Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nespoutaný Django (2012)

Nespoutaný Django (2012)

Django

Trvalo vel­mi dlou­ho, než se Quentin Tarantino a žánr wes­ter­nu potka­li. Jejich prv­ní setká­ní skon­či­lo ide­ál­ním sňat­kem, jaký bychom jim moh­li pou­ze závi­dět, kdy­by se s námi nepo­dě­li­li o radost ze své­ho syna. Jmenuje se Django a přes­to­že vůbec nepři­po­mí­ná tra­dič­ní­ho wes­ter­no­vé­ho hrdi­nu, má se v kinech čile k svě­tu.

Quentin Tarantino (nar. 1963) pat­ří jako scé­náris­ta, herec a reži­sér od deva­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí k nej­vět­ším osob­nos­tem svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie a jeho drs­né fil­my budí od samé­ho začát­ku zaslou­že­nou pozor­nost. Traduje se o něm, že je nada­ný ama­tér, kte­rý jako­by jen tak mimo­děk nato­čil něko­lik kva­lit­ních fil­mů na zákla­dě těch, kte­ré vídal v mlá­dí.

Je to samo­zřej­mě napros­tý nesmy­sl. Za téměř kaž­dým géni­em je pře­de­vším tvr­dá prá­ce a o Tarantinovi to pla­tí troj­ná­sob. Než se stal zná­mým režišé­rem, napsal tři scé­ná­ře k fil­mům, kte­ré dří­ve nebo poz­dě­ji dob­ře („Pravdivá roman­ce“ - Tony Scott), skvě­le („Od sou­mra­ku do úsvi­tu“ - Robert Rodriguez), či napros­to neu­mě­le („Takoví nor­mál­ní zabi­já­ci“ - Oliver Stone) nato­či­li dnes již věhlas­ní reži­sé­ři. Tarantino si tak vydě­lal na svůj prv­ní film a hned uhra­nul jak divá­ky, tak kri­ti­ky.

Stin

„Gauneři“ („Reservoir Dogs“) obsa­ho­va­li vše, co dělá dodnes Tarantina Tarantinem. Mnoho odka­zů k fil­mům, kni­hám, diva­del­ním hrám a hudeb­ním nahráv­kám, ke kte­rým má osob­ní vztah. Skvělý scé­nář s pro­plé­ta­jí­cí­mi se dějo­vý­mi lini­em, odka­zy do minu­los­ti, hláš­ka­mi a vti­py, sou­vi­se­jí­cí­mi s pop­kul­tu­rou. Zřejmě by to byl jeho Opus Dei, kdy­by dva roky poté, v roce 1994, nena­to­čil film „Pulp Fiction“.

Za scé­nář k fil­mu dostal Oscara a „Historky z pod­svě­tí“ se sta­ly jed­ním z nej­lé­pe hod­no­ce­ných fil­mů his­to­rie. Skvělá sou­hra kul­tov­ních hlá­šek, neu­stá­lé akce, vyni­ka­jí­cích výko­nů v té době téměř zapo­me­nu­tých her­ců (Bruce Willis, John Travolta) dopl­ně­ná výbor­ným soun­drac­kem, z fil­mu udě­la­la divác­ký hit. Film sice na Oscara, v kon­ku­ren­ci his­to­ric­ky nej­lé­pe hod­no­ce­né­ho fil­mu „Vykoupení z věz­ni­ce Shawshank“ a miláč­ka kri­ti­ky, kte­rým se stal „Forrest Gump“, nedo­sá­hl, ale srd­ce divá­ků si zís­kal do té míry, že od té doby již coko­liv Tarantino udě­lal, bylo a bude vždy srov­ná­vá­no s jeho prv­ním úspě­chem.

Na vlně uzná­ní kri­ti­ky a opráv­ně­né­ho zájmu divá­ků Tarantino ješ­tě chví­li setr­val epi­zo­dou z fil­mu „Čtyři poko­je“, načež násle­do­val tvr­dý, kva­li­ta­tiv­ní sešup smě­rem dolů. „Jackie Brownová“ ani dvou­díl­ný epos „Kill Bill“ nejsou špat­né fil­my, ale divák od nich oče­ká­val mno­hem víc, na což rea­go­val Tarantino vlast­ní kul­tov­ní hláš­kou „pře­ce nikdo nemů­že oče­ká­vat, že pokaž­dé nato­čím Pulp Fiction“.

Oba

Pomocnou ruku mu podal jeho kama­rád a fil­mo­vý sou­put­ník, reži­sér Robert Rodriguez, se kte­rým se podí­lel na fil­mu „Sin City“ jako „spe­cial guest direc­tor“ a záro­veň jako reži­sér jed­no­ho, ze záměr­ně béč­ko­vých fil­mů se spo­leč­ným názvem „Grindhouse“ a podti­tu­lem „Auto zabi­ják“. Opět se zde pro­je­vil Tarantinův smy­sl pro netra­dič­ní pří­běh, syro­vé scé­ny a znač­ný smy­sl pro humor.

