Největší prohřešky mužů

sandale

Ani pánové nezůstanou ušetřeni. Vůči některým jevům hodláme být absolutně nemilosrdní. Nedal by se obnovit institut mistra popravčího? Za co by se měla dávat hlava na špalek?

Svlečen do půl­ky těla

Ano, je oprav­do­vé hor­ko. Ne, neo­mlou­vá vás ani to, že je vám dva­cet, svůj život trá­ví­te v posi­lov­ně a za výži­vo­vé doplň­ky utrá­cí­te polo­vi­nu měsíč­ní­ho pří­jmu. Prostě se oblečte nebo se běž­te zchla­dit na kou­pa­liš­tě. Slečny taky nekor­zu­jí uli­ce­mi jenom v pod­prsen­kách. (A na ty, kte­rým vyku­ku­je spod­ní prádlo pod šaty, máme polí­če­no rov­něž.)

Vlasy

Dlouhé vla­sy nejsou řeše­ním, pokud se vám nechce cho­dit pra­vi­del­ně ke kadeř­ní­ko­vi. V tom pří­pa­dě bychom dopo­ru­či­li spíš styl a la poru­čík Kojak. Chcete-li mít hří­vu do půl­ky zad, musí­te se o ni pat­řič­ně sta­rat. Už si brou­sí­me nůž­ky na všech­ny maji­te­le urou­sa­ných vla­sů se zni­če­ný­mi koneč­ky. A ať vás ani nena­pa­dá dohá­nět dél­kou to, co vám pří­ro­da ubra­la na hus­to­tě. Začíná-li vaše kšti­ce pováž­li­vě říd­nout již krát­ce po tři­cá­tých naro­ze­ni­nách, zkrát­ka se s tím důstoj­ně smiř­te.

Absence deo­do­ran­tu

Vážně nejste pří­liš sexy pro návště­vu dro­ge­rie. Používat pro­střed­ky pro­ti poce­ní není pří­zna­kem změk­či­los­ti. I když kolem sebe nebu­de­te šířit svůj při­ro­ze­ný odér, stá­le umí­te pro­gra­mo­vat, par­ko­vat, ori­en­to­vat se v mapách a dis­po­nu­je­te lep­ší pro­sto­ro­vou před­sta­vi­vos­tí.

Ponožky v san­dá­lech

Víme, že o tomhle už se popsa­ly sto­hy papí­ru. Nemůžeme si pomoct... Je vám zima? Proč máte ote­vře­né boty? Je vám tep­lo? Proč máte ponož­ky? Prostě to nechá­pe­me. Možná je to smlu­ve­né zna­me­ní čle­nů taj­né orga­ni­za­ce za úče­lem celo­svě­to­vé­ho spik­nu­tí.

Ledvinka

Móda deva­de­sá­tých let se těší vel­ké obli­bě a za hra­ni­ce­mi sla­vi­ly i led­vin­ky svůj come­back. Pokud po ruce nemá­te zrov­na part­ner­ku, kte­rá vám klí­če nebo tele­fon uscho­vá do své kabel­ky (o tom, že žen­ské kabel­ky dis­po­nu­jí vlast­ním časo­prosto­rem a prak­tic­ky z nich vytáh­ne­te kdy­ko­li coko­li, zase v jiném člán­ku), co si poří­dit sty­lo­vou kože­nou taš­ku? Ledvinky mají svůj původ ve spor­tu. Byly ryze prak­tic­kým kusem: Jednoduše do nich při běhu ukli­dí­te vše potřeb­né.


Foto: Pixabay

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,99919 s | počet dotazů: 224 | paměť: 46768 KB. | 23.01.2021 - 18:26:03