Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Nejvíce nominací na Českého lva patří filmům Vlastníci, Nabarvené ptáče a Staříci

Nejvíce nominací na Českého lva patří filmům Vlastníci, Nabarvené ptáče a Staříci

CeskyLev
CeskyLev

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) ozná­mi­la nomi­na­ce pro 27. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 64 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů, jejichž spo­leč­ným jme­no­va­te­lem bylo uve­de­ní do dis­tri­buce v roce 2019 a spl­ně­ní sta­tu­tu cen Český lev. V 15 sta­tu­tár­ních kate­go­ri­ích se o soš­ku Českého lva v závě­reč­ném hla­so­vá­ní utká 17 fil­mo­vých děl, z nichž nej­ví­ce nomi­na­cí s téměř vyrov­na­ným výsled­kem pat­ří fil­mům Vlastníci, Nabarvené ptá­čeStaříci. Nominace na ceny za tele­viz­ní díla budou ozná­me­ny 10. úno­ra. Slavnostní vyhlá­še­ní vítězů fil­mo­vých i tele­viz­ních kate­go­rií se usku­teč­ní v sobo­tu 7. břez­na v Rudolfinu v pří­mém pře­no­su České tele­vi­ze. Moderátorem slav­nost­ní­ho gala­ve­če­ra bude stej­ně jako v loň­ském roce Václav Kopta.

O nomi­na­cích ve fil­mo­vých kate­go­ri­ích 27. roč­ní­ku oce­ně­ní Český lev hla­so­va­lo 155 čle­nů ČFTA od 1. pro­sin­ce 2019 do 10. led­na 2020. Měli za úkol vybrat nej­lep­ší díla z 34 celo­ve­čer­ních hra­ných a ani­mo­va­ných fil­mů a z 30 doku­men­tů. V jed­not­li­vých kate­go­ri­ích vybra­li vždy pěti­ci nomi­no­va­ných. Z kan­di­dá­tů na České lvy nej­ví­ce zau­ja­la tragi­ko­me­die o mik­ro­svě­tě spo­lu­ma­ji­te­lů domu Vlastníci reži­sé­ra Jiřího Havelky s 12 nomi­na­ce­mi, těs­ně násle­do­vá­na Nabarveným ptá­če­tem Václava Marhoula, fas­ci­nu­jí­cím pří­bě­hem o hrůze a kru­tos­ti, ale i nevin­nos­ti a lás­ce, s 11 nomi­na­ce­mi. 10 nomi­na­cí zís­ka­li Staříci, kte­ří v režii Martina Duška a Ondřeje Provazníka vyprá­vě­jí pří­běh o pomstě dvou sta­rých přá­tel za dáv­né křiv­dy. Úspěšně si ved­la také Amnestie Jonáše Karáska, emo­tiv­ní thriller o mani­pu­la­ci, nási­lí a zra­dě, nebo film Na stře­še Jiřího Mádla, pří­běh o setká­ní mla­dé­ho viet­nam­ské­ho emi­gran­ta a staré­ho muže, nesná­še­jí­cí­ho moder­ní svět. Obě díla zís­ka­la shod­ně 7 nomi­na­cí. Skleněný pokoj Julia Ševčíka obdr­žel od aka­de­mi­ků 6 nomi­na­cí.

Na Českého lva v kate­go­rii nej­lep­ší film roku 2019 jsou nomi­no­vá­ny fil­my: Na stře­še (pro­du­cent­ka Monika Kristlová), Nabarvené ptá­če (pro­du­cent Václav Marhoul), Staříci (pro­du­cent Jiří Konečný), Tiché dote­ky (pro­du­cen­ti Petr Oukropec a Pavel Strnad) a Vlastníci (pro­du­cent Marek Jeníček). Výroční cenu za nej­lep­ší doku­men­tár­ní film si v břez­nu mohou odnést sním­ky Dálava (režie Martin Mareček), Forman vs. Forman (režie Helena Třeštíková a Jakub Hejna), Jiří Bělohlávek: „Když já tak rád diri­gu­ju...“ (režie Roman Vávra), Jiří Suchý - Lehce s živo­tem se prát (režie Olga Sommerová) a Jiří Trnka: Nalezený pří­tel (režie Joël Farges).

Nominace na ceny za tele­viz­ní tvor­bu v kate­go­ri­ích nej­lep­ší tele­viz­ní film nebo mini­sé­rienej­lep­ší dra­ma­tic­ký tele­viz­ní seri­ál budou ozná­me­ny 10. úno­ra. Akademici vybí­ra­jí ze 14 děl při­hlá­še­ných Českou tele­vi­zí, FTV Prima, HBO Europe a TV Nova. Vítězové budou vyhlá­še­ni pří­mo na slav­nost­ním gala­ve­če­ru 7. břez­na, kde Prezidium ČFTA udě­lí také cenu za mimo­řád­ný pří­nos čes­ké kine­ma­to­gra­fii.

