Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Německá gramatika rychlostí blesku

Německá gramatika rychlostí blesku

německá gramatika

Hledáte kni­hu, ve kte­ré je shr­nu­to vše, co potře­bu­je­te pro běž­nou komu­ni­ka­ci v něm­či­ně a ve kte­ré najde­te pře­hled­ně a logic­ky seřa­ze­né gra­ma­tic­ké jevy, kte­ré se může­te učit nebo si je jen opa­ko­vat? Jestli ano, je pro vás urče­na útlá učeb­ni­ce s názvem Německá gra­ma­ti­ka rych­los­tí bles­ku.

Stejně jako v Anglické gra­ma­ti­ce rych­los­tí bles­ku, i zde vás na začát­ku čeka­jí tes­ty úrov­ně jazy­ko­vých zna­los­tí, kte­ré vám uká­žou, jak jste na tom s něm­či­nou - co dob­ře ovlá­dá­te a na čem ješ­tě potře­bu­je­te zapra­co­vat, a taky zde najde­te něko­lik tipů a tri­ků na zjed­no­du­še­ní uče­ní. Následují kapi­to­ly věno­va­né gra­ma­ti­ce samot­né - kon­krét­ně urči­tým a neu­r­či­tým čle­nům, pod­stat­ným a pří­dav­ným jmé­nům, pří­slov­cím, stup­ňo­vá­ní, zájme­nům a slo­ve­sům.

Dále je zde taky vysvět­len ozna­mo­va­cí způ­sob, minu­lý, pří­tom­ný i budou­cí čas,konjunktiv, roz­ka­zo­va­cí způ­sob, infi­ni­tiv, pří­čes­tí pří­tom­né i minu­lé, trp­ný rod, spoj­ky, němec­ká věta a slo­vosled v ní, zápor a nepří­má řeč. Za kaž­dou kapi­to­lou je výpis toho nej­pod­stat­něj­ší­ho z ní s názvem V kost­ce. Na závěr vás čeka­jí tes­ty, pomo­cí kte­rých si ově­ří­te vaše nově naby­té vědo­mos­ti, a jejich řeše­ní a taky řeše­ní tes­tů úrov­ně jazy­ko­vých zna­los­tí z úvo­du kni­hy.

Jednotlivé gra­ma­tic­ké jevy jsou vysvět­lo­vá­ny sro­zu­mi­tel­ně a jed­no­du­še a dopl­ně­né pří­kla­dy, tak­že je snad­no pocho­pí­te, a navíc jsou roz­dě­le­né do témat pod­le jazy­ko­vé úrov­ně od A1 po B2. Kniha je dob­ře spra­co­va­ná nejen po obsa­ho­vé strán­ce, ale i po té gra­fic­ké, a pro lidi, kte­ří se sna­ží zvlád­nout němec­kú gra­ma­ti­ku, bude uži­teč­ným pomoc­ní­kem při jejich vzdě­lá­va­ní.

Hodnocení: 90%

NĚMECKÁ GRAMATIKA RYCHLOSTÍ BLESKU

Autorka: Sarah Fleer

Překlad: Jitka Koubková

Vydáno: Grada, 2017

Počet stran: 176

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, zakou­pí­te ji zde.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,26944 s | počet dotazů: 235 | paměť: 53294 KB. | 22.09.2021 - 14:09:17