Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nemilosrdní - 65 %

Nemilosrdní - 65 %

Nem2

Serge Buren je poli­cajt, kte­rý žije v Paříži, měs­tu plné­ho zlo­čin­ců. Jeho kole­go­vé jsou nejen chytří, ale také mají své meto­dy vyři­zo­vá­ní účtů se zlo­čin­ci. Společně se vydá­va­jí den­no­den­ně do boje s neka­lý­mi živly, což se jim také daří. Bohužel ale pou­ží­va­jí meto­dy, kte­ré se ne vždy setká­va­jí s pocho­pe­ním kole­gů a nad­ří­ze­ných. Díky tomu se s nimi dostá­va­jí do spo­ru, ale i tak má jejich prá­ce smy­sl. Problém nastá­vá, když se obje­ví ban­da lupi­čů, kte­ří se neští­tí nejen pře­pa­dá­vat ban­ky a kle­not­nic­tví, ale není jim cizí ani něko­ho zabít. Sergeův tým má ale pro strach udě­lá­no, a pro­to se vydá­va­jí po sto­pách zlo­čin­ců, i když to může stát nemá­lo obě­tí.

Nem1Scénář fil­mu napsa­li spo­leč­ně Francois Loubeyre a Tristan Schulmann. Pro Loubeyreho je to prv­ní scé­nář, zatím­co pro Schulmanna už tře­tí. Společně napsa­li scé­nář k akč­ní­mu, a také kome­di­ál­ní­mu sním­ku. Režie sním­ku se pak ujal Benjamin Rocher, pro kte­ré­ho je to tepr­ve tře­tí nato­če­ný film (Zombie Apokalypsa, Goal of the Dead).

Hlavní posta­vu Burena si zahrál zná­mý fran­couz­ský herec Jean Reno (Leon, Purpurové řeky). Postavu star­ší­ho a zku­še­né­ho poli­caj­ta zahrál skvě­le. Určitě k tomu při­spě­lo i to, že se ztvár­ně­ním poli­caj­ta má leti­té zku­še­nos­ti. Jen je ško­da, že nedo­stal více pro­sto­ru uká­zat své emo­ce. Díky tvůr­cům fil­mu nemu­sel ani Reno pří­liš bojo­vat, což nao­pak s gustem zvlád­li jeho mlad­ší kole­go­vé. Jeho par­ťá­ka Cartiera ztvár­nil Alban Lenoir, kte­rý se kro­mě herec­tví věnu­je také spi­so­va­tel­ské drá­ze a kaska­dér­ství. Svoji posta­vu zahrál s nad­še­ním a ener­gií, kte­rá se oče­ká­vá od mla­dé­ho her­ce. Kromě poli­caj­ta si zahrál i milu­jí­cí­ho man­že­la a budou­cí­ho otce. Dvojici dopl­ňu­je kole­gy­ně Margaux, kte­rou ztvár­ni­la Caterina Murino (Casino Royale, Manželka mého part­ne­ra). Roli krás­né poli­cajt­ky zahrá­la dob­ře. Její posta­va je nejen schop­ná, ale také krás­ná, což vede k uta­je­né­mu vzta­hu. Šéfa poli­cej­ní­ho oddě­le­ní Beckera, kte­rý je na své pod­ří­ze­né přís­ný a nesmlou­va­vý, ztvár­nil Thierry Neuvic (Tátové na nedě­li). Ten je zná­mý hlav­ně z tele­vi­ze, ale v posled­ních letech se pro­sa­zu­je hlav­ně ve fil­mech. Roli šéfa zahrál dob­ře, zvlá­dl i drs­něj­ší polo­hu své posta­vy.

Nem2Režisérem fil­mu je Benjamin Rocher, pro kte­ré­ho je to tepr­ve tře­tí režie. Nemilosrdní jsou ale prv­ním fil­mem, kte­rý se zabý­vá zlo­či­nem a jeho vyšet­řo­vá­ním. Akční scé­ny jsou nato­če­ny vel­mi dob­ře a reál­ně, bez zby­teč­ných tri­ků či dal­ších vymo­že­nos­tí fil­mo­vé­ho prů­mys­lu.

Tvůrcům fil­mu se poda­ři­lo nato­čit akč­ní detek­tiv­ní sní­mek, kte­rý je obo­ha­cen o vtip­né scén­ky či dia­lo­gy, kte­ré film odleh­čí a záro­veň poba­ví divá­ky. Stopáž sním­ku je 90 minut, během kte­rých se divák ani chvil­ku nenu­dí.

Protože se jed­ná o fran­couz­ský film, není nijak věko­vě ome­zen pro divá­ky. Vzhledem k akč­ním a bojo­vým scé­nám bych dopo­ru­či­la věko­vou hra­ni­ci 12 let.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

2 komentáře

  1. Proboha, dnes si kaž­dý mys­lí, že může psát recen­ze. Tohle je jak na úrov­ni sed­má­ka základ­ní ško­ly. Ten zahrál skvě­le, hrá­la dob­ře, navíc je krás­ná.. bože..

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,87812 s | počet dotazů: 243 | paměť: 51695 KB. | 24.10.2021 - 17:16:10