Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > (Ne)obyčejný kluk – originální a přesto inspirující román o chlapci s deformitou obličeje

(Ne)obyčejný kluk – originální a přesto inspirující román o chlapci s deformitou obličeje

neobycejny kluk obalka
neobycejny kluk obalka

Hledáte ori­gi­nál­ní a inspi­ru­jí­cí román plný las­ka­vos­ti, citu, nespra­ve­dl­nos­ti i boles­ti? Na moti­vy kni­hy (Ne)obyčejný kluk nato­čil reži­sér Stephen Chbosky film s Jacobem Tremblayem, Julií Robertsovou a Owenem Wilsonem v hlav­ních rolích. Neváhejte a pře­čtě­te si ten­to ohro­mu­jí­cí pří­běh.

Auggie  je dese­ti­le­tý kluk, kte­rý se naro­dil s vro­ze­nou defor­mi­tou obli­če­je. Prozatím ješ­tě necho­dil do ško­ly. Podstoupil spous­ty nepří­jem­ných a boles­ti­vých ope­ra­cí. Rodiče se roz­hod­nou, že je již ten čas a Auggie nastou­pí do Beecherovy ško­ly do páté tří­dy. Rodiče i jeho sest­ra Olivia mu jsou nesmír­nou opo­rou. Přijmou ho noví spo­lu­žá­ci bez pro­blé­mů? Zvyknou si na něj? Podaří se mu pře­svěd­čit je, že je navzdo­ry své­mu vzhle­du stej­ný jako oni? 

Kniha je roz­dě­le­na na něko­lik čás­tí. Nejprve vyprá­ví svůj pří­běh August, pak Via, sest­ra Augusta, Summer jeho spo­lu­žač­ka, Jacka jeho spo­lu­žák, Justin, Miranda a nako­nec August.

Ohromující síla citu, las­ka­vost, pře­svěd­či­vost a skrom­nost napros­to číší z této kni­hy. Tuto kni­hu jsem veli­ce rych­le pře­čet­la. Nemohla jsem se od děje odtrh­nout a čeka­la jsem, jak si Auggie pora­dí se vše­mi nástra­ha­mi, kte­ré ho čeka­li v jeho nové ško­le. Je to nesmír­ný bojov­ník, člo­věk se srd­cem na pra­vém mís­tě. Tento román mě napros­to dostal a musím říci, že bych ho dopo­ru­či­la všem lidem si ho pře­číst. Mnohdy řeší­me věci, kte­ré není tře­ba řešit, nedí­vá­me se kolem sebe, jsme pří­liš zahle­dě­ní a řeší­me mali­cher­nos­ti. Hlavní hrdi­na si pro­žil své. Lidé doká­ží být oprav­du zlí a bez­cit­ní. On si to mno­ho­krát vyzkou­šel na vlast­ní kůži. Děj měl spád. Velice se mi líbi­lo, že se stří­da­li vypra­vě­či a kaž­dý z nich vyprá­věl situ­a­ci, tak jak to vidí on. Na kon­ci je něko­lik zají­ma­vých citá­tů. Už se moc těším, až tuto kni­hu půj­čím své­mu star­ší­mu syno­vi a o kni­ze si po jeho pře­čte­ní popo­ví­dá­me. Hlavní hrdi­na je vlast­ně stej­ně sta­rý jako můj syn.

R.J. Palaciová je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka, kte­rá se svým debu­to­vým romá­nem (Ne)obyčejný kluk doby­la svět. Od své­ho uve­de­ní na trh v roce 2012 si kni­hu pře­čet­lo přes více než 6 mili­ó­nů čte­ná­řů. Přes 20 let autor­ka půso­bi­la jako redak­tor­ka a gra­fič­ka a po veče­rech se měni­la ve spi­so­va­tel­ku. Když svůj pří­běh o chlap­ci s defor­mo­va­ným obli­če­jem pub­li­ko­va­la, dosta­vil se obrov­ský ohlas ze stra­ny čte­ná­řů i kri­ti­ky.

Kniha je urče­na čte­ná­řům od 8 let.

Autor: R. J. Palaciová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2018 , Euromedia - Pikola, Praha

Počet stran: 320

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-7549-678-2


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88860 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56733 KB. | 04.07.2022 - 07:07:17