Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Německá slovíčka v obrázcích - 3000 slov, výslovnost, příkladové věty

Německá slovíčka v obrázcích - 3000 slov, výslovnost, příkladové věty

Slovicka
Slovicka

Máte pro­blém se zapa­ma­to­vá­ním slo­ví­ček? Nebaví vás učit se slo­víč­ka z učeb­nic a pří­ru­ček? Máte spí­še vizu­ál­ní paměť? Mohla by vám pomo­ci kníž­ka Německá slo­víč­ka v obráz­cích. 3 000 slov, výslov­nost, pří­kla­do­vé věty. Svým kapes­ním roz­mě­rem se vejde do kuf­ru na dovo­le­nou i do kabel­ky či bato­hu – učit se může­te tře­ba při ces­tě do prá­ce.

Brožovaná pub­li­ka­ce sází na uče­ní zábav­nou for­mou. „Chcete se učit zábav­nou for­mou a nešpr­tat se nazpa­měť? Pak je pro vás tato kni­ha přes­ně to pra­vé. Tato zce­la nově kon­ci­po­va­ná slov­ní záso­ba garan­tu­je zábav­né a sou­čas­ně úspěš­né uče­ní. Funguje to násle­dov­ně: spo­je­ní snad­no zapa­ma­to­va­tel­ných obráz­ků se slo­vem a jeho pou­ži­tí v pří­kla­do­vé větě umož­ňu­je dob­ré ulo­že­ní slo­ví­ček do pamě­ti. A ješ­tě lépe to fun­gu­je, pokud se spo­je­ní pří­kla­do­vé věty s obráz­kem může­me zasmát. Vtipná nebo iro­nic­ká sou­vis­lost mezi slo­vem, obráz­kem a pří­kla­do­vou větou umož­ňu­je dob­ré zapa­ma­to­vá­ní a na kon­ci zjis­tí­te, že jste se nejen dob­ře poba­vi­li, ale také hod­ně nau­či­li,“ píše se v úvo­du kni­hy pod vtip­ným obráz­kem malé­ho klu­ka, zíra­jí­cí­ho na obří ham­bur­ger.

Systém kni­hy je dob­ře vymyš­le­ný. Slovní záso­ba je roz­čle­ně­na do pěti vel­kých oblas­tí živo­ta a vybrá­na s ohle­dem na čet­nost, aktu­ál­nost a uži­teč­nost. Slova spo­lu vždy tema­tic­ky sou­vi­sí, což uče­ní ješ­tě více usnad­ňu­je. Slovní záso­bu dopl­ňu­jí roz­ši­řu­jí­cí sezna­my slov. U kaž­dé­ho slo­va je uve­den slov­ní druh, výslov­nost s fone­tic­kým pře­pi­sem a čes­ký pře­klad. Různé slov­ní dru­hy jsou barev­ně odli­še­ny (napří­klad pod­stat­ná jmé­na mod­ře, slo­ve­sa čer­ve­ně, frá­ze čer­ně). Tipy na barev­ných líst­cích, jako by při­pnu­tých na strán­ce, infor­mu­jí o pou­ži­tí a roz­li­šo­vá­ní snad­no zamě­ni­tel­ných slov nebo o dal­ších jazy­ko­vých zvlášt­nos­tech, napří­klad v oblas­ti slo­vo­tvor­by. Zadní strán­ky kni­hy jsou věno­va­né rejstří­ku, jak němec­ké­mu, tak čes­ké­mu, kte­rý obsa­hu­je všech­na slo­va v kni­ze řaze­ná abe­ced­ně, což pod­stat­ně usnad­ní pří­pad­né hle­dá­ní.

Knížka vyni­ká pěk­ný­mi barev­ný­mi foto­gra­fie­mi, z nichž vět­ši­na sku­teč­ně nepo­strá­dá vtip, nad­hled a iro­nii. Doporučuji tuto meto­du uče­ní vyzkou­šet. Já si napří­klad nemoh­la zapa­ma­to­vat slo­vo die Macht – moc. Nyní, co jsem ho při­řa­di­la k jed­né z postav z Hvězdných válek to není pro­blém. Problém není dokon­ce ani věta: „Auch ohne sein Lichtschwer übt er gros­se Macht aus – tedy I bez svě­tel­né­ho meče má vel­kou moc.


  • Německá slo­víč­ka v obráz­cích. 3 000 slov, výslov­nost, pří­kla­do­vé věty
  • Autor: Arndt Knieper, Martin Waller
  • Překlad: Jana Bílková
  • Vydalo: Grada Publishing a.s.
  • Rok vydá­ní: 2018
  • Počet stran: 304
  • Hodnocení: 100 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách Grada.cz se sle­vou za 239 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,28989 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56644 KB. | 29.06.2022 - 21:14:08