Kritiky.cz > Filmové recenze > Neobyčejné dobrodružství krutosti 8 hlav šílenství + rozhovory s Anetou Langerovou a režisérkou Martou Novákovou

Neobyčejné dobrodružství krutosti 8 hlav šílenství + rozhovory s Anetou Langerovou a režisérkou Martou Novákovou

8 hlav šílenství foto 3

Nový čes­ký film 8 hlav šílen­ství reži­sér­ky Marty Novákové (kte­rá debu­to­va­la v roce 2006 celo­ve­čer­ním hra­ným sním­kem Marta) roz­hod­ně není main­stre­a­mo­vou zába­vou pro kaž­dé­ho. I přes účast zpě­vač­ky Anety Langerové v hlav­ní roli jde totiž o veskr­ze autor­ské dílo, kte­ré se pokou­ší spe­ci­fic­kou for­mou nahléd­nout na život a dílo rus­ké bás­níř­ky Anny Alexandrovny Barkovové.

Mladá Barkovová měla ve 20. letech minu­lé­ho sto­le­tí v sovět­ském Rusku zadě­lá­no na slib­nou kari­é­ru. Verše z její prv­ní sbír­ky i její talent mno­zí revo­luč­ní kri­ti­ko­vé teh­dy srov­ná­va­li dokon­ce s Puškinem. Za pár let už se ale tís­ni­la v náklad­ním vagó­nu smě­rem do neo­byd­le­ných ste­pí Kazachstánu, pro­to­že její společensko-politické názo­ry a posto­je nekon­ve­no­va­ly tak úpl­ně Stalinově pře­svěd­če­ní. A zda­le­ka to neby­la její posled­ní ces­ta, ani posled­ní lágr. Barkovová strá­vi­la v tábo­rech sovět­ské­ho Gulagu a ve vyhnan­ství cel­kem 22 let své­ho živo­ta. Zemřela v roce 1976 a její poezie byla na dlou­há léta zapo­me­nu­ta, než se postup­ně obje­vi­lo něko­lik disi­den­tů a odváž­liv­ců, včet­ně reži­sér­ky Marty Novákové, kte­ří se roz­hod­li její tvor­bu reha­bi­li­to­vat. Ani dnes ale v Rusku není její jmé­no zrov­na osla­vo­vá­no.

Název fil­mu 8 hlav šílen­ství odka­zu­je ke stej­no­jmen­né nove­le Barkovové. Režisérka Nováková vyu­ži­la záro­veň 8 hlav - kapi­tol k roz­čle­ně­ní své­ho fil­mu na jed­not­li­vá život­ní obdo­bí bás­níř­ky. Ta jsou při­tom od sebe navzá­jem odli­še­na nejen dobou, ve kte­ré se ode­hrá­va­jí, ale také výtvar­nou sty­li­za­cí, kte­rá se sna­ží vychá­zet tu z rus­ké avant­gar­dy, jin­de zase ze soci­a­lis­tic­ké pro­pa­gač­ní typo­gra­fie atd., a vždy se sna­ží něja­kým způ­so­bem odka­zo­vat na výraz­né umě­lec­ké tren­dy dané­ho údo­bí, v němž se daná epi­zo­da zrov­na ode­hrá­vá.

Pokud se na sní­mek do kina vypra­ví­te, pak musí­te počí­tat s tím, že dílo na vás bude klást jis­té náro­ky na vní­má­ní. Především se bude­te muset zori­en­to­vat v jed­not­li­vých létech, kte­rá doku­men­tu­jí Barkovové osu­dy a uvě­do­mit si rov­něž jejich poli­tic­kém poza­dí. Bez toho­to pro­po­je­ní se vám totiž může stát, že někte­ré ze zachy­ce­ných udá­los­tí si nedo­ká­že­te ade­kvát­ně zařa­dit ani vysvět­lit. Podobné je to i s ved­lej­ší­mi posta­va­mi, z nichž mno­hé jsou jen nazna­če­ny jako his­to­ric­ké osob­nos­ti, ale v řadě pří­pa­dů nebu­de­te vůbec tušit, o koho se jed­ná, a bude tak ztí­že­no vaše vní­má­ní sou­vis­los­tí děje. Novákova roz­hod­ně nechtě­la nato­čit kla­sic­ký živo­to­pis­ný sní­mek, na dru­hé stra­ně se vyda­la ces­tou expe­ri­men­tál­ní­ho vyprá­vě­ní, kde záměr­ně pří­běh pře­ska­ku­je v chro­no­lo­gii. Režisérku víc zají­ma­jí Barkovové čas­té sar­kas­tic­ké postře­hy, ostat­ně čer­pa­la i z jejích dení­ko­vých zápis­ků, ze kte­rých je patr­ná reflexe hrů­zy toho, co se dělo s nepo­ho­dl­ný­mi obča­ny teh­dej­ší­ho SSSR. Proto také její hra­né pasá­že dopl­ňu­jí čas­té ani­mo­va­né vsuv­ky a lite­rár­ní odka­zy, kte­ré mají téma nahléd­nout z růz­ných úhlů, ale ve výsled­ku pořád vypo­ví­da­jí o vnitř­ním svě­tě a myš­len­kách Barkovové.

