Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Němčina - 500 vět k překladu

Němčina - 500 vět k překladu

němčina
němčina

Dosáhli jste v něm­či­ně úro­veň B2 a nebo vyš­ší a chce­te si své zna­los­ti toho­hle jazy­ka otes­to­vat? Útlá kníž­ka Němčina - 500 vět k pře­kla­du vaše zna­los­ti důklad­ně pro­vě­ří.

Jak už název napo­ví­dá, v kni­ze najde­te více než 500 čes­kých vět a vaším úko­lem je pře­lo­žit je do něm­či­ny. Prohloubíte tak své zku­še­nos­ti s gra­ma­tic­kým pře­kla­dem, roz­ší­ři­te svou pro­duk­tiv­ní zna­lost němec­ké­ho jazy­ka a upev­ní­te si zna­los­ti jazy­ko­vých pro­střed­ků - nejen gra­ma­tic­kých, ale i lexi­kál­ních.

Kniha je roz­dě­le­ná na dvě čás­ti. V prv­ní čás­ti najde­te věty v čes­kém jazy­ce. Nejsou utří­dě­ny pod­le obtíž­nos­ti, nýbrž pod­le gra­ma­tic­kých jevů v nich obsa­že­ných. Jednotlivé kapi­to­ly se tedy věnu­jí růz­ným gra­ma­tic­kým jevům - pod­stat­ním a pří­dav­ním jmé­nům, zájme­nám, čís­lov­kám, před­lož­kám, pří­slov­cím, slo­ve­sům, minu­lé­mu času, pasi­vu, pod­mi­ňo­va­cí­mu způ­so­bu, slo­ve­sům s před­po­na­mi čás­teč­ně odlu­či­tel­ný­mi a čás­teč­ně neod­lu­či­tel­ný­mi, budou­cí­mu času, modál­ním slo­ve­sům, sou­vě­tím, něko­li­ka dru­hům ved­lej­ších vět a infi­ni­tiv­ním vaz­bám.

V dru­hé čás­ti se nachá­zi klíč, kte­rý obsa­hu­je pře­kla­dy čes­kých vět do něm­či­ny. Někdy zde obje­ví­te i něko­lik vari­ant, pokud jsou mož­né. Dvě vari­an­ty jsou uve­de­ny zejmé­na v rám­ci minu­lé­ho času, a a to s pou­ži­tím préte­ri­ta a per­fek­ta.

Jelikož jsou věty na pře­klad obtíž­né, je tahle pub­li­ka­ce vhod­ná hlav­ně pro pokro­či­lé zájem­ce, kte­ří v něm­či­ně dosáh­li úrov­ně mini­mál­ně B2.

Hodnocení: 90%

Němčina: 500 vět k pře­kla­du

Autorka: Eva Podhajská

Vydáno: 2018, Grada

Počet stran: 224

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88158 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56643 KB. | 02.07.2022 - 14:26:48