Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Neplechy čerta Zbrklíka

Neplechy čerta Zbrklíka

125807 600 0 fit
125807 600 0 fit

Víte, jak to cho­dí v oprav­do­vém pekle? Chcete se dozvě­dět, co vše tam mají? Pojďte se spo­leč­ně se mnou podí­vat, jak se v daří malé­mu čer­tí­ko­vi Zbrklíkovi, kte­rý dělá jeden malér za dru­hým. Uvidíte, jaké s ním zaži­je­te dob­ro­druž­ství. Autorkou této báječ­né novin­ky je Sandra Dražilová Zlámalová. Kdo zná její čaro­děj­ni­ci Bordelínu, tak roz­hod­ně nebu­de váhat. 

A o čem vlast­ně tato pohád­ko­vá kni­ha je? Čertici Rozumbradě se jed­no­ho dne naro­dil malý čer­tík s nebes­ky mod­rý­ma oči­ma. Pojmenovala ho Zbrklík. Kam při­šel, všu­de mu nadá­va­li, radě­ji ho ode­hna­li. Díky jeho zbrk­los­ti ho potká­val jeden malér za dru­hým. Zbrklík málem vyto­pil peklo, nechal sho­řet pekel­né lis­ti­ny. Luciferovi jed­no­ho dne dojde trpě­li­vost a vyže­ne malé­ho čer­tí­ka z pek­la, do svě­ta lidí, aby se tam zba­vil své zbrk­los­ti. Podaří se mu to? Co vše Zbrklík zaži­je a koho potká? Tak to se dozví­te, pokud si pohád­ku spo­leč­ně s dět­mi pře­čte­te.

Jaké čer­ty v této pohád­ce potká­te? Např. Rambajze, Lucifera, Kruciána, Hartusáka, Kvakina, Pecolta a čer­ti­ci Rozumbradu. Chcete se s nimi sezná­mit?

Poutavý pří­běh o jed­nom malém pekle, spous­tě čer­tů, ale pře­de­vším toho nejmen­ší­ho Zbrklíka, kte­rý dělá jen samou neple­chu, vás bude bavit od začát­ku, až do kon­ce.

Kniha se mě moc líbi­la, jeli­kož mě baví kni­hy o čer­tech. Moc ráda jí dopo­ru­čím všem, co mají rádi pohád­ky o čer­tech a pekle. Knihu oce­ní začí­na­jí­cí čte­ná­ři. Krátké pohád­ky jsou obo­ha­ce­ny o nád­her­né, barev­né ilu­stra­ce Marie Koželuhové, kte­rá vám vykouz­lí úsměv na tvá­ři. Autorce se pohád­ka poved­la. Ocení jí jak děti, tak i dospě­lí.

Zaklínadlo:

Belele bele­le,

ať je tu světlo-

jak u lidí během dne,

bele­le bele­le bubu puf.

Ententýky, enten­tý­ky

při­lo­ží­me dva kla­cí­ky.

Pod kot­lí­ky zato­pí­me,

pořád­ně to nalo­ží­me.

Ententýky, pod kte­rý?

Pod ten vel­ký děro­vý.

Sandra Dražilová Zlámalová je začí­na­jí­cí autor­ka, kte­rá se dět­ským čte­ná­řům před­sta­vi­la v roce 2017, kdy vyšla její pohád­ko­vá prvo­ti­na Kulíškovy nepo­sed­né pří­ho­dy.
Vystudovala uči­tel­ství jak pro střed­ní, tak pro základ­ní ško­ly, z čehož čer­pá i ve své tvor­bě. Dříve se věno­va­la také pře­klá­dá­ní a tlu­mo­če­ní z němec­ké­ho jazy­ka. Nyní je pře­de­vším mamin­kou tří ulič­ní­ků, tak­že jsou všech­ny její pří­běhy „tes­to­va­né na dětech“. Má ráda, když její vyprá­vě­ní obsa­hu­je více tex­to­vých rovin. Miluje kníž­ky, spor­to­vá­ní a ces­to­vá­ní se svý­mi dět­mi a man­že­lem. Se svou rodi­nou byd­lí v Jizerských horách, kde se ode­hrá­vá i děj Čarodějnice Bordelíny.

Marie Koželuhová je gra­fič­ka a ilu­strá­tor­ka. Kreslí nejen pro děti, ale i pro dospě­lé. Navrhuje design vše­ho, co si jen doká­že­te před­sta­vit. Ve vol­ném čase vytvá­ří sochy a malu­je obra­zy. Drží se zása­dy, že čím zlo­bi­věj­ší čer­tí­ci, tím lépe se kres­lí.

Autor: Sandra Dražilová Zlámalová

Ilustrace: Marie Koželuhová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou Bambook, Praha

Počet stran: 88

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-271-2580-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,35451 s | počet dotazů: 226 | paměť: 55917 KB. | 23.05.2022 - 16:05:20