Herecký výkon Anety Langerové je tak do jis­té míry pod­ří­zen fil­mo­vé sty­li­za­ci, pro­to se nedá v tom­to pří­pa­dě hovo­řit úpl­ně o psy­cho­lo­gic­ké stu­dii trýz­ně­né ženy, ale spí­še o dekla­mo­va­ném pře­hrá­vá­ní poci­tů, výra­zů a nálad bás­níř­ky v růz­ných eta­pách své život­ní pou­ti. Přesto lze říct, že Langerová se doká­za­la do trpí­cí ženy vtě­lit mís­ty vel­mi pře­svěd­či­vě a v jejích očích lze vní­mat strá­dá­ní fyzic­ké i dušev­ní, kte­ré Barkovová beze­spo­ru muse­la pro­ží­vat. Zajímavou sou­vis­los­tí může být pro něko­ho i uvě­do­mě­ní si sku­teč­nos­tí, že všech­ny tři ženy: bás­níř­ka, před­sta­vi­tel­ka hlav­ní role i reži­sér­ka jsou ori­en­to­vá­ny na ženy. Možná i pro­to scé­ny kdy Barkovová tou­ží po vzá­jem­ném citu s jinou vězen­ky­ní, vyzní­va­jí věro­hod­ně a sní­mek de fac­to řadí do prou­du lesbic­ké kine­ma­to­gra­fie, kte­rá, ač toto téma nijak zvlášť neu­před­nost­ňu­je, tak de fac­to vypo­ví­dá o dale­ko obec­něj­ším pro­blé­mu, což je neto­le­ran­ce k sexu­ál­ně odliš­ně ori­en­to­va­né men­ši­ně.

V kaž­dém pří­pa­dě 8 hlav šílen­ství je odváž­ný fil­mo­vý počin, kte­rý si reži­sér­ka Marta Nováková muse­la doslo­va po letech shá­ně­ní peněz a nároč­né­ho natá­če­ní téměř vyvzdo­ro­vat. A je dob­ře, že u nás ješ­tě někdo doká­že pre­zen­to­vat autor­ský pohled a vidě­ní v oso­bi­tém fil­mu, navzdo­ry tomu, že nemá dosta­teč­ný roz­po­čet, ale aspoň jas­nou tvůr­čí vizi.

Rozhovor s reži­sér­kou fil­mu 8 hlav šílen­ství Martou Novákovou:

Rozhovor s před­sta­vi­tel­kou hlav­ní role sním­ku 8 hlav šílen­ství Anetou Langerovou:


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • NEJSLEDOVANĚJŠÍ – distribuční experiment v hlavní roli s YOUTUBERY11. září 2017 NEJSLEDOVANĚJŠÍ – distribuční experiment v hlavní roli s YOUTUBERY Poprvé v rámci české kinematografie se dostává na plátna snímek, který se pokouší nahlédnout fenomén tuzemské youtuberské scény. Vedle samotného tématu, které vytváří zajímavý […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Veronika Žilková – BABOVŘESKY „S Troškou jsem se cítila jako v pohádce“.1. srpna 2012 Veronika Žilková – BABOVŘESKY „S Troškou jsem se cítila jako v pohádce“. Veroniko, za sebou máte natáčení komedie Babovřesky, aneb z dopisu venkovské drbny. Jaké jsou Vaše pocity? Krásné. Jižní Čechy prakticky neznám. Prázdniny jsem většinou trávila na […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • ROZHOVOR S PIERREM SCHŒLLEREM K FILMU MINISTR15. října 2012 ROZHOVOR S PIERREM SCHŒLLEREM K FILMU MINISTR Všichni ministrovi muži Na tomto projektu jsem pracoval 7 let. Mojí prvotní myšlenkou bylo ukázat neviditelnou povahu moci, ukázat lidi pohybující se v zákulisí politické scény, […]
  • Aňa Geislerová VILMA26. dubna 2017 Aňa Geislerová VILMA Vaše postava Vilmy je pro první příběh naprosto stěžejní. Mohla byste ji popsat? Vilma je nejmladší ze tří sester. Je to žena odhodlaná udělat podle svých představ všechno správně nebo […]
  • Klára Issová (Hlavní postava filmu Olga (18–38 let)) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci21. ledna 2018 Klára Issová (Hlavní postava filmu Olga (18–38 let)) - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci Manželka, milenka, studentka, matka, prodavačka spodního prádla a psycholožka, to vše je Olga, kterou hrajete ve filmu Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Ve které z těchto poloh Olgy jste […]