Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články > Nemocné rozhovory – úcta k životu každého z nás

Nemocné rozhovory – úcta k životu každého z nás

064

Primář Domácího hospi­ce sv. Zdislavy v Třebíči, MUDr. Ladislav Kabelka, PhD., inter­nis­ta, geri­atr a vyso­ko­škol­ský peda­gog, se zabý­vá pře­de­vším geri­at­ric­ký­mi téma­ty a pali­a­tiv­ní péčí.

Tato vel­mi pří­nos­ná pub­li­ka­ce se věnu­je nara­tiv­ní tera­pii a komu­ni­ka­ci s nevy­lé­či­tel­ně nemoc­ný­mi paci­en­ty i jejich nej­bliž­ší­mi.

Příručka v sedm­nác­ti kapi­to­lách sezna­mu­je čte­ná­ře se slo­ži­tou pro­ble­ma­ti­kou a na množ­ství pří­kla­dů z pra­xe uka­zu­je jed­not­li­vé postu­py léč­by i pří­stup k nemoc­né­mu jako bytos­ti, jež si do posled­ní chví­le zaslou­ží úctu. Základem je nejen umě­ní žít v pří­tom­nos­ti, ale rov­něž cho­vat respekt i poko­ru k nemo­ci. Lze ji posu­zo­vat jako pří­le­ži­tost k při­po­me­nu­tí smys­lu dří­věj­ší­ho živo­ta, záchra­ně rodin­ných vazeb a setká­vá­ní. Důraz je kla­den nejen na důstoj­nost a kva­li­tu exis­ten­ce, ale též na sna­hu pro­žít kaž­dý den co nej­lé­pe.

MUDr. Kabelka objas­ňu­je, co je závaž­né chro­nic­ké one­moc­ně­ní, zabý­vá se psy­cho­lo­gií komu­ni­ka­ce v pali­a­tiv­ní péči a zmi­ňu­je, že důle­ži­tá je rov­něž její never­bál­ní strán­ka. Ta zahr­nu­je pohled očí, řeč těla, tem­po a into­na­ci hla­su. Shrnuje způ­so­by, jak sdě­lit špat­né zprá­vy a jak spo­lu­pra­co­vat s rodi­nou. Velmi význam­nou úlo­hu také zau­jí­má spi­ri­tu­a­li­ta. Autor při­po­mí­ná nepo­stra­da­tel­nost sester a ošet­řo­va­te­lek, kte­ré jsou čas­to opo­mí­je­ny. Věnuje se týmo­vé komu­ni­ka­ci (lea­der­ship), domo­vům pro seni­o­ry či péči o nevy­lé­či­tel­ně nemoc­né novo­ro­zen­ce, děti i dospí­va­jí­cí. Rovněž zdů­raz­ňu­je význam pro­vá­ze­ní umí­ra­jí­cí­ho pro­ce­sem smr­ti i sta­rost o pozůsta­lé.

Svazek při­ná­ší mno­ho uži­teč­ných návo­dů a rad, jak postu­po­vat v pali­a­tiv­ní komu­ni­ka­ci a jak se zacho­vat v jed­not­li­vých situ­a­cích.

Závažná cho­ro­ba není pou­ze zátě­ží. Je to pří­le­ži­tost k při­po­me­nu­tí smys­lu dří­věj­ší­ho živo­ta, objas­ně­ní nedo­ro­zu­mě­ní a k tomu dělat věci správ­ně. Známý pri­mář podo­tý­ká, že nau­čit se ten­to pří­stup je klí­čo­vé pro prá­ci s umí­ra­jí­cí­mi, a to v jakém­ko­li pro­stře­dí. Nejdůležitější je pro­žít celý vývoj s nemoc­ný­mi a jejich milo­va­ný­mi. Tak cítí opo­ru a nepři­pa­da­jí si sami.

Kniha napo­mů­že zvlád­nout nároč­né obdo­bí při péči o člo­vě­ka, ode­bí­ra­jí­cí­ho se na věč­nost, ať už v hospi­ci nebo v rodi­ně. Je psá­na vel­mi lid­sky, sro­zu­mi­tel­ně a cit­li­vě.

Na jed­not­li­vých tex­tech spo­lu­pra­co­va­lo mno­ho odbor­ní­ků, s jejichž pomo­cí vznik­la zají­ma­vá bro­žu­ra, vhod­ná pro léka­ře, zaměst­nan­ce domo­vů pro seni­o­ry i pro rodi­ny, opatru­jí­cí své nej­mi­lej­ší doma.

Autor: Ladislav Kabelka

Název: Nemocné roz­ho­vo­ry

Datum vydá­ní: 23. 09. 2020

ISBN: 978-80-271-1688-1

Formát: 167×240 mm

Počet stran: 240

Jazyk: češ­ti­na

Hodnocení: 100 %

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55442 s | počet dotazů: 238 | paměť: 54999 KB. | 04.08.2021 - 19:49:07