NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ

NEMOŽNÉ

Nemožné na počká­ní je dal­ší kni­ha od auto­ra „Revoluce zevnitř“, kte­rá vás pro­ve­de deva­de­sá­ti­den­ním pro­gra­mem jak při­vést své sny k živo­tu, a doslo­va pro­mě­nit nemož­né na mož­né.

Všichni lidé sní: ale ne kaž­dý stej­ně. Ti, co sní v noci, v praš­ných zákou­tích své mys­li, se ve dne pro­bu­dí a zjis­tí, že to byla jen mar­nost. Ale den­ní sníl­ci jsou nebez­peč­ní, neboť vyko­ná­va­jí své sny s ote­vře­ný­ma oči­ma, a tím je při­vá­dě­jí k živo­tu. T.E.Lawrence ali­as Lawrence z Arábie

Představuje 90denní pro­gram, díky kte­ré­mu, pokud udě­lá­te to, co vám před­klá­dá, máte zaru­če­ný sto­pro­cent­ní úspěch. Jen obje­vit a při­jít na to, co sku­teč­ně máte za svůj „sen“, co chce­te, a potom jen vytr­vat na obtíž­né ces­tě za jejím usku­teč­ně­ním. Ukáže vám, že někdy je nut­né ve svém živo­tě trvat na tom, co je a není ve vašem živo­tě mož­né.

NEMOŽNÉ1

NEMOŽNÉ3

NEMOŽNÉ4

Možná díky této pří­ruč­ce a tomu­to pro­gra­mu koneč­ně najde­te to, co bude váš život činit mno­hem spo­ko­je­něj­ší a šťast­něj­ší, mož­ná nako­nec najde­te lep­ší prá­ci, vytří­bí­te si vzta­hy ve svém nej­bliž­ším oko­lí, mož­ná koneč­ně zhub­ne­te ane­bo roz­je­de­te své vlast­ní pod­ni­ká­ní. 

Ať už to bude coko­liv, tahle kni­ha roz­hod­ně a zásad­ním způ­so­bem zlep­ší váš dosa­vad­ní život, a posu­ne ho k lep­ší­mu. Naučí vás, jak se mít rádi, své vlast­ní schop­nos­ti a hlav­ně si věřit, vní­mat svo­jí vlast­ní hod­no­tu.

Kniha je roz­dě­le­na na dvě vel­ké čás­ti. První část kni­hy autor věnu­je tomu, jak zvi­di­tel­nit či zhmot­nit „ono“ nevi­di­tel­né.

Michael Neill vás pro­ve­de vnitř­ním pro­ce­sem a před­sta­ví vám jed­not­li­vé prin­ci­py poro­zu­mě­ní „zevnitř“. Díky těm­to prin­ci­pům si uvě­do­mí­te, jak sku­teč­ně fun­gu­je lid­ská mysl, díky čemuž se sná­ze vyrov­ná­te se vše­mi život­ní­mi vze­stu­py a pády a sou­čas­ně dosáh­nout úžas­ných a inspi­ra­tiv­ních výsled­ků. 

Pomůže vám, jak dosáh­nout vyš­ší pro­duk­ti­vi­ty, podě­lí se samo­zřej­mě i o svůj recept na dosa­že­ní pře­dem sta­no­ve­ných cílů, což je vlast­ně jaký­si postup ve dvou kro­cích, díky kte­ré­mu je dosa­že­ní téměř čeho­ko­liv vel­mi jed­no­du­chá a jas­ná zále­ži­tost.

Ve dru­hé čás­ti nazva­né „Jak dosáh­nout nemož­né­ho“ se již autor kon­krét­ně zamě­řu­je na podrob­ný 90denní pro­gram, jež vám pomů­že spl­nit si své dopo­sud nespl­ně­né sny a rea­li­zo­vat je ve sku­teč­nost. Jediné, co musí­te do toho­to pro­gra­mu vlo­žit je něco, čeho bys­te rádi dosáh­li a hlav­ně trva­lou ocho­tu navždy změ­nit svůj názor na to, co je ve vašem živo­tě sku­teč­ně mož­né a nemož­né, pro­to­že mož­né je sku­teč­ně všech­no.

NEMOŽNÉ2

Všechny zmí­ně­né kapi­to­ly tj. jed­not­li­vé díly obsa­hu­jí moti­vač­ní citát od někte­ré­ho z veli­ká­nů, a záro­veň v kaž­dé z těch­to kapi­tol dosta­ne­te i dost kon­krét­ní úkol k rea­li­za­ci, jež má být dal­ším krůč­kem na ces­tě za vašim snem.... tedy pokud se jej roz­hod­ne­te při­jmout. 

