Kritiky.cz > Recenze knih > Nejznámější přísloví - edice Čteme s obrázky

Nejznámější přísloví - edice Čteme s obrázky

0058598611 cteme s obrazky nejznamejsi prislovi a101f0f22065 v

Jako malá hol­ka si pama­tu­ji, když moje babič­ka pou­ží­va­la různá pří­slo­ví, pra­nos­ti­ky a lido­vá moud­ra. Moc ráda na to vzpo­mí­nám. Byla to krás­ná doba. Nebyly žád­né pře­vrat­né tech­no­lo­gie jako jsou počí­ta­če, mobi­ly, ale lidé se řídi­li pod­le poča­sí, pod­le toho, jak se cho­va­ly zví­řa­ta, tako­vá se před­po­ví­da­la zima, či jaká bude tře­ba úro­da. Mělo to oprav­du své kouz­lo. Myslím si, že by tato pří­slo­ví nemě­la být zapo­me­nu­ta a měla by být pře­dá­vá­na z gene­ra­ci na gene­ra­ci dál. Pojďte se se mnou podí­vat na ta nej­zná­měj­ší. V kni­ze autor­ky Marie Tetourové jich najde­te sko­ro dvě desít­ky. 

Kniha obsa­hu­je deva­te­náct nej­zná­měj­ších pří­slo­ví, se kte­rý­mi se běž­ně setká­vá­me. Ne všich­ni ví, co přes­ně zna­me­na­jí. Každé z pří­slo­ví je pře­váž­ně na dvou či třech stra­nách. Tato kni­ha pat­ří do edi­ce Čteme s obráz­ky - stu­peň A. Ta je urče­na dětem před­škol­ní­ho věku, kte­ré ješ­tě neu­mí čís nebo začí­na­jí­cím čte­ná­řům, kte­ří se učí číst gene­tic­kou meto­dou. Text s vel­ký­mi pís­me­ny je kom­bi­no­ván s obráz­ky a u dětí pod­po­ru­jí a roz­ví­jí aktiv­ní pří­stup dítě­te, kte­ré může „číst“ pomo­cí obráz­ků. Děti se sezna­mu­jí s abe­ce­dou pro­střed­nic­tvím vel­kých pís­men a učí se sle­do­vat text. Dále také pod­po­ru­je­me děti v jejich aktiv­ním pře­mýš­le­ní, pro­cvi­ču­je­me s nimi spo­leč­ně slov­ní záso­bu a tří­bí­me jazy­ko­vý cit. Kniha je urče­na pro děti od 4 let a nejen pro ně.

Jaké pří­slo­ví v kni­ze najde­te? Je to např. Trpělivost růže při­ná­ší, Kdo jiné­mu jámu kopá, Práce kvap­ná, málo plat­ná, Strach má vel­ké oči, Pýcha před­chá­zí pád, Čistota půl zdra­ví, Kdo hle­dá najde a mno­ho dal­ších.

Hlavním pozi­ti­vem této kni­hy je její for­mát veli­kos­ti A4. Velice dob­ře se čet­la, pří­slo­ví na sebe nava­zu­jí a děti čte­ní baví. Můj mlad­ší syn, když byl před­ško­lák měl moc rád tyto kni­hy s malo­va­ným čte­ním, tak­že jsem nos­tal­gic­ky zavzpo­mí­na­la, jak mu to vždy hez­ky šlo.

Marie Tetourová se naro­di­la v lis­to­pa­du 1935 v Praze. Vystudovala obor zdra­vot­ní sest­ra. Spisovatelské tvor­bě se věno­va­la od sedm­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí. mezi její prvo­ti­ny pat­ří hudeb­ní tex­ty, úzce spo­lu­pra­co­va­la s ost­rav­ským roz­hla­sem. Následovalo psa­ní tex­tů do oma­lo­vá­nek a lepo­rel. V nepo­sled­ní řadě napsa­la něko­lik desí­tek knih pro děti, jak pohá­dek tak i ency­klo­pe­dic­kých a nauč­ných kní­žek. Nejčastěji spo­lu­pra­co­va­la s výtvar­ni­cí Editou Plickovou. Dlouhá léta při­spí­va­la do časo­pi­su Pastelka, byla čin­ná i v radě toho­to časo­pi­su. Zemřela v říj­nu roku 2015.