Na dneš­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ci ČFTA byli ved­le nomi­na­cí vyhlá­še­ni také vítě­zo­vé nesta­tu­tár­ních cen. Cenu za nej­lep­ší fil­mo­vý pla­kát zís­kal Roman Mrázek, autor pla­ká­tu k fil­mu Nabarvené ptá­če. Cena fil­mo­vých fanouš­ků pat­ří fil­mu Ženy v běhu reži­sé­ra Martina Horského. Cenu udě­lu­je ČFTA ve spo­lu­prá­ci s CSFD.cz.

Soška Českého lva za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli popu­tu­je k jed­né z násle­du­jí­cích dam: Jenovéfě Bokové za film Karel, já a ty, Ivě Janžurové za titul­ní roli ve fil­mu Teroristka, Elišce Křenkové za Tiché dote­ky, Dagmar Havlové nebo Tereze Ramba za jejich role ve fil­mu Vlastníci.

Filmové aka­de­mi­ky zau­ja­ly také Anna Geislerová ve fil­mu Amnestie, Jitka Čvančarová v Nabarveném ptá­če­ti, Kateřina Janečková v Národní tří­dě i Klára Melíšková a Pavla Tomicová ve Vlastnících, kte­rým nále­ží nomi­na­ce v kate­go­rii nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli.

V kate­go­rii nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli mají šan­ci „pola­pit“ Českého lva Alois Švehlík za film Na stře­še, Petr Kotlár za Nabarvené ptá­če, Hynek Čermák za ústřed­ní roli ve fil­mu Národní tří­da, Jiří Schmitzer za Staříky a Jiří Lábus za film Vlastníci.

Za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli byli do dru­hé­ho kola nomi­no­vá­ni Duy Anh Tran za film Na stře­še, Jan Cina za film Národní tří­da, Ladislav Mrkvička za Staříky, Vojtěch Kotek a David Novotný, oba za role ve fil­mu Vlastníci.

Cena za nej­lep­ší režii může puto­vat k Jiřímu Mádlovi za film Na stře­še, za Václavem Marhoulem a jeho Nabarveným ptá­če­tem, Martinem Duškem a Ondřejem Provazníkem za Staříky, Michalem Hogenauerem za film Tiché dote­ky či k Jiřímu Havelkovi, reži­sé­ro­vi fil­mu Vlastníci.

ČFTA dnes ozná­mi­la také nomi­na­ce na nesta­tu­tár­ní Cenu Magnesia za nej­lep­ší stu­dent­ský́ film, kte­rou udě­lu­je ve spo­lu­prá­ci s Karlovarskými mine­rál­ní­mi voda­mi a Státním fon­dem kine­ma­to­gra­fie. Studentskou cenu si odne­se jeden z těch­to nomi­no­va­ných fil­mů: Anežka (režie Adam Šoltés), Dcera (režie Daria Kashcheeva), Dezertér (režie Sasha Stelchenko), Hra (režie Lun Sevnik) a SH_T HAPPENS (režie Dávid Štumpf a Michaela Mihályi).

Slavnostní pře­dá­vá­ní 27. výroč­ních cen České fil­mo­vé a tele­viz­ní aka­de­mie se usku­teč­ní v sobo­tu 7. břez­na 2020 v praž­ském Rudolfinu. Moderovat bude již podru­hé herec Václav Kopta a gala­ve­čer budou moci zhléd­nout i tele­viz­ní divá­ci v pří­mém pře­no­su České tele­vi­ze od 20 hodin na ČT1. Kreativní super­vi­ze veče­ra se ujme reno­mo­va­ný reži­sér Marek Najbrt, zatím­co z reži­sér­ské židle bude prů­běh slav­nost­ní­ho veče­ra řídit jeho nemé­ně zku­še­ný kole­ga Michael Čech. Scéna bude dílem Martina Chocholouška.

Ve spo­lu­prá­ci s DaFilms.cz při­pra­vu­je ČFTA tra­dič­ní pře­hlíd­ku nomi­no­va­ných fil­mů aktu­ál­ní­ho roč­ní­ku Českých lvů. Vybrané fil­my bude mož­né zhléd­nout on-line na DAFilms.cz od 2. do 15. břez­na. Přehlídka vybra­ných sním­ků nomi­no­va­ných na Českého lva pro­běh­ne i v síti mul­ti­kin CineStar po celé České repub­li­ce.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,26342 s | počet dotazů: 231 | paměť: 56772 KB. | 02.07.2022 - 06:37:49