Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Články > Nejvíce nominací na Českého lva získaly filmy Bába z ledu, Po strništi bos a Milada

Nejvíce nominací na Českého lva získaly filmy Bába z ledu, Po strništi bos a Milada

CL

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) vyhlá­si­la nomi­na­ce pro jubi­lej­ní 25. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 51 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2017. O soš­ku Českého lva se fil­my utka­jí v 15 sta­tu­tár­ních kate­go­ri­ích. Nejvíce nomi­na­cí napříč vše­mi kate­go­ri­e­mi zís­ka­ly sním­ky Bába z ledu, Po str­niš­ti bos a Milada. Nominace na ceny za tele­viz­ní díla budou ozná­me­ny 12. úno­ra 2018. Slavnostní vyhlá­še­ní vítězů fil­mo­vých i tele­viz­ních kate­go­rií se usku­teč­ní v sobo­tu 10. břez­na 2018 v Rudolfinu a bude jej podru­hé mode­ro­vat Adela Vinczeová. Novinkou 25. roč­ní­ku Českého lva bude nová podo­ba soš­ky. Její rea­li­za­ce pro­běh­ne ve spo­lu­prá­ci se sklár­nou Rückl.

Členové ČFTA o nomi­na­cích fil­mo­vých kate­go­rií 25. roč­ní­ku oce­ně­ní Český lev hla­so­va­li do 8. led­na 2018. 136 aka­de­mi­ků vybí­ra­lo z 25 celo­ve­čer­ních hra­ných a ani­mo­va­ných fil­mů a z 26 doku­men­tů. Mezi kan­di­dá­ty na České lvy vede s počtem 15 nomi­na­cí sní­mek reži­sé­ra Bohdana Slámy Bába z ledu. Celkem 13 nomi­na­cí zís­kal film Po str­niš­ti bos v režii Jana Svěráka. Třetí nej­vyš­ší počet nomi­na­cí (10) má živo­to­pis­né dra­ma Davida Mrnky Milada. Následují sním­ky Křižáček Václava Kadrnky s 9 nomi­na­ce­mi, Kvarteto Miroslava Krobota s 8 nomi­na­ce­mi a Špína Terezy Nvotové s 8 nomi­na­ce­mi.

V kate­go­rii nej­lep­ší film byla nomi­no­vá­na pěti­ce fil­mů – Bába z ledu (režie Bohdan Sláma), Kvarteto (režie Miroslav Krobot), Milada (režie David Mrnka), Po str­niš­ti bos (režie Jan Svěrák) a Špína (režie Tereza Nvotová). Ocenění Český lev za nej­lep­ší doku­men­tár­ní film může zís­kat jeden z těch­to sním­ků – Červená (režie Olga Sommerová), Český žur­nál – Hranice prá­ce (režie Apolena Rychlíková), Mečiar (režie Tereza Nvotová), Nechte zpí­vat Mišíka (režie Jitka Němcová) a Svět pod­le Daliborka (režie Vít Klusák).

I letos budou udí­le­ny ceny za tele­viz­ní tvor­bu ve dvou kate­go­ri­ích. Své poči­ny dopo­ru­či­li cel­kem čty­ři vysí­la­te­lé – Česká tele­vi­ze, HBO Europe, TV Nova a TV Prima. Tři pro­jek­ty v kaž­dé kate­go­rii s nej­vyš­ším počtem hla­sů od aka­de­mi­ků budou zve­řej­ně­ny tis­ko­vou zprá­vou 12. úno­ra 2018. Vítězové kate­go­rií nej­lep­ší tele­viz­ní film nebo mini­sé­rienej­lep­ší dra­ma­tic­ký tele­viz­ní seri­ál budou vyhlá­še­ni pří­mo na slav­nost­ním gala­ve­če­ru 10. břez­na 2018. Prezidium ČFTA bude udě­lo­vat během slav­nost­ní­ho cere­mo­ni­á­lu také cenu za mimo­řád­ný pří­nos čes­ké kine­ma­to­gra­fii.