V Quentina našli důvě­ru pro­du­cen­ti, her­ci a hlav­ně ji našel v sebe sama a začal se věno­vat vel­kým lát­kám, ke kte­rým má osob­ní, vel­mi srdeč­ný, vztah. Ve fil­mu „Hanební pan­char­ti“ („Inglourious Basterds“) si vzal na paškál váleč­né fil­my a zabo­do­val neče­ka­ným způ­so­bem. Brad Pitt jeho film zaští­til svým geni­ál­ním herec­tvím a šar­mem a Quetin našel pro film Christophera Waltze, kte­rý za svou ved­lej­ší roli němec­ké­ho důstoj­ní­ka Hanse Landy dostal Oscara. Navíc poba­vil divá­ky a kri­ti­ky opět nakr­mil řadou neza­po­me­nu­tel­ných, kul­tov­ních scén.

Těžko bych si v této situ­a­ci vsa­dil, jaký bude jeho dal­ší film a na „Djanga“ jsem šel s vel­ký­mi oba­va­mi. Zbytečnými. Film „Nespoutaný Django“ pova­žu­ji zatím za nej­lep­ší film minu­lé­ho roku a za jeden z nej­lep­ších wes­ter­nů, jaké jsem kdy viděl. Zatímco Clint Eastwood vzdal ve svých „Nesmiřitelných“ hold kla­sic­ké­mu ame­ric­ké­mu wes­ter­nu, plné­mu dlou­hých zábě­rů na vel­ko­le­pé exte­ri­é­ry, chla­pác­tví kov­bo­jů a význa­mu osob­ních sou­bo­jů tvá­ří v tvář, vzdal Tarantino, věren své tra­di­ci, hold spaghet­ti wes­ter­nům Sergia Leoneho, ve kte­rých navo­ně­né, nažeh­le­né kov­bo­je s tvá­ří Johna Waynea nebo Gregory Pecka vystří­da­li potí­cí se, špi­na­ví a pli­va­jí­cí psan­ci.

Jezdci

Django (Jamie Foxx) je čer­noš­ský otrok, kte­ré­ho nájem­ný lovec lidí Dr. King Schultz (Christopher Waltz) osvo­bo­dí z otroc­tví, aby mu pomohl najít hle­da­né bra­t­ry, kte­ří děla­li bacha­ře na jeho plan­tá­ži. Django mu pomů­že a pro­ká­že při tom tako­vou dáv­ku kurá­že a odva­hy, že se Schultz roz­hod­ne Djanga nau­čit vše­mu potřeb­né­mu, anga­žo­vat v dal­ších lovech hle­da­ných trestan­ců a pomo­ci mu najít jeho krás­nou ženu Brumhildu (Kerry  Washington).

Nebudu pro­zra­zo­vat, jak vše skon­čí, ale věz­te, že Tarantino dostál pověs­ti znal­ce sta­rých fil­mů do té míry, že poté, co půjde vše hlad­ce na stat­ku Velkého Taťky (zno­vuna­le­ze­ný Don Johnson, kdy­si zná­mý z tele­viz­ní série „Miami Vice“), věci se zauz­lí na stat­ku „Candyland“ bla­ze­o­va­né­ho otro­ká­ře Calvina Candieho (skvě­lý Leonardo Di Caprio) aby se na kon­ci vše vyře­ši­lo oče­ká­va­ným hap­py endem.

Tarantino opět potvr­dil pověst vyni­ka­jí­cí­ho scé­náris­ty a divil bych se, kdy­by mu Americká fil­mo­vá aka­de­mie neda­la Oscara, na kte­ré­ho je za původ­ní scé­nář nomi­no­ván. „Django“ je pře­de­vším skvě­le napsa­ný pří­běh, kte­rý má všech­ny atri­bu­ty výbor­né­ho, pře­kva­pi­vé­ho a doved­ně pro­ve­de­né­ho lite­rár­ní­ho díla. Zda-li dosáh­ne i na cenu za nej­lep­ší film, v této chví­li netu­ším, pro­to­že jsem ješ­tě nevi­děl všech­ny adep­ty na Oscara a dodnes si pama­tu­ji, jak mi vyra­zil dech v minu­lém roce „Umělec“, kte­ré­ho jsem viděl na posled­ní chví­li a dal „Akademii“ za prav­du. Ale film je báječ­ně udě­la­ný a osob­ně se zaru­ču­ji za to, že vás bude bavit.

