Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Nepřítel před branami - 17. července roku 1942 začala jedna z největších bitev II. světové války.

Nepřítel před branami - 17. července roku 1942 začala jedna z největších bitev II. světové války.

Nepritel

 Bojovalo se o prů­mys­lo­vé měs­to na Volze, teh­dej­ší Stalingrad a vele­ní obou armád - sovět­ské i němec­ké - si byla vědo­ma, že prá­vě zde se roz­hod­ne o koneč­ném vítěz­ství. Příběh, inspi­ro­va­ný stej­no­jmen­nou kni­hou ame­ric­ké­ho his­to­ri­ka Williama Craiga, líčí sou­boj rus­ké­ho ostře­lo­va­če Vasilije Zajceva s němec­kým roz­věd­čí­kem majo­rem Königem.

Exploze, dým, zvu­ky střel­by, dal­ší explo­ze... Záběr na řeku Volhu, kte­rou pře­kra­ču­jí člu­ny a malé říč­ní lodě plné vojá­ků. Vyděšené pohle­dy lidí na palu­bách, pove­ly veli­te­lů, jejichž hla­sy zani­ka­jí v bitev­ní vřa­vě ode­hrá­va­jí­cí se na opač­ném bře­hu. Znovu explo­ze a šplou­chá­ní kulek dopa­da­jí­cích na vod­ní hla­di­nu. Již brzy člu­ny při­ra­zí k bře­hu a vypus­tí svůj lid­ský „náklad“, jehož znač­ná část najde v roz­va­li­nách těž­ce zkou­še­né­ho měs­ta smrt.

V jed­nom z (v úvo­du popi­so­va­ných) člu­nů se do oblé­ha­né­ho Stalingradu dostá­vá mla­dý muž s typic­ky rus­kým jmé­nem Vasilij Zajcev. Po krát­kém účin­ko­vá­ní v ofen­ziv­ní ope­ra­ci „Živý štít“, kte­rý u němec­kých obrán­ců vyvo­lá­vá leda tak leh­ký úškle­bek, zjiš­ťu­je, že jako jedi­ný zůstal naži­vu. Ze stu­de­ných rukou mrt­vé­ho spo­lu­bo­jov­ní­ka si vypůj­ču­je puš­ku a mís­to před­stí­rá­ní mrt­vé­ho se roz­hod­ne dopřát Matičce Rusi dou­šek čer­stvé oku­pant­ské krve. Co výstřel, to minus jeden voják v šedé uni­for­mě.

Shodou okol­nos­tí sle­du­je jeho exhi­bič­ní vystou­pe­ní rudý komi­sař Danilov, na kte­ré­ho vel­mi zapů­so­bí. Pomáhá pro­to nastar­to­vat vojá­ko­vu kari­é­ru a brzy se Vasilij Zajcev v pra­vi­del­ných inter­va­lech zubí na fot­kách z letá­ků a novin, jež spo­lu s aktu­a­li­zo­va­ný­mi počty zabi­tých Němců zdo­bí nejed­nu sta­lin­grad­skou zeď. Z vývo­je má radost Vasilij, jeho nový kama­rád Danilov, také Nikita Sergejevič Chruščov a vůbec celé vrch­ní vele­ní. Takhle by to moh­lo pokra­čo­vat, jenomže se obje­vu­jí 2 JENOMŽE.

1. Jenomže Němce pře­stá­vá bavit umí­rat po krát­ké chví­li poby­tu v zamě­řo­va­či puš­ky sou­dru­ha Zajceva, a tak z Reichu povo­lá­va­jí elit­ní­ho odstře­lo­va­če, aby tomu uči­nil pří­trž.

2. Jenomže se kama­rá­di zami­lu­jí do stej­né ženy.

Zbytek fil­mu je dílem o odstře­lo­va­čích, dílem o lás­ce Vasilije k Táně, dílem o trá­pe­ní mla­dé­ho komi­sa­ře, kte­rý je sží­rán žár­li­vos­tí, neboť Vasilij není úspěš­ný pou­ze na bitev­ním poli, ale i v lás­ce a také o všu­dypří­tom­ném Němci, jenž se úko­lu spro­vo­dit z povrchu zem­ské­ho hvězdu Sovětů zhošťu­je se vší zod­po­věd­nos­tí a pro­fe­si­o­na­li­tou zku­še­né­ho vojá­ka.

