Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nesmrtelný (Self/less) - 55 %

Nesmrtelný (Self/less) - 55 %

Nesmr2
Nesmr2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo má pení­ze, ten si může kou­pit, co si jen zama­ne, tře­ba i zdra­vé tělo. Damian je nemoc­ný muž, kte­rý má sice mlá­dí za sebou, ale hro­ma­du peněz při sobě. Tak proč vyzkou­šet novou meto­du převtě­le­ní do zdra­vé­ho těla? To umí tajem­ný pan Albright, kte­rý nabí­zí za pení­ze v novém zdra­vém těle i novou identi­tu. Náhlé zin­sce­no­va­né úmr­tí, jed­na tajem­ná míst­nost a tro­chu stra­chu před­chá­zí před doko­na­lou změ­nou v mla­dé­ho Damiana. Nový život vypa­dá jako rekon­va­lescen­ce po auto­mo­bi­lo­vé havá­rii. Tělo nechce poslou­chat a mozek trá­pí neu­stá­le halu­ci­na­ce. A taky pan Albright si své­ho paci­en­ta hlí­dá, jako by to bylo malé děc­ko. On je pan Albright pěk­ný ptá­ček. Vypadá jako sna­ži­vý lékař, ale vyklu­be pěk­ný despo­ta, kte­rý bude asi pořád­ně na pení­ze. Vždyť i náhrad­ní těla shá­ní za pení­ze a své „léčeb­né meto­dy“ si nechá­vá jen pro sebe a své vyvo­le­né. A jak už to bývá, celá ozdrav­ná meto­da má své úska­lí. Mladý Damian si své nové tělo uží­vá, ale při­chá­ze­jí nepří­jem­nos­ti a nezbý­vá, než vše­mu při­jít na kloub. Čeká ho pořád­ná bit­ka, pře­střel­ka a také pří­jem­né pře­kva­pe­ní. Nic není pro mla­dé­ho a sil­né­ho muže pro­blém.

Nesmr1Scénář ame­ric­ké­ho fil­mu napsa­li brat­ři Alex a David Pastor. Oba už mají za sebou spo­lu­prá­ci na něko­li­ka scé­ná­řích a nej­spíš je láká tajem­né napě­tí (Přenašeči, Z tem­no­ty). I námět fil­mu Nesmrtelný kom­bi­nu­je prvek sci-fi s tajem­nou hrou o život. Hlavní hrdi­na Damian pro­chá­zí nejen pro­mě­nou těles­nou, ale postup­ně se mění i jeho vnitř­ní iden­ti­ta. Příjemné je, že přes někte­ré nepří­jem­né situ­a­ce si pone­chal pří­běh opti­mis­tic­ký závěr a zlo je nále­ži­tě potres­tá­no. Je ztě­les­ně­no bez­cit­ným a cti­žá­dosti­vým Albrightem, pro kte­ré­ho jsou hod­no­ty živo­ta a smr­ti jen obchod­ním arti­k­lem. Jeho zápor­ná pova­ha je od počát­ku čitel­ná a nemů­že vyhrát, to pozná kaž­dé malé dítě. Aby neby­lo všech­no hned pří­mo­ča­ře jas­né, je v pří­bě­hu ješ­tě zají­ma­vá posta­va kama­rá­da Martina. Ženský prvek je zajiš­těn v odmě­ře­né Claire a tem­pe­ra­ment­ní Madeline. A pro cit­li­vé jedin­ce zahra­jí své role i dvě děti. Když to shr­nu, tak schá­zí jen zví­řát­ka. Ale nechci se vysmí­vat. Příběh se ply­nu­le roz­ví­jí a vede hrdi­nu pří­mo­ča­ře k řeše­ní. Škoda, že tajem­né kup­če­ní se živo­tem a smr­tí vyzní jako snad­ná a jed­no­du­chá trans­ak­ce.

Nesmr2Indický reži­sér Tarsem Singh (Sněhurka, Válka bohů) vyu­žil něko­lik zná­mých her­ců pro zvý­raz­ně­ní váž­ných scén. Ben Kingley v roli staré­ho Damiana zvlá­dl své scé­ny maxi­mál­ně. Je stře­dem zábě­rů a doká­že být nepří­jem­ný, nešťast­ný i trpí­cí. Jeho roli mla­dé­ho Damiana pře­bí­rá Ryan Reynolds, kte­rý má sice muž­né tělo, ale výra­zem své­ho star­ší­ho herec­ké­ho kole­gu ješ­tě nedo­s­tí­há nahra­dit. V roli Madeline zaujme svou exo­tic­kou tvá­ří Natalie Martinez a Michaela Dockery, zná­má rolí lady Mary ze seri­á­lu Panství Downton, si zahrá­la malou roli věč­ně pra­co­vi­té Claire.

