Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Nenechte se zaskočit hladem

Nenechte se zaskočit hladem

table plant fruit restaurant dip dish 602347 pxhere.com

Již něja­kou dobu žije­te zdra­vě, stra­vu­je­te se s mini­mem jed­no­du­chých cuk­rů, jste na sebe pyš­ní. Pak vás ale pře­kva­pí del­ší doba v prá­ci, pro­táh­ne se vám pro­cház­ka s dět­mi, nebo se zdr­ží­te v kolo­ně. Přepadne vás hlad a prv­ní ben­zí­no­vá pum­pa nebo rych­lé občer­stve­ní vám překří­ží ces­tu. Jak se vyhnout nezdra­vým potra­vi­nám, když máte hlad a tělo si žádá svůj pří­děl?

Pocit hla­du je nepří­jem­ný. Bolí vás žalu­dek a s kaž­dou dal­ší minu­tou nemys­lí­te na nic jiné­ho než na jíd­lo. Tak je již naše tělo nasta­ve­né. Potřebujeme jíst, abychom pře­ži­li. Když máme prázd­ný žalu­dek, kle­sá nám hla­di­na krev­ní­ho cuk­ru. Tím vzros­te naše chuť na jíd­la jako jsou ham­bur­ge­ry, piz­za, dor­ty a zmrz­li­na. Tělo se totiž zamě­řu­je na pří­jem vyso­ce kalo­ric­kých potra­vin, pro­to­že chce vrá­tit hla­di­nu krev­ní­ho cuk­ru zpět do nor­mál­ních hod­not. Pak sní­me, na co při­jde­me a po jíd­le si vše vyčí­tá­me. Máme zpět naše logic­ké uva­žo­vá­ní a v bři­še spous­tu piz­zy a zmrz­li­ny.

Může se také stát, že náš žalu­dek si vybí­rá za nás a pokud jde­me jíst hod­ně hla­do­ví, sahá­me nej­pr­ve po vyso­ce kalo­ric­kých potra­vi­nách a až poz­dě­ji po ovo­ci a zele­ni­ně. Je pro­to nut­né nedo­stat se do toho­to hla­do­vé­ho sta­vu, ale mít svo­ji kra­bič­ku prv­ní pomo­ci, kte­rá udr­ží náš žalu­dek v poho­dě a pomů­že nám dodr­žet naše zdra­vé před­se­vze­tí.

Abych byla v poho­dě a v autě nebo na cestách mě jen tak něco neza­sko­či­lo, nau­či­la jsem se u sebe neu­stá­le nosit bale­ní ovocno-oříškové smě­ši. Koupím si více dru­hů oříš­ků a suše­né­ho ovo­ce a ty si doma zamí­chám do men­ší kra­bič­ky nebo lát­ko­vé­ho pyt­lí­ku a mám svo­ji prv­ní pomoc stá­le po ruce. Oříšky krás­ně zasy­tí a zaže­nou hlad, suše­né ovo­ce spo­leh­li­vě zaže­ne chuť na slad­ké.

Co může­te míchat?

Dejte si, na co máte chuť. Mám ráda směs mand­lí, lís­ko­vých oříš­ků, kešu a pystá­cií a k tomu vždy při­dám dat­le, rozin­ky a bru­sin­ky. Mám svo­ji namí­cha­nou směs stá­le při ruce a vím, že mě nezlá­ka­jí krás­né dor­tí­ky, vel­ké ham­bur­ge­ry a vanil­ko­vé zmrz­li­ny. V létě může­te při­dat čer­stvé ovo­ce a zele­ni­nu, namí­chat si smo­o­thie nebo si udě­lat sva­čin­ku do skle­nič­ky. S tou­to zdra­vou prv­ní pomo­cí vás již nic neza­sko­čí a uspo­ko­jí­te tak v kli­du své chu­tě.


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 3,62911 s | počet dotazů: 205 | paměť: 50114 KB. | 10.04.2021 - 16:06:30