Kritiky.cz > Filmové a televizní aktuality > Neobvykle otevřený a unikátní obraz Karla Gotta v celovečerním dokumentárním filmu Olgy Špátové. - Film vstoupí do kin na jaře 2020.

Neobvykle otevřený a unikátní obraz Karla Gotta v celovečerním dokumentárním filmu Olgy Špátové. - Film vstoupí do kin na jaře 2020.

Nataceni 2 foto Karel Gott Agency

Režisérka Olga Malířová Špátová prá­vě dokon­ču­je celo­ve­čer­ní doku­men­tár­ní film o Karlu Gottovi. Snímek při­ne­se jedi­neč­ný, neob­vykle osob­ní až intim­ní pohled na jeho život, kte­rý se dopo­sud širo­ké veřej­nos­ti, ani jeho skal­ním pří­z­niv­cům, nena­sky­tl. Tento oje­di­ně­lý fil­mo­vý počin z díl­ny Olgy Špátové bude mít v čes­kých kinech pre­mi­é­ru na jaře příští­ho roku.

V polo­vi­ně září loň­ské­ho roku mi vola­li Ivanka a Karel Gottovi, a oslo­vi­li mě, zda bych po dese­ti letech opět nato­či­la s Karlem doku­ment o jeho živo­tě. Neváhala jsem ani minu­tu! Natáčet s člo­vě­kem, kte­rý vydr­žel více než půl sto­le­tí na výslu­ní čes­ké kul­tu­ry díky své­mu výji­meč­né­mu pěvec­ké­mu talen­tu, umě­lec­ké poko­ře a nezměr­né pra­co­vi­tos­ti, byla a je pro mě vel­ká čest. Výzvu, abych nato­či­la celo­ve­čer­ní doku­men­tár­ní film o Karlu Gottovi, kte­rý svým umě­ním při­ná­ší radost už třem gene­ra­cím poslu­cha­čů, jsem při­ja­la jako záva­zek vůči tomu­to legen­dár­ní­mu zpě­vá­ko­vi,“ popi­su­je své poci­ty reži­sér­ka Olga Špátová.

První natá­če­cí den tak díky rych­lé domluvě a doho­dě pro­bě­hl již 22. říj­na loň­ské­ho roku a posled­ní zábě­ry s Karlem Gottem byly nato­če­ny před něko­li­ka dny. Cíl byl a je napros­to jas­ný – zachy­tit auten­tic­ky Karla Gotta jako feno­me­nál­ní­ho zpě­vá­ka, kte­rý se roz­dá­vá svým pří­z­niv­cům, jako malí­ře, ale záro­veň milu­jí­cí­ho man­že­la a otce svých dětí. Muže, kte­rý šede­sát let roz­dá­vá svý­mi pís­ně­mi radost něko­li­ka gene­ra­cím nejen u nás, ale i v Evropě, a vlast­ně po celém svě­tě. Muže, kte­rý se zapsal do srd­cí a duší svých poslu­cha­čů tím, že pros­tě je…

Ojedinělý pohled do sou­kro­mí a duše Karla Gotta

Film nemá být pře­hlíd­kou nespor­né slá­vy Karla Gotta a jeho úspě­chů. „Proto ani není mož­né srov­ná­vat můj před­cho­zí film Fenomén Gott s tím­to nyněj­ším. Každý je jiný. Minimálně tím, že jsme je natá­če­li v jiné život­ní eta­pě Karla Gotta, a to se vel­mi pro­je­ví v jeho osob­ní, až intim­ní zpo­vě­di, kte­rou nám posky­tl a kte­rá nás všech­ny utvr­di­la v tom, s jakou legen­dou máme mož­nost pra­co­vat a trá­vit čas, kte­rý je vskut­ku nepo­psa­tel­ný,“ dodá­vá Olga Špátová.