Díky těm­to jed­no­du­chým úko­lům se posou­vá­te dál, nabí­rá­te vnitř­ní jis­to­tu, sebe­vě­do­mí, učí­te se kre­a­ti­vi­tě, tvo­ři­vos­ti a ana­ly­tic­ké­mu myš­le­ní. Kniha vám doko­na­le pomů­že objas­nit a upřes­nit klí­čo­vé zása­dy, jak z nemož­né­ho udě­lat mož­né.

V kni­ze autor sdí­lí spous­tu inspi­ra­tiv­ních pří­bě­hů svých čte­ná­řů a kli­en­tů. Vaším jedi­ným úko­lem bude vnést pou­ze ocho­tu účast­nit se a věno­vat tomu­to pro­gra­mu tak dlou­ho, dokud sami na sobě nepo­zná­te, že zázra­ky se dějí, sny se plní a jsou pro vás neko­neč­nou stud­ni­cí inspi­ra­cí.

NEMOŽNÉ NA POČKÁNÍ

Devadesátidenní pro­gram, kte­rý při­ve­de vaše sny k živo­tu

Autor: Michael Neill

Překlad: Romana Hegedüsová

Vydalo nakla­da­tel­ství BizBooks v Brně roku 2019 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 304

ISBN 978-80-265-0848-9


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […]
  • OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství.19. května 2019 OMEGA. Jak nalézt vnitřní bohatství. Kniha je určena pro všechny, kdo hledají "plnost" života, jeho skutečné naplnění tj. snahu o pojmutí světa "principů života" ve vztahu k plnosti a naplněnému životu. OMEGA jako taková pak […]
  • Uvnitř v sobě - Najděte svoji cestu10. června 2018 Uvnitř v sobě - Najděte svoji cestu Cítíme se vyčerpaní? Máme pocit, že nic nezvládáme a čím více se snažíme, tím více se vzdalujeme svému cíli? Tato publikace nám může pomoci. Michael Neill 25 let působí jako poradce a […]
  • Od nápadu k podnikatelskému plánu26. listopadu 2017 Od nápadu k podnikatelskému plánu Máte skvělý nápad, jste přesvědčení, že by vám mohl vydělat peníze a uvažujete o tom, že začnete podnikat? Nebo jste zkušení podnikatelé a chcete svůj byznys dále rozvíjet?  Nebo o […]
  • Jaká je nová generace? Kyle Gray: Andělské modlitby v praxi4. dubna 2018 Jaká je nová generace? Kyle Gray: Andělské modlitby v praxi Bylo zajímavé a vzrušující vzít do ruky karty od mladého autora, který se dokonce živí jako jasnovidec od svých šestnácti let. Jaký bude jeho úhel pohledu na všechny ty anděle, inspirace, […]
  • Soukromý deník – místo pro Vaše plány, kreativitu a myšlenky28. listopadu 2018 Soukromý deník – místo pro Vaše plány, kreativitu a myšlenky Jste kreativní, rádi přemýšlíte o svém životě, o tom, kdo jste a rádi své myšlenky dáváte na papír? Pak vás nová kniha „Soukromý deník: tohle jsem já“ jistě potěší. Deník zaujme již na […]
  • A co když je to jinak. Věčné pravdy mají krátký život.31. srpna 2018 A co když je to jinak. Věčné pravdy mají krátký život. Tato kniha ukazuje, že během života se učíme mnoha věcem jenom proto, abychom zjišťovali (znovu a znovu), že většina toho, co jsme si osvojili, je buďto chybná nebo irelevantní. Velká část […]
  • Medicinské karty: Odkaz zvířat, starých šamanů a našeho nitra5. září 2017 Medicinské karty: Odkaz zvířat, starých šamanů a našeho nitra Energie a symbolika zvířat provází lidstvo v celé jeho historii. Nejvíce ji mají do hloubky propracovanou indiáni, a právě z této znalosti vychází Medicinské karty, kterých se vůbec […]
  • S knihou "Objev svůj talent" to bude nejen hračka, ale i zábava31. srpna 2018 S knihou "Objev svůj talent" to bude nejen hračka, ale i zábava Pokud nevíte, jak precizně vymýšlet příběhy a postavy, jak pracovat se svými vlastními nápady, zcela určitě vám přijde vhod tato kniha od bratrů McLeodových, jež vás všechno zábavnou […]
  • Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena?15. ledna 2019 Vztahy bez stížností: Další bestseller Willa Bowena? „Vybavte si někoho známého, o kom víte, že si hodně stěžuje. Připadá vám šťastný? Dost pravděpodobně to bude spíš nespokojený mrzout.“ Vztahy mezi lidmi určují do velké míry kvalitu jejich […]