Nero

Nejde jen o jed­not­li­vos­ti, kdy si pozor­ný divák uvě­do­mí při­zna­ný hold kla­sic­kým fil­mo­vým spaghet­ti wes­ter­nům. Nejde o to, že se Tarantino dočkal a veli­kán fil­mo­vé hud­by Ennio Morricone mu k fil­mu napsal původ­ní hud­bu. Nejde o krá­kou epi­zod­ní roli Franca Nera (kdo si ješ­tě vzpo­me­ne - „cibu­le nebo pis­to­le“?), ani o glo­ri­fi­ka­ci zru­še­ní otroc­tví a pou­kaz na fakt, že ani v době tvr­dé­ho rasis­mu nebyl čer­noch jako čer­noch, jak doká­že Samuel L. Jackson v roli věr­né­ho slu­hy Stephena. Nejde o nád­her­né zábě­ry na zčer­ve­na­lé nebe, vel­ké detai­ly tvá­ří boju­jí­cích pro­tiv­ní­ků nebo skvě­le nasní­ma­né pře­střel­ky, ve kte­rých se obraz bar­ví do ruda a mrtvých je, že není „kam pliv­nout“.

Film fun­gu­je báječ­ně jako jeden celek a z kina jsem šel po vel­mi dlou­hé době s poci­tem doko­na­lé­ho zážit­ku z vyni­ka­jí­cí­ho, po všech strán­kách vyvá­že­né­ho, díla. Možná mi nebu­de­te věřit, ale tahle podí­va­ná sto­jí za to. Tak dob­rých fil­mů v posled­ních letech mno­ho nevznik­lo a zpro­střed­ko­va­ný záži­tek mno­ho­ná­sob­ně pře­vá­ží cenu vstup­né­ho.

Moje hod­no­ce­ní: 100%

  • Richard Attenborough25. srpna 2014 Richard Attenborough Richard Attenborough (* 29. srpna 1923, Cambridge, Spojené království – 24. srpna 2014) byl britský herec, režisér a producent. Jde o držitele dvou Oscarů (za film Gándhí), čtyř cen BAFTA […] Posted in Profily osob
  • 17113. června 2006 Walt Disney: Auta - předobjednávka Blesk McQueen je skvělé závodní auto, které jako nejmladší v historii vyhrálo závod o slavný Zlatý píst.McQueen se účastní závodu přes Kalifornii, kde se o hlavním vítězi rozhoduje […] Posted in Novinky ze světa her
  • První člověk | First Man13. října 2018 První člověk | First Man Příští rok tomu bude už padesát let, co člověk poprvé přistál na povrchu Měsíce. Tento historický moment, kdy Neil Armstrong a Buzz Aldrin poprvé vykročili na povrch nejbližšího vesmírného […] Posted in Filmové recenze
  • Co pomůže zvědavosti: Hudba ve filmu12. února 2015 Co pomůže zvědavosti: Hudba ve filmu Pro Taylor-Johnson byla harmonie filmu a filmové hudby pro Padesát odstínů šedi stejně důležitá jako samotný vzhled filmu. Říká: „Není to něco, co do filmu na konci jen tak vložím. Výběr […] Posted in Speciály
  • Vyměřený čas – trhák, na který se těší miliony lidí23. června 2018 Vyměřený čas – trhák, na který se těší miliony lidí Když jsem hledal nějaký film, který by za to jít se na něj podívat do kina stál, tak jsem čirou náhodou nalezl snímek jménem Vyměřený čas. Po zhlédnutí trajleru, který najdete pod článkem, […] Posted in Filmové recenze
  • KRISTUPAS SABOLIUS11. července 2014 KRISTUPAS SABOLIUS  Kristupas Sabolius, narozen roku 1979, je veřejně aktivní intelektuál, spisovatel a docent filozofie na Univerzitě ve Vilniusu. Nedávno vydal knihu Furious Sleep (2012) o imaginaci a […] Posted in Profily osob
  • Zlínské minuty - pátek 3.6.201114. dubna 2018 Zlínské minuty - pátek 3.6.2011 Posted in Videa
  • #1841: Esmera - 75 %5. listopadu 2018 #1841: Esmera - 75 % Esmera (Esmera)Vydalo nakladatelství Argo v pevné vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako "Esmera" v roce 2015. České vydání má 84 stran a prodává se v plné ceně za 298 Kč.Knihu zakoupíte se […] Posted in Recenze knih
  • MICHAEL JACKSON´S THIS IS IT28. října 2009 MICHAEL JACKSON´S THIS IS IT Film v kinech pouze po dobu dvou týdnů od 29.10. do 11.11.2009. Předprodej bude zahájen od 27.9.2009 ve vybraných kinech. Seznam vybraných kin naleznete na stránkách www.thisisit-film.cz, […] Posted in Filmové premiéry
  • Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let28. března 2021 Kolja - Nejúspěšnější film posledních 40. let Na konci 80. let se stárnoucí hudebník František Louka (Zdeněk Svěrák) rozhodne vyřešit špatnou finanční situaci fiktivním sňatkem s Ruskou Naděždou (Irina Bezrukova), která se snaží […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,99681 s | počet dotazů: 226 | paměť: 54386 KB. | 18.04.2021 - 20:23:01
X