Tvůrci zachy­ti­li Karla Gotta při jeho vystou­pe­ních, při setká­ních s jeho fanouš­ky u nás i v Hamburgu, ale zejmé­na v jeho domá­cím pro­stře­dí, ať už v Praze, na cha­lu­pě v Českém Švýcarsku, na vsi, kde trá­vil dět­ství, a na dal­ších mís­tech, kte­rá sehrá­la v jeho živo­tě důle­ži­tou roli. Zpěvák se ve fil­mu vydá po sto­pách své­ho živo­ta, uká­že divá­ko­vi mnoh­dy nezná­mé záku­li­sí kon­cer­tů, i svůj život s rodi­nou a sou­kro­mí, kte­ré si jinak sna­ží s poko­rou a lás­kou chrá­nit. Film tak bude díky upřím­né ote­vře­nos­ti Karla Gotta zce­la auten­tic­ký a jedi­neč­ný.

„Náš film nesmí být nuda,“ říkal během natá­če­ní Karel Gott reži­sé­r­ce Olze Špátové, kte­rá vytvá­ří doku­men­tár­ní, situ­ač­ní bio­gra­fic­ký film, a to jak v pra­cov­ní, tak osob­ní rovi­ně s vyu­ži­tím archiv­ních mate­ri­á­lů.

„Olga má vel­ký dar natá­čet se svým úzkým týmem tak, že jsme se čas­to­krát necha­li unést spon­tán­ní atmo­sfé­rou a při­ro­ze­ně jsme ji vpus­ti­li do naše­ho sou­kro­mí, díky čemuž jsem se roz­po­ví­dal o téma­tech poměr­ně důvěr­ných. Se svým man­že­lem, kame­ra­ma­nem Janem Malířem, se tak vlast­ně sta­li sou­čás­tí naší rodi­ny. Původně jsme chtě­li film uvést v roce 2019, kdy jsem osla­vil své život­ní jubi­le­um. Ale pro­to­že jsem s rodi­nou pro­žil ješ­tě krás­né léto, chtěl jsem, abychom toči­li co nejdéle. No, a pro­to­že mě v roce 2019 bylo všu­de hod­ně, mým přá­ním bylo, aby byl uve­den do kin na jaře příští­ho roku. Tento doku­men­tár­ní film je podě­ko­vá­ním mým pří­z­niv­cům a všem, kte­ří mě při mé pro­fe­si pod­po­ro­va­li a pro­vá­ze­li,“ říká k fil­mu sám Karel Gott.

„Karla jsme sle­do­va­li při prá­ci, ale i jako muže své ženy a otce svých dcer. Filmu se věno­val s neo­by­čej­nou ener­gií a upřím­nos­tí, při­ná­šel nápa­dy, přál si, aby fil­mo­vá inter­pre­ta­ce jeho živo­ta a tvor­by byla auten­tic­ká a prav­di­vá. Chceme vytvo­řit ote­vře­ný film o člo­vě­ku s výji­meč­ným nadá­ním, ale i neu­vě­ři­tel­ně skrom­nou, sluš­nou a las­ka­vou pova­hou,“ uvá­dí k fil­mu jeho autor­ka Olga Špátová. „V roce natá­če­ní opět one­moc­něl. Myslím, že prá­vě to, že pro­chá­zí těž­kou nemo­cí je důvo­dem k tomu, že je dnes Karel ve svých názo­rech na život ote­vře­ný a pokor­ný,“ dodá­vá Špátová.

Olga Malířová Špátová je výraz­nou fil­mař­kou. Natočila tři­cet autor­ských fil­mů, za kte­ré zís­ka­la ceny na domá­cích a zahra­nič­ních fes­ti­va­lech. Například film Dobře pla­ce­ná pro­cház­ka ´07 (2008), za nějž zís­ka­la Grand Prix Vojtěcha Jasného. Fenomén Gott (2009) se stal nej­sle­do­va­něj­ším tele­viz­ním fil­mem roku, Oko nad Prahou (2010), kte­rý vyhrál hlav­ní cenu na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu ve Varšavě, Největší přá­ní (2012), Daleko za slun­cem (2015), kte­rý vzni­kl v pro­duk­ci HBO, a byl nomi­no­va­ný na Českého lva. Natočila dva kli­py na pís­ně zpě­vač­ky Anety Langerové, oba zís­ka­ly cenu Anděl. Jako kame­ra­man­ka pra­co­va­la na šest­nác­ti fil­mech reži­sér­ky Olgy Sommerové.

 


Neobvykle otevřený a unikátní obraz Karla Gotta v celovečerním dokumentárním filmu Olgy Špátové. - Film vstoupí do kin na jaře 2020.
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...