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci ČFTA byli kro­mě nomi­na­cí vyhlá­še­ni také vítě­zo­vé nesta­tu­tár­ních cen. Ocenění za nej­lep­ší fil­mo­vý pla­kát zís­ka­li Jiří Karásek a Lukáš Fišárek, auto­ři pla­ká­tu fil­mu Po str­niš­ti bos. Cenu fil­mo­vých fanouš­ků si odne­sl reži­sér Jan Svěrák za svůj film Po str­niš­ti bos.

V kate­go­rii nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli  jsou na Českého lva nomi­no­vá­ny hereč­ky – Zuzana Kronerová za film Bába z ledu, Barbora Poláková za film Kvarteto, Ayelet Zurer za roli ve fil­mu Milada, Tereza Voříšková za sní­mek Po str­niš­ti bos a Dominika Morávková za film Špína. Cenu za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli má šan­ci zís­kat – Petra Špalková za film Bába z ledu, Tatiana Vilhelmová za roli ve fil­mu Bába z ledu, Pavlína Štorková za sní­mek Kvarteto, Anna Šišková za roli ve fil­mu Špína a Sabina Remundová za film Zahradnictví: Dezertér.

Ocenění Český lev za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli bude pat­řit jed­no­mu z těch­to nomi­no­va­ných – Pavel Nový za film Bába z ledu, Karel Roden za sní­mek Křižáček, Jaroslav Plesl za roli ve fil­mu Kvarteto, Vladimír Javorský za film Milada a Ondřej Vetchý za Po str­niš­ti bos. Vítězem kate­go­rie nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli se může stát – Marek Daniel za roli ve fil­mu Bába z ledu, Václav Neužil za film Bába z ledu, Oldřich Kaiser za sní­mek Po str­niš­ti bos, Patrik Holubář za film Špína a Martin Finger za Zahradnictví: Rodinný pří­tel.

Ocenění za nej­lep­ší režii může na gala­ve­če­ru zís­kat někte­rý z těch­to nomi­no­va­ných – Bohdan Sláma za film Bába z ledu, Václav Kadrnka za sní­mek Křižáček, Miroslav Krobot za režii sním­ku Kvarteto, Jan Svěrák za Po str­niš­ti bos či Tereza Nvotová za film Špína.

ČFTA ozná­mi­la také nomi­na­ce nesta­tu­tár­ní Ceny Magnesia za nej­lep­ší stu­dent­ský́ film, kte­rou udě­lu­je ve spo­lu­prá­ci s Karlovarskými mine­rál­ní­mi voda­mi a Czech Film Center. Vítězem stu­dent­ské ceny se může stát jeden z těch­to nomi­no­va­ných sním­ků – Atlantida, 2003 (režie Michal Blaško), Bo Hai (režie Dužan Duong), Místo (režie Tereza Vejvodová), Plody mra­ků (režie Kateřina Karhánková) a Přátelské setká­ní nad spor­tem (režie Adam Koloman Rybanský).

Vítězové sta­tu­tár­ních kate­go­rií 25. Českého lva budou oce­ně­ni novou soš­kou, kte­rá vzni­ká ve spo­lu­prá­ci se sklár­nou Rückl. Křišťálová tro­fej bude mít novou podo­bu a její výro­ba se vrá­tí do niž­bor­ské sklár­ny.

Slavnostní pře­dá­ní 25. výroč­ních cen České fil­mo­vé a tele­viz­ní aka­de­mie se usku­teč­ní v sobo­tu 10. břez­na 2018 v  praž­ském Rudolfinu. Galavečerem bude opět pro­vá­zet Adela Vinczeová. Celý večer bude vysí­lán v pří­mém pře­no­su od 20 hodin na ČT 1 .

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,21505 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53224 KB. | 17.09.2021 - 15:12:41