Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Nejvyšší nabídka - Geoffrey Rush v režii Giuseppe Tornatore

Nejvyšší nabídka - Geoffrey Rush v režii Giuseppe Tornatore

NejvyssiNabidka

Místnost plnou obra­zů krás­ných žen si zaří­dil Virgil Oldman (Geoffrey Rush), uzná­va­ný zna­lec výtvar­né­ho umě­ní a sta­ro­žit­nos­tí. Krásné ženy na obra­zech jsou jeho váš­ní a je ocho­ten pro zís­ká­ní vyhléd­nu­té­ho obra­zu dát tu nej­vyš­ší nabíd­ku. Protože sám vede auk­ce, musí obra­zy kupo­vat jeho nej­lep­ší sta­rý pří­tel Billy Whistlert (Donald Sutherland). Každý nově zakou­pe­ný por­trét ženy je nejen novou lás­kou Virgila, ale samot­ný obchod je zdro­jem pří­jmů pro Billyho.

Virgil žije svůj klid­ný život se svý­mi kaž­do­den­ní­mi ritu­á­ly až do svých šede­sá­tých naro­ze­nin. V ten den má tele­fon­ní hovor s ženou Claire Ibbetsonovou (Sylvia Hoeks), kte­rá ho žádá o odhad zdě­dě­né rodin­né umě­lec­ké sbír­ky. Vypadá to jako jed­na z nabí­dek, kte­rých Virgil ve svém živo­tě zvlá­dl bez pro­blé­mů mno­ho. Jenže Claire je veli­ce neob­vyk­lá zákaz­ni­ce a Virgil, ačko­liv se sna­ží zpo­čát­ku z jed­ná­ní odstou­pit, začí­ná postup­ně ztrá­cet jis­to­tu. Cítí, že jed­ná­ní nepro­bí­há pod­le jeho před­stav a stá­le víc ho při­ta­hu­je samot­ná Claire. Její cho­vá­ní je tajem­né a doká­že na sebe sou­stře­dit Virgilovu pozor­nost. Jenže ten dosud doká­zal ženy obdi­vo­vat, jen když jsou zob­ra­ze­ny na obra­zu a živá žena s nevy­po­čí­ta­tel­ným cho­vá­ním ho zce­la ochro­mí. Se svou neob­vyklou situ­a­cí se svě­ří mla­dé­mu a zruč­né­mu restau­ra­té­ro­vi Robertovi (Jim Sturgess), kte­rý nemá o pří­tel­ky­ně nou­zi. Dobrý pří­tel doká­že odhad­nou situ­a­ci dale­ko lépe, dokon­ce tak dob­ře, že na setká­ní s Claire bude Virgil hod­ně dlou­ho vzpo­mí­nat.

Příběh o samo­tář­ském Virgilovi, kte­rý má schop­nos­ti roze­znat ori­gi­nál obra­zu od jeho kopie a sou­čas­ně je nezku­še­ný v cho­vá­ní s žena­mi a neschop­ný roze­znat hra­né cho­vá­ní od sku­teč­nos­ti, napsal a reží­ro­val ital­ský reži­sér Diuseppe Tornatore. Pečlivá pří­pra­va fil­mu se reži­sé­ro­vi vypla­ti­la. Podařilo se mu nato­čit výtvar­ně veli­ce půso­bi­vý film s dlou­hý­mi zábě­ry a sou­čas­ně doká­zal zacho­vat napě­tí po celou dobu trvá­ní fil­mu, kte­rý kon­čí, cel­kem neče­ka­ně v cen­t­ru sta­ré Prahy. Do pří­bě­hu postup­ně vstu­pu­jí dal­ší posta­vy, jejichž úlo­ha se v pří­bě­hu ozřej­mí a stej­ně jako Virgil, tak i divák sklá­dá pří­běh jako část mozai­ky. Režisér si do fil­mu vybral her­ce něko­li­ka národ­nos­tí a při jejich výbě­ru hrá­la roli nejen zají­ma­vá vizáž, ale pře­de­vším jejich herec­ké schop­nos­ti. Geoffrey Rush je cha­risma­tic­ký muž, kte­rý ve své sebe­jis­té roli odbor­ní­ka na sta­ro­žit­nos­ti půso­bí nobles­ně a lze mu odpus­tit i jeho zvlášt­ní libůst­ky. Jeho zau­je­tí tajem­nou ženou je veli­ce pozvol­né a stá­le si zacho­vá­vá svou nobles­nost. V samot­ném kon­ci pone­chá­vá opět své posta­vě vnitř­ní tajem­ství i s nově naby­tý­mi zku­še­nost­mi. Jim Sturgess i Donald Sutherland vytvá­ří dvo­ji­ci přá­tel, kte­ří jsou důvě­ry­hod­ní a umí si zís­kat sym­pa­tie nejen hlav­ní­ho hrdi­ny ale také divá­ků. Sylvia Hoeks dala své posta­vě Claire kom­bi­na­ci živo­čiš­nos­ti i noble­su.

Hudbu k fil­mu slo­žil Ennio Morricone a je to veli­ce dob­rá vol­ba. Kombinace hudeb­ní­ho dopro­vo­du a svě­ta sta­ro­žit­nos­tí, obra­zů, inte­ri­é­ru sta­ré ital­ské vily spo­lu pros­tě ladí. Nejsou to výraz­né melo­die, ale hud­ba atmo­sfé­ru scén dotvá­ří.

I přes peč­li­vou pří­pra­vu a jis­tě vel­kou sna­hu o zacho­vá­ní celist­vos­ti a půso­be­ní fil­mu se mi poda­ři­lo najít něko­lik momen­tů, kte­ré cel­ko­vý dojem kazí. Jednak mi při­šlo napros­to hloupé, aby Virgil nakou­pil ženě šaty a boty zce­la sám a všech­no potom sedě­lo. Je to napros­to mimo reál a scé­na se zkou­še­ním šatů mi při­šla „totál­ně mimo“. Další nesmy­sl­ná scé­na se ode­hra­je v restau­ra­ci pro­ti vile v oka­mži­ku, kdy tam doběh­ne Virgil z vily, odkud zmi­ze­la Claire. Virgil ve vile pobí­há a volá evi­dent­ně roz­ru­še­ný a v restau­ra­ci je téměř klid­ný. Pokud máte zájem najít dal­ší nesrov­na­los­ti nebo se zakou­kat do pří­bě­hu, pak dopo­ru­ču­ji nala­dit se klid­ně a lehce umě­lec­ky.

Film je chvil­ka­mi zdlou­ha­vý, ale má nála­du, pří­běh s tajem­stvím a sym­pa­tic­ké­ho Geoffrey Rushe.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,67780 s | počet dotazů: 239 | paměť: 53487 KB. | 28.09.2021 - 09:42:24