Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Domácí rady > Nepostradatelný kamarád

Nepostradatelný kamarád

mobil

Držím v ruce mobil a najed­nou mě napad­ne, koli­krát za den, ho asi tak vez­mu do ruky. Už jen tře­ba pro­to, abych se podí­va­la, kolik je hodin. Myslím, že mno­ho­krát!

Vzpomínám si, když jsem si popr­vé kou­pi­la mobil. Bylo to pro mě něco úpl­ně nové­ho a hlav­ně jsem si při­pa­da­la hod­ně „svě­to­vě“ že já pat­řím mezi ty, kte­ří vlast­ní mobil. Dříve totiž mobil neměl kaž­dý, jako tomu je dneska. Moje mam­ka mi vždyc­ky nadá­va­la, že jsem bez mobi­lu, jako bez ruky, že neu­stá­le si s někým píšu, volám. Nechápala to. Měla teh­dy pev­nou lin­ku a to ji sta­či­lo. Časem si poří­di­la mobil a už v tom vidě­la výho­dy. Po něko­li­ka letech si poří­di­la doty­ko­vý a to se pak při­zna­la, že už si neu­mí před­sta­vit být bez mobi­lu! Stáhla si do něho Facebook a růz­né apli­ka­ce a kaž­dý den se těší, co nové­ho se na inter­ne­tu dočte. Takže teď už mně tak čas­to nevy­čí­tá, že se dívám do mobi­lu.

Nedávno jsem vidě­la fot­ku, na kte­ré byla celá rodi­na u babič­ky na návštěvě. Všichni, včet­ně těch star­ších, drže­li v rukou mobil a babič­ka sedě­la v křes­le a díva­la se na ně. Nikdo si ji nevší­mal a kaž­dý byl pono­řen do „své­ho“ svě­ta. Smutná rea­li­ta a čím dál čas­těj­ší.

Ať jde­te dneska kam­ko­liv, na zastáv­ku, do čekár­ny, k léka­ři, ve vla­ku, všu­de vidí­te lidi, jak civí do mobi­lů. Pravdou je, že já za vel­kou výho­du pova­žu­ji to, že pokud něco potře­bu­ji, nebo můj syn, někam odjel, píše­me si, nebo volá­me. Víme o sobě, že je vše v pořád­ku a to pro mě zna­me­ná hod­ně. Neumím si totiž před­sta­vit, že když by se moje dítě někde zdr­že­lo a nemě­li jsme mobil, nedat si vědět. Asi bych byla polo­ší­le­ná stra­chy. Takhle sta­čí jed­na zprá­va: mami, zdr­žím se, a já jsem klid­ná. A vlast­ně vděč­ná za ten pro­kle­tý mobil!

V rádiu jsem sly­še­la, že exis­tu­je apli­ka­ce, kte­rá vám spo­čí­tá, koli­krát za den do ruky mobil vez­me­te. Docela jsem se divi­la, že za ten den oprav­du mno­ho­krát sko­ro kaž­dý, kdo si to vyzkou­šel, mobil v ruce držel. A to se před tím dušo­val, že víc jak pět­krát za den urči­tě mobil v ruce neměl! Já jsem to rad­ši nezkou­še­la, ale věřím, že bych se také divi­la. Mobil pros­tě v dneš­ní době je naše pra­vá ruka. Můj synek, dodneš­ka nevím, jak to doká­zal, měl mobil maxi­mál­ně půl roku! Vždycky se sám od sebe roz­bil. Nejdřív jsem tomu věři­la, tak sta­ne se, že si kou­pí­te mobil a pros­tě po čase pře­sta­ne fun­go­vat. Ale když se mu to sta­lo asi po tře­tí, tak jsem zbyst­ři­la a bylo mi jas­né, že sám se neroz­bil! Takže si na dal­ší mobil musel vydě­lat na bri­gá­dách. A co mys­lí­te? Vydržel mu? Nejdéle rok! Takže když na něho neměl, spo­ko­jil se s mobi­lem, kte­rý měl ješ­tě tla­čít­ka. A ten má do dneška.

Já si na svůj mobil dávám pozor, ale prav­dou je, že sta­čí oprav­du malin­ko ťuk­nout do dis­ple­je a mobil může­te vyho­dit. Několikrát se mi sta­lo, že jsem byla v pro­dej­ně pro mobi­ly a lidé se tam roz­či­lo­va­li, že mají nový tele­fon, prask­nul jim dis­plej a výmě­na není mož­ná. To je oprav­du pech! Já jsem jed­nou mojí mam­ce mobil objed­na­la k váno­cům. Byla jsem ráda, že jsem sehna­la tako­vý, po jakém tou­ži­la. Asi týden před váno­ci mi ho při­vez­la kurýr­ní služ­ba. Zaplatila jsem ho, roz­ba­li­la jsem ho, abych vidě­la, jest­li je vše tak, jak má být a ouha!!! Mobil měl prask­lý dis­plej! Byla jsem z toho hod­ně špat­ná, tak jsem zača­la žha­vit tele­fo­ny a chtě­la jsem vrá­tit pení­ze, nebo mobil vymě­nit. Nepochodila jsem. Prodávající mi tvr­dil, že jsem si to způ­so­bi­la sama. Takže jsem kon­tak­to­va­la práv­ní­ka, nera­da totiž pro­hrá­vám. Ten mi pora­dil, abych si sehna­la soud­ní­ho znal­ce, kte­rý posou­dí, jak dis­plej prask­nul. Zvenku byl totiž netknu­tý, tak­že abych to udě­la­la já, neby­lo mož­né. Za pár měsí­ců jsem dosta­la zpět své pení­ze, pro­to­že dis­plej prask­nul mra­zem, jak ho kurýr­ní služ­ba vozi­la v autě. A pokud si dneska objed­ná­vám něja­kou elek­tro­ni­ku, tak se nejdří­ve podí­vám, zda je vše tak, jak má být. Už jsem totiž pou­če­ná. Tak, a teď se jdu podí­vat, co nové­ho mi při­lét­lo na mobil.

Zdroj Foto: Pixabay


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,26082 s | počet dotazů: 215 | paměť: 53589 KB. | 24.01.2022 - 02:47:51