Člověk z davu.Po zachra­ňo­vá­ní vojí­na Ryana a poslou­chá­ní záko­po­vých úvah „bra­trů neo­hro­že­ných“ je pohled z opač­né stra­ny fron­ty víta­ným zpes­t­ře­ním. Avšak jak už to tak cho­dí, neu­brá­ni­li se pro­du­cen­ti oné nabubře­lé pompéz­nos­ti a frá­zím tak typic­kým pro západ­ní fil­my o východ­ních zále­ži­tos­tech. Kdyby scé­nář očis­ti­li od výra­zů sou­druh, vlast a úvah Danilova o rov­no­práv­né spo­leč­nos­ti, kte­rou měl v úmys­lu spo­lu­bu­do­vat, bylo by to jed­no­znač­né plus. Každopádně toto a kom­bi­na­ce květ­na­tých pro­slo­vů smí­cha­ných s rudý­mi hvězda­mi dob­ře zapa­dá do cel­ko­vé­ho obra­zu, kte­rý se nám tvůr­ci fil­mu roz­hod­li uká­zat. Nu což, oko­ře­ní­me ješ­tě polo­ší­le­ným „Hurá!“ a výsle­dek podá­vá­me vychla­ze­ný (nej­lé­pe s pří­rod­ním sně­hem)!

Jude Law se pokou­ší o tvr­dý „rus­ký“ pohled (pozn. obdob­ný pohled Harrisona Forda v K-19 Stroj na smrt půso­bil tak nějak - při­ro­ze­ně­ji), s přes­nos­tí Vinnetoua likvi­du­je němec­ké

Táňa a Vasilij

 vetřel­ce a od polo­vi­ny fil­mu usi­lov­ně hle­dá němec­ké­ho riva­la.

Německý major König (v podá­ní Eda Harrise) rov­něž zkou­ší najít a odstra­nit Vasilije. König se mi líbil asi nej­víc, ako­rát k malé­mu dvo­ji­té­mu špi­ó­no­vi Sašovi se zacho­val vel­mi kru­tě - tohle se neod­pouš­tí (jenom si nejsem jis­tý, v jakém jazy­ce spo­lu mlu­vi­li - je Saša zdat­ný něm­či­nář, nebo němec­ký důstoj­ník umí tak dob­ře rus­ky?)!

Joseph Fiennes hra­je naiv­ní­ho důstoj­ní­ka, kte­rý věří tomu, co dělá, a tepr­ve na kon­ci tro­chu ube­re ze své­ho budo­va­tel­ské­ho nad­še­ní.

Rachel Weisz v roli dob­ro­vol­ni­ce v armá­dě nepů­so­bí pře­svěd­či­vě. Na dru­hou stra­nu při­pouš­tím, že jde pou­ze o můj dojem, k hereč­ce nemám žád­né kon­krét­ní při­po­mín­ky.

Překvapením byl objev Rona Perlman v roli odstře­lo­va­če, jenž se ale nesta­čí ska­ma­rá­dit s Vasilijem a vše­ho všu­dy mu stih­ne povyprá­vět o svém nezá­vi­dě­ní­hod­ném osu­du, načež, bohu­žel, usne věč­ným spán­kem.

Jak vidí­te, herec­ký tým byl vybrán dob­ře a stej­ně dob­ře se osvěd­ču­je.


