Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Neprůstřelný mnich

Neprůstřelný mnich

03
03

Karel Roden se v Hollywoodu sna­ží, ale má to vůbec cenu?

Docela zají­ma­vá kom­bi­na­ce se ten­to­krát sešla na plát­ně. Pro čes­ké divá­ky zná­mý Roden v roli šíle­né­ho nacis­ty Struckera, už od dru­hé svě­to­vé vál­ky pát­ra­jí­cí po dáv­ném svit­ku tibet­ských mni­chů, kte­rý dá jeho čita­te­li nesmr­tel­nost a obrov­skou sílu. Tibetské mon­ky tady zastu­pu­je Yun Fat Chow, kte­rý je momen­tál­ním stráž­cem svit­ku a už 60 let boju­je pro­ti Struckerovým mužům a záro­veň hle­dá své­ho nástup­ce. Tím má být dob­ře zná­mý (hlav­ně z ame­ric­kých tee­nage­rov­ských fil­mů) Seann William Scott, kte­rý tedy pod­le mě (když ho vidím ve fil­mech jako Prci prci prcič­ky nebo Road Trip) do toho fil­mu vůbec nepa­su­je, ješ­tě když tam má hrát drs­né­ho bojov­ní­ka.

Scénář je zalo­žen na komic­kém komi­xu (Tibetský mnich) a sám o sobě není nic vel­ko­le­pé­ho. Po 60 letech se Bezejmenný mnich ocit­ne až v New Yorku kde potká zlo­děj­ské­ho sirot­ka Kara. Po násil­ném spřá­te­le­ní na něm vysle­du­je zna­me­ní, indi­ku­jí­cí že jde sku­teč­ně o kan­di­dá­ta na dal­ší­ho stráž­ce svit­ku. Kar samo­zřej­mě nechce o něja­kých pro­blé­mech ani sly­šet a chce si uží­vat své­ho poklid­né­ho zlo­děj­ské­ho živo­ta.

Pochopí však, že by se mohl něco při­u­čit a tak začne tré­no­vat, už jenom u pří­le­ži­tos­ti útě­ku před střel­bou Struckerových lidí. Aby to neby­lo až moc prázd­né při­dá­vá se ješ­tě šikov­ná, boje zna­lá Jade (Jaime King).

Roden se své role ujal cel­kem dob­ře, šíle­né­ho nacis­tu zvlá­dl dost věro­hod­ně. Pro Yun Fat Chowa to ale jis­tě nebyl dob­rý scé­nář, ten by potře­bo­val vět­ší pro­stor pro svůj herec­ký výkon. Scott se sna­ží hrát na drs­ňá­ka, ale spíš mu sedí ty nác­ti­le­té role při­blb­lých rybíz­ků, kde se člo­věk aspoň občas zasmě­je.

Ale film urči­tě nemá jen stin­né strán­ky. Pár scén je vcel­ku líbi­vých a všu­dypří­tom­ná, z mni­cha dýcha­jí­cí atmo­sfé­ra tibet­ských myš­le­nek zabra­ňu­je fil­mu stát se dal­ším ame­ric­kým pro­pa­dá­kem.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,55519 s | počet dotazů: 212 | paměť: 55784 KB. | 24.05.2022 - 14:24:50