12. října 2019 Nebuďte otroky svého bydlení Co tím chtěl básník vlastně říci? Mít vlastní byt či dům je jistě skvělou záležitostí. Je však nutné se vyvarovat uvažování o vlastním bydlení jakožto o něčem ultimátním, co nás k sobě […]
  • Dost místa pro všechny4. listopadu 2019 Dost místa pro všechny Při rekonstrukci koupelny bychom měli myslet hlavně na účelnost. Což ale neznamená, že naše koupelna bude po našem zásahu strohá a nudná. Pokud už máme za sebou tu nepříjemnou záležitost, […]
  • Papír jako stavební kámen5. listopadu 2019 Papír jako stavební kámen Plánování nových věcí je příjemnou starostí. Avšak už další úkony spojené s tím zas tak zábavné nejsou. Nejen, že plánování nového domu či bytu, nebo i větší rekonstrukce je na čas […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […]
  • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […]
  • Žijte jednoduše18. listopadu 2019 Žijte jednoduše O minimalismu jste už určitě slyšeli. Stále více a více lidí se přiklání k této ‚filozofii‘, jejíž podstata by se dala vystihnout (jak jinak než jednoduše) slovy „Méně je více“.  A je […]
  • Koupelna jako obytná místnost15. listopadu 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
  • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]