Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Nestyda

Nestyda

Film Nestyda, jsem si jako vel­ká milov­ni­ce Michala Viewegha a Jirky Macháčka roz­hod­ně nemoh­la nechat ujít. A můžu Vám říct, že času strá­ve­né­ho v kině, jsem urči­tě neli­to­va­la (jako tomu bylo napří­klad u Kozího pří­bě­hu.)
Už prv­ní věta, kte­rá mne v novi­nář­ském presski­tu zau­ja­la, byla pří­sli­bem nezvyk­lé­ho zážitku…no posuď­te sami:

„Bylo pros­tě nut­né do role Karla Gotta obsa­dit prá­vě Karla Gotta, pro­to­že Hradčany také nemo­hou hrát jinou budo­vu než Hradčany.“ - Jiří Macháček

Ač nejsem obdi­vo­va­tel­kou bož­ské­ho Káji, mohu jedi­ně sou­hla­sit a jen dodat, že cel­ko­vě obsa­ze­ní rolí ve fil­mu Nestyda nemá chy­bu, a roze­bí­rá­ní růz­ných scén, hlá­šek a fór­ků nám vydr­že­lo, ješ­tě dlou­ho po opuš­tě­ní kina..

Ve fil­mu Nestyda si po boku Jiřího Macháčka (Oskar) zahrá­li: Emília Vašáriová (Nora), Pavel Liška (Matěj), Simona Babčáková (Zuzana), Pavel Landovský (Osk.otec) a bož­ský Kája..:-), kte­rý sice měl štěk na deset vte­řin i s klap­kou, ale bez toho by to pros­tě neby­lo ono.
Tenhle počin začal vzni­kat v led­nu roku 2008. Setkáváme se v něm s Oskarem, mode­rá­to­rem poča­sí, kte­rý žije se Zuzanou a jejich synem. Přitom si ale čas­to a rád uží­vá s maďar­skou oper, díky ní a její „koryt­nač­ce“ se dosta­ne do dost pre­kér­ní situ­a­ce, kdy ho Zuzana vyho­dí a po té, co prask­ne, že hlá­sil poča­sí obrá­ce­ně (proč na to se radě­ji skoč­te podí­vat sami) ho také těs­ně poté vyho­dí z prá­ce.

Oskar se nastě­hu­je do malé­ho byteč­ku, ve kte­rém žije se svou oper, ta se, ale postup­ně vytrá­cí a díky tomu se setká­vá­me, s růz­ný­mi žena­mi, kaž­dá je jiná, s kaž­dou Oskar zaží­vá jiné situ­a­ce a kaž­dá má pro něho jiný význam. Velmi důle­ži­tou posta­vou, kte­rá nás pro­vá­zí vel­kou čás­tí fil­mu je Nora, slav­ná zpě­vač­ka, se kte­rou se Oskar potká v restau­ra­ci a díky své odva­ze se s ní sblí­ží. Nora by sice moh­la být Oskarovou mat­kou, ale to ani jed­no­mu z nich neva­dí. Kvůli tomu se, ale Oskar dosta­ne na před­ní strán­ky bul­vár­ních časo­pi­sů a novin, díky čemuž ztra­tí veš­ke­ré sou­kro­mí a sta­ne se ter­čem mno­ha pozná­mek a vti­pů.
Jeho obži­vou se sta­ne  „Bezpečný odvoz“  (pokud nejste schop­ni odjet sami, odve­ze Vás i Vaše auto až domů). Tahle prá­ce ho zave­de do vykři­če­né­ho domu, kde ke své­mu pře­kva­pe­ní potká svou býva­lou žač­ku a kama­rá­da. V této chví­li se nabí­zí otáz­ka, kdo je šťast­něj­ší? Oskar, kte­rý si může svo­bod­ně dělat co chce a nebo jeho kama­rád, kte­rý si takří­ka­jíc občas „odsko­čí“ od man­žel­ky? Jak se Oskar vyrov­ná s těmi­to „náhod­ný­mi shle­dá­ní­mi“? a s medi­ál­ním kolo­to­čem, kte­rý se oko­lo něho roz­je­de díky Nině?

I přes­to, že je hlav­ní posta­vou fil­mu Oskar, poměr­ně čas­to se obje­vu­je i Zuzana, pro kte­rou je  setká­ní s Matějem život­ním zlo­mem. Důležitou roli ve vzta­zích jak Zuzany tak Oskara hra­jí Oskarovi rodi­če. Ti se podiv­ně a pře­kva­pi­vě pro­lí­na­jí do živo­ta všech čtyř.

Tenhle fil­mek je vyni­ka­jí­cím dílem z čes­ké kuchy­ně, kte­ré snad pomů­že napra­vit její momen­tál­ně lehce pošra­mo­ce­nou pověst. Spolupráce tří vel­kých uměl­ců byla již od začát­ku pří­sli­bem kva­li­ty a podí­va­né na úrov­ni a já osob­ně si mys­lím, že bude­te tak jako já nad­še­ni. Rozhodně Vám,ale nedo­po­ru­ču­ji brát do kina rato­les­ti, tohle je film, kte­rý by Vám totiž mohl dost zava­řit, já osob­ně totiž nevím jak bych své­mu děc­ku vysvět­lo­va­la co zna­me­ná památ­ná fil­mo­vá hláš­ka : „Stará sto­do­la nej­líp hoří“

Naše hod­no­ce­ní: 

8

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

Recenze: Koralína a svět za taj­ný­mi dveř­mi

Recenze: Noc v muzeu 2

Recenze: Andělé a démo­ni

Recenze: Dvojí hra

Recenze: Krvavý Valentýn

Recenze: Pátek tři­nác­té­ho

Recenze: Gran Torino

Recenze: Rychlí a zbě­si­lí

Recenze: JCVD

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
8. October 2008 - 14:31 — Soňa Mullerová

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,48190 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53549 KB. | 22.01.2022 - 01:14:24