Photo © 2001 Paramount Pictures

 • Casino Royale30. září 2021 Casino Royale „My name is Bond. James Bond.“ Casino Royale vypráví o počátcích kariéry Jamese Bonda. Po provedení dvou profesionálních vražd a obdržení kódového označení agenta s povolením zabíjet je […] Posted in Retro filmové recenze
 • Policejní akademie 7: Moskevská mise13. srpna 2021 Policejní akademie 7: Moskevská mise Policejní akademie 7: Moskevská mise je americký celovečerní film z roku 1994. Jedná se o sedmý díl série Policejní akademie, který však následoval pět let po ostatních filmech této série. […] Posted in Články
 • Road to Perdition2. srpna 2021 Road to Perdition Těžko říct, zda je to pouhá náhoda, či důsledek tvrdé práce, ale každý film, ve kterém se objeví Tom Hanks je vždy excelentní, ať hraje mlčenlivou roli trosečníka, nebohého imigranta, […] Posted in Retro filmové recenze
 • Constantine16. července 2021 Constantine Constantine je film, který vznikl podle komiksu Hellblazer, stejně jako většina nedávno natočených sci-fi filmů. Vypráví příběh ničitele démonů Johna Constantina, který od útlého věku vidí […] Posted in Retro filmové recenze
 • Pot a krev - 60 %12. července 2021 Pot a krev - 60 % Daniel Lugo (M.Wahlberg) je mladý muž, který se živí jako trenér v posilovně v Miami na Floridě. Jeho den začíná a končí prací. Trénuje své klienty, ale také si najde čas na formování […] Posted in Retro filmové recenze
 • Black Widow - Recenze - 70%11. července 2021 Black Widow - Recenze - 70% Konečně máme v kinech pořádnou pecku. Scarlett Johansson se konečně vrací na plátno ve své ikonické roli a navíc v sólofilmu. Black Widow alias Nataša Romanova (anglicky Natasha Romanoff) […] Posted in Filmové recenze
 • Blade 2 - Tentokrát z hlavního města ČR.15. dubna 2021 Blade 2 - Tentokrát z hlavního města ČR.    Drazí lidé, vítejte u nás v Praze a prosím, navštivte noční linku č. 52. Navštivte naší milou transfúzní stanici, kde můžete darovat svou cenou krev. Upíři mohou poklidu žít a nemusí […] Posted in Retro filmové recenze
 • Utržený ze řetězu20. března 2021 Utržený ze řetězu Utržený ze řetězu budiž důkazem, že ani exhibice mistra bojových umění nemusí být nutně plytká nuda s nenápaditým dějem. Danny, kluk asijského původu, není vychováván zrovna standardním […] Posted in Retro filmové recenze
 • Král Artuš: Legenda o meči - megapropadák roku 201718. března 2021 Král Artuš: Legenda o meči - megapropadák roku 2017 Stará Anglie je zmítána válkami mezi králem, povstalci a čaroději. Do této nevlídné doby však přichází pouliční rváč Artuš, který má všechno změnit. Příběh je velmi volně inspirován […] Posted in Retro filmové recenze
 • Casino Royale - První Bond nové generace.11. března 2021 Casino Royale - První Bond nové generace. V rámci své první mise se má James Bond dostat na kobylku Le Chiffreovi (Mads Mikkelsen), který se stal bankéřem světového terorismu. Aby jej mohl zastavit a rozložit tak teroristickou […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

8 komentářů

 1. Neznám žád­né­ho němec­ké­ho odstře­lo­va­če, kte­rý měl dubo­vé rato­les­ti ani vyso­ká hod­nost majo­ra se mne nezdá. Také mne vrtá hla­vou kde byd­lel major a jak malý Saša uměl němec­ky. A pově­sit tak vyso­ko na sloup upro­střed bojů je také umě­ní.

  1. To, zda Saša hovo­řil němec­ky se dozví­me, když Zajcev psal ve skle­pě dopi­sy. Komisař si pro­hlí­žel kni­hy na polič­ce, a ptal se paní Filipovové, zda se zají­má o němec­kou lite­ra­tu­ru. Ona odpo­ví­dá, že kni­hy jsou její sou­sed­ky Táni, kte­rá stu­do­va­la něm­či­nu na uni­ver­zi­tě v Moskvě, a Sašu nau­či­la němec­ky. Údajný němec­ký major Erwin König byl veli­te­lem odstře­lo­vač­ské ško­ly v Gnössenu. Do Stalingradu šel dob­ro­vol­ně, aby pomstil smrt své­ho syna, kte­rý ve Stalingradu hned na začát­ku padl rukou odstře­lo­va­če.

  2. Nikdy nexis­to­val. Skoro celý pří­běh je fik­ce. Ano Zajcev byl reál­ná posta­va a pří­běh o jeho sou­bo­ji s elit­ním Německým sni­pe­rem je z jeho pamě­tí, ale nikdy se his­to­ri­kům nepo­da­ři­lo pro­ká­zat že by tam něja­ký byl.
   Nepřítel před bra­na­mi je hez­ký film, ale je nut­no mys­let na to, že byl točen na zápa­dě a je rea­li­tě hod­ně vzdá­le­ný. Například scé­na s puš­kou a nábo­ji je úpl­ně mimo. Rusové na tom nikdy neby­li tak špat­ně aby nemě­li pro své vojá­ky dosta­tek výstro­je.