Nesmr3Film je nato­čen s mini­mem tri­ků, s něko­li­ka kaska­dér­ský­mi výko­ny a v deko­ra­cích, kte­ré půso­bí výraz­ně pro­ti­klad­ně. Honosné inte­ri­é­ry oži­vu­je sta­rý a nemoc­ný Damian. Zlato a pro­sto­ry s výhle­dem na měs­to půso­bí movi­tě, ale věro­hod­ně. Naprosto zkla­ma­ná jsem však byla z pro­stře­dí, kte­ré mělo být stře­dis­kem pro lékař­ské ope­ra­ce s pře­no­sem vědo­mí do nových těl. V halách, kte­ré půso­bí jako auto­bu­so­vé gará­že, jsou v ige­li­to­vých chod­bách a míst­nos­tech pro­vo­zo­vá­ny tajem­né ope­ra­ce. V porov­ná­ní s tím, že mla­dé­ho Damiana sle­du­je a sna­ží se zne­škod­nit sku­pin­ka žol­dá­ků, je ochran­ka samot­né­ho pra­co­viš­tě směš­ná a nemož­ná.

Napětí, kte­ré se v prv­ní půli fil­mu postup­ně stup­ňu­je, se nepo­da­ří udr­žet a boj mla­dé­ho Damiana s Albrightem se drží hes­la „ zlo­syn musí být kru­tě potres­tán“.  Stane se dle oče­ká­vá­ní a závěr zklid­ní i něž­ná srdéč­ka cit­li­věj­ších diva­ček.

Nesmrtelný se jis­tě neza­pí­še mezi nesmr­tel­né fil­my, ale nabí­zí střed­ně napí­na­vý pří­běh s náde­chem morál­ní­ho zamyš­le­ní. Ale v pod­sta­tě o nic váž­né­ho nejde!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Bullet Train - Brad Pitt září v akční komedii léta (recenze)7. srpna 2022 Bullet Train - Brad Pitt září v akční komedii léta (recenze) Režisér David Leitch přichází se svým pátým celovečerním snímkem a s příslibem šílené jízdy a brutální akce. Tedy taková Leitchova klasika. Tentokrát se však, na rozdíl od většiny jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Projekt Adam – cestování časem existuje!24. března 2022 Projekt Adam – cestování časem existuje! Filmfanatic se snaží nebýt zatížený předsudky. Opravdu. Jenže u netflixovských filmů se s každým dalším kouskem utvrzuji v tom, že tohle studio zkrátka umí seriály. Ne filmy. Kde jsou ty […] Posted in Filmové recenze
  • Projekt Adam - 60 %13. března 2022 Projekt Adam - 60 % V loni šel v kinech velmi úspěšný film. Free Guy. Tento rok se režisér a hlavní hvězda loňské filmu vrhli na další projekt. Tím je Projekt Adam. Tentokrát je to více citlivé téma. Příběh […] Posted in Filmové recenze
  • Kingsman: První mise (The King’s Man) – Recenze – 60 %6. ledna 2022 Kingsman: První mise (The King’s Man) – Recenze – 60 % Režisér, scenárista a producent Matthew Vaughn (Hvězdný prach, Kick-Ass) pojal akčně-komediální film Kingsman: První mise jako prequel k oběma svým starším snímkům Kingsman: Tajná služba […] Posted in Filmové recenze
  • Kingsman: První mise - 75%6. ledna 2022 Kingsman: První mise - 75% Sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců se připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí. Skupina lidí musí vyhrát závod s časem a zastavit je. To celé povede ke zrodu […] Posted in Filmové recenze
  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %23. prosince 2021 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […] Posted in Retro filmové recenze
  • Škatuláci - 50 %26. září 2021 Škatuláci - 50 % Je jedno městečko, spíše hrad s podhradím. Jménem Sýrečkov. Nevíme, kdo tam vládne, ale místní šlechta se honosí bílými klobouky. Místní policie zase vlastní klobouky červené. Zvláštností […] Posted in Retro filmové recenze
  • Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 %3. září 2021 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech - Recenze - 60 % Do kin přichází druhá "sólovka" letošního roku ze světa Marvelu. A zřejmě bude mít za úkol podobnou malou revoluci, jako Black Panther. Režisér Destin Daniel Cretton nám servíruje film […] Posted in Filmové recenze
  • Free Guy - Recenze - 65%16. srpna 2021 Free Guy - Recenze - 65% Free World, Free City a v něm Free Guy. Lépe řečeno pouze Guy (Ryan Reynolds), chlápek průměrný, obyčejný až praští a nadšený ze svého podivného života. Guy je totiž prostý bankovní […] Posted in Filmové recenze
  • ZABIJÁKOVA ŽENA & BODYGUARD5. července 2021 ZABIJÁKOVA ŽENA & BODYGUARD Synopse Dvojka nejvražednějších podivínů – bodyguard Michael Bryce (Ryan Reynolds) a nájemný vrah Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) – se vydává na další život ohrožující misi. Bryce je […] Posted in Speciály
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,39106 s | počet dotazů: 254 | paměť: 58298 KB. | 15.08.2022 - 23:28:44