Antonín Šplíchal je ilu­strá­tor a žije v Dolanech u Olomouce. Vystudoval uži­tou gra­fi­ku na umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­le v Uherském Hradišti. Jeho prv­ním samo­stat­ným dílem byl komiks Tři muš­ke­tý­ři v roce 1972. Od roku 1998 začal pra­co­vat jako ilu­strá­tor na vol­né noze. Ilustroval desít­ky kní­žek, pře­váž­ně pro děti, celou řadu lepo­rel, vzdě­lá­va­cí titu­ly pro děti a pra­vi­del­ně při­spí­vá i do dět­ských časo­pi­sů. Je auto­rem mas­ko­ta kniž­ní­ho klu­bu Fragment kocour­ka Fragmentíka.

Autor: Marie Tetourová

Ilustrace: Antonín Šplíchal

Žánr: čte­ní pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře - edi­ce  Čteme s obráz­ky

Počet stran: 48

Vydáno: 2019, Nakladatelství Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80 253-4478-1


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Slyšíš, jak mluví stromy?30. září 2019 Slyšíš, jak mluví stromy? Víte, jak dýchají a mluví stromy? Víte, čeho se bojí, na co si dát v lese pozor? Máte rádi les i jeho obyvatele? Pojďte se společně se mnou podívat, jak to vlastně v lese chodí a přitom se […]
  • Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů13. listopadu 2019 Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů Většina hradů a tvrzí ukrývá nějaké to tajemství, čerta, poklad, strašidlo, rytíře či draka. Vypravte se společně se mnou za dobrodružným putováním po českých a moravských hradech a […]
  • Hádanky a úkoly pro sportovce šikuly -knížka, která rozhýbe vaše děti9. srpna 2018 Hádanky a úkoly pro sportovce šikuly -knížka, která rozhýbe vaše děti Ve zdravém těle zdravý duch. Pro někoho možná otřepaná fráze. Pro děti je ale pohyb velice důležitý. Pravidelně se hýbat a otužovat by měla být součást každého dne, nejen dětí, ale i […]
  • Návrat z minulosti - skutečný příběh z období 1. světové války11. února 2019 Návrat z minulosti - skutečný příběh z období 1. světové války Žijeme v době plné předsudků. Rozštěpové vady rtu a patra patří mezi vady, které lze operovat v časném stádiu po narození. Následná rehabilitace, odhodlání pomoc svým takto postiženým […]
  • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […]
  • (Ne)obyčejný kluk – originální a přesto inspirující román o chlapci s deformitou obličeje29. prosince 2018 (Ne)obyčejný kluk – originální a přesto inspirující román o chlapci s deformitou obličeje Hledáte originální a inspirující román plný laskavosti, citu, nespravedlnosti i bolesti? Na motivy knihy (Ne)obyčejný kluk natočil režisér Stephen Chbosky film s Jacobem Tremblayem, Julií […]
  • Město v noci14. ledna 2019 Město v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou a hltala hezky řádek po řádku. A jak bych já v té době dala cokoliv za to mít doma knížku, která by se dala číst i po tmě. Nyní […]
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • To dáme, dědo – přiměřeně nevýchovné příběhy13. srpna 2018 To dáme, dědo – přiměřeně nevýchovné příběhy Přiměřeně nevýchovné vyprávění o tom, co všechno může kluk zažít, když má povedeného dědu. „Když má člověk vydařeného dědu, co víc si může přát“. Kniha obsahuje 3 vtipné pohádky, které […]
  • ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ11. listopadu 2018 ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ Kniha Ňouma z áčka od Ivony Březinové patří jako jedna z knih do řady "Má to háček" a jejím hlavním cílem je prostřednictvím příběhu pomáhat dětem a rodičům s řešením životních problémů a […]