Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > Několik věcí, které vám možná v nové epizodě Star Wars unikly

Několik věcí, které vám možná v nové epizodě Star Wars unikly

1 8
1 8

Téměř kaž­dý, kdo popr­vé viděl nové Star Wars, byl jis­tě osl­něn vel­ko­le­pou fil­mo­vou podí­va­nou a zamě­řo­val se pou­ze na hlav­ní děj. Pokud jste ale film vidě­li zno­vu, urči­tě jste si zača­li vší­mat i nej­růz­něj­ších skry­tých věcí v poza­dí. A pokud ne, násle­du­jí­cích pár řádek vám při­blí­ží něko­lik z nich.

7

Střela z minu­los­ti
Jistě si vzpo­mí­ná­te na čtvr­tou epi­zo­du s podti­tu­lem Nová Naděje, ve kte­ré Obi-Wan Kenobi cvi­čí mla­dé­ho Luka Skywalkera na palubě lodi Millenium Falcon pomo­cí malé­ho léta­jí­cí­ho pří­stro­je, stří­le­jí­cí­ho blaste­ro­vé pro­jek­ti­ly. V sed­mé epi­zo­dě se tato výcvi­ko­vá pomůc­ka obje­vu­je v momen­tě, kdy Finn hle­dá lékař­ské vyba­ve­ní k ošet­ře­ní postře­le­né­ho Chewbaccy, a při tom tuto odho­dí stra­nou prá­vě onu výcvi­ko­vou pomůc­ku, díky kte­ré se Luke Skywalker nau­čil svě­tel­ným mečem odrá­žet nepřá­tel­skou pal­bu.

2

Talentovaný dro­id
Zpravodajského dro­i­da PZ-4CO, též zná­mé­ho pod jmé­nem Peazy může­te spat­řit, jak pocho­du­je kolem ruš­né základ­ny odbo­je sem a tam. Fanoušci, kte­ří čet­li Moving Target: A Princess Leia Adventure pozna­jí, že se jed­ná prá­vě o toho samé­ho dro­i­da, kte­rý se sna­žil pes­ko­vat gene­rá­la Organa při prá­ci na svých pamě­tech.

3

Hlasy Obi-Wan Kenobiho
Ve vizi, kte­rou má Rey v sute­ré­nu hra­du Maz Kanaty může­me sly­šet hlas rytí­ře Jedi Obi-Wan Kenobiho jak říká,„Rey, tohle jsou tvé prv­ní kro­ky“. Právě prv­ní slo­vo Rey bylo vystři­že­no z původ­ní tri­lo­gie a říká ho sám Alec Guinness, před­sta­vi­tel Bena Kenobiho, zby­tek pak nahrál Ewan McGregor pří­mo pro sed­mou epi­zo­du.

6

Vlajky
Vchod do hra­du Maz Kanaty zdo­bí desít­ky růz­ných vla­jek. Když se bude­te pozor­ně dívat, tak si může­te všim­nout napří­klad vlaj­ky Anakina Skywalkera z prv­ní epi­zo­dy Skrytá Hrozba, kte­rou nesl C3PO před závo­dem kluzá­ků v Mos Espa, nebo úpl­ně vle­vo vlaj­ky s ofi­ci­ál­ním logem 501. legie.

Zdroje: StarWars.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,61897 s | počet dotazů: 254 | paměť: 56633 KB. | 29.06.2022 - 21:36:19