Nenechte si ujít !

25 vrchni prchni

Galerie Tančící dům ote­ví­rá 16. květ­na nej­vět­ší fil­mo­vou výsta­vu od roku 1987, věno­va­nou nej­zná­měj­ším fil­mům, pohád­kám a seri­á­lům, kte­ré byly nato­če­ny
v Československu v obdo­bí od 60. do 90. let minu­lé­ho sto­le­tí. Ve čtyřech pat­rech 
Tančícího domu bude na půl roku vysta­ve­no přes 200 ori­gi­nál­ních kos­tý­mů dopl­ně­ných mno­ha fil­mo­vý­mi rekvi­zi­ta­mi a foto­gra­fie­mi z cel­kem 70 slav­ných sním­ků, kte­ré všich­ni důvěr­ně zna­jí ze stří­br­né­ho plát­na nebo tele­viz­ních obra­zo­vek.  Na výbě­ru vysta­ve­ných sním­ků se hla­so­vá­ním podí­le­lo přes 400 tisíc divá­ků. Většina kos­tý­mů z výsta­vy Retro biják 60. – 90. let neby­la dopo­sud nikdy uká­zá­na veřej­nos­ti. Expozice bude k vidě­ní v Galerii Tančící dům do 14. 10. 2018.

https://www.retrobijak.cz/vstupne


Nenechte si ujít !
Hodnocení: 5 - ‎2 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

Doporučujeme...