 2. Tam dosta­li skop­čá­ci nálož ze kte­ré se již nevzpa­ma­to­va­li, pak už je Rusáci jenom hna­li

 3. No jo, na tom­to fil­mu je vidět napros­to ten­denč­ní a nabubře­lý pohled Američanů na Rusko. Nejlépe to vyzně­lo, kdy Vasilij Zajcev psal dopi­sy, kdy jej komi­sař neu­stá­le opra­vo­val v pra­vo­pi­su. To bylo trap­né. Přitom Zajcev nebyl žád­ný pros­ťá­ček. Vystudoval Technický insti­tut a podí­lel se na výstav­bě Hutního kom­ple­xu v Magnitogorsku. V roce 1937 byl povo­lán do Vojenské námoř­ní flo­ti­ly. Vystudoval zde Vojenskou hos­po­dář­skou ško­lu a bylo zařa­zen jako účet­ní, poz­dě­ji byl náčel­ní­kem finanč­ní­ho oddě­le­ní v Tichomořském loďstvu v hod­nos­ti star­ší boc­man (nad­pra­por­čík). Takže se dá před­po­klá­dat, že číst a psát uměl. No ale, tak to už dneska cho­dí.

 4. Je vidět, že o té vál­ce víte málo. Hned po Stalingradu, na jaře 1943 utr­pě­la Rudá armá­da poráž­ku (a hlav­ně Žukov) na již­ní čás­ti fron­ty. Neúspěšná ofen­zi­va a dal­ší bitva o Charkov. Na jaře 1943 (sice lokálně)ale pře­cií opět zase vítě­zi­li Němci, vše nako­nec dospě­lo k bitvě u Kurska, něko­li­krát Hitlerem odlo­že­né (vel­ká jeho chy­ba!) a až ta byla roz­ho­du­jí­cím aspek­tem německo-sovětské vál­ky. Od ní už nikdy Němci nemě­li stra­te­gic­kou ini­ci­a­ti­vu.

  1. Domnívám se, že laic­ky je těž­ké posu­zo­vat stra­te­gii. Můj osob­ní pohled je, že obrat vál­ky nastal pře­de­vším po výmě­ně sta­rých zkost­na­tě­lých, mnoh­dy ješ­tě car­ských veli­te­lů (Buďonyj, Vorošilov) a jejich nahra­ze­ní nový­mi mla­dý­mi gene­rá­ly, kte­ří se doká­za­li při­způ­so­bit němec­ké tak­ti­ce, a po odra­že­ní Němců od Moskvy pře­vza­li ini­ci­a­ti­vu. Němci se stá­le sna­ži­li pou­ží­vat svůj oblí­be­ný způ­sob bojů, tedy lokál­ní sou­stře­dě­ní sil, pro­ra­že­ní fron­ty a vytvo­ře­ní tak­zva­né „kapsy“, na její dal­ší roz­ší­ře­ní a postup už ale nemě­li dost sil. Sověti zmo­bi­li­zo­va­li prů­mys­lo­vý a lid­ský poten­ci­ál, a Němce s pře­va­hou pře­vál­co­va­li. Stalingrad asi nebyl hlav­ním cílem úto­ku, tím byl Kavkaz. Němci si samo­zřej­mě nemoh­li nechat v týlu tak vel­ké prů­mys­lo­vé měs­to a hlav­ně důle­ži­tý pří­stav s pře­kla­diš­těm na řece Volze. Nepřikládali mu ale vel­ký význam, a tak k úto­ku na měs­to vyčle­ni­li pou­ze malou část své armá­dy. Sověti si však byli vědo­mi jeho stra­te­gic­ké­ho význa­mu při plá­no­vá­ní příští pro­ti­o­fen­zí­vy, tak­že zvo­li­li zdr­žo­va­cí tak­ti­ku pro sou­stře­dě­ní sil. Než to němec­ké vele­ní pocho­pi­lo, bylo poz­dě.

   1. Pokud vim, tak Vorosilov nikdy v car­ske arma­de neslou­zil, a Budonnyj v pod­dustoj­nic­ke hod­nos­ti. Proslavil se jako „rubak“ (ces­ky asi jako sekac), ale na vyvoj valec­nych uda­los­ti v dobe I. sve­to­ve val­ky nemel zad­ny vliv. Tvrzeni, ze po skon­ce­ni bitvy pod Moskvou pre­vza­li ini­ci­a­ti­vu „mla­di gene­ra­lo­ve“ je take otaz­ne, co tre­ba mar­sal Timosenko a kata­stro­fa Rude atr­ma­dy u Charkova v kvet­nu 1942 ? Nebo ve stej­ne dobe kon­ci­ci bitva o Krym, ve kte­re byly roz­bi­ty jed­not­ky tri sovet­skych fron­tu ? Myslim si, ze jste ang­lic­ky vyraz „pockets„ponekud otroc­ky pre­lo­zil jako kapsy, acko­liv su u nas spi­se pou­zi­va ozna­ce­ni „kot­le“. To je ovsem detail.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,76867 s | počet dotazů: 267 | paměť: 51795 KB. | 23.10.2021 - 05:58:06