Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Nejslavnější módní návrháři

Nejslavnější módní návrháři


Točí se vám z těch všech slo­vut­ných jmen, kte­rá kaž­do­roč­ně před­sta­vu­jí své nej­no­věj­ší kolek­ce, už hla­va? Některé posta­vy význam­ným způ­so­bem svět módy ovliv­ňu­jí a jejich poči­ny pak celou sezó­nu rezo­nu­jí i naši­mi šat­ní­ky. Jsou milo­va­ní, obdi­vo­va­ní a hoj­ně napo­do­bo­va­ní. Kdo? Představíme si pět nej­vliv­něj­ších jmen svě­ta módy.

Donatella Versace

Tahle dáma pochá­ze­jí­cí z Itálie je sestrou pro­slu­lé­ho Gianniho. A po tra­gic­ké smr­ti bra­t­ra pře­vza­la kon­t­ro­lu nad mód­ním impé­ri­em. Přičemž se svým bra­t­rem si roz­hod­ně v ničem neza­dá, uči­la se zkrát­ka od toho nej­lep­ší­ho. Donatella je zná­má tím, že v kam­pa­ních ráda vyu­ží­vá tvá­ří zná­mých osob­nos­tí namís­to mode­lek.

Calvin Klein

Návrhář je židov­ské­ho půvo­du a roz­hod­ně svým poje­tím potě­ší všech­ny ty, kdo si zkrát­ka nepo­tr­pí na výstřel­ky. Miluje totiž mini­ma­lis­mus. Odpovídá tomu i to, že řada jeho mode­lů je uni­sex. Parádivou zdob­nost a nápad­nou žen­skost tady zkrát­ka tak úpl­ně neče­kej­te. Znát bude­te jed­nu část jeho tvor­by: spod­ní prádlo. Tváří kam­pa­ně pán­ské ver­ze se stal tře­ba David Beckham.

Giorgio Armani

Italský návr­hář, kte­rý se pře­de­vším pro­sla­vil navr­ho­vá­ním spod­ní­ho prádla. Přiléhavé linie a sty­lo­vá čis­to­ta, to jsou cha­rak­te­ris­tic­ké zna­ky. A taky se zaslou­žil jako prv­ní o to, aby model­ky nepod­lé­ha­ly nezdra­vé štíh­los­ti – byl tím, kdo odmí­tl tako­vé dív­ky, kte­ré mají BMI niž­ší než osm­náct. (Což je hod­no­ta, kte­rá je odbor­ní­ky pova­žo­vá­na za pod­váhu.)

Donna Karan

Svou kari­é­ru zača­la u návr­hář­ky Anne Klein. Pochází z USA a na svě­do­mí má vlast­ní znač­ku DKNY (Donna Karan New York). Ta se dáv­no neza­o­bí­rá pou­ze tvor­bou oble­če­ní. Od parfé­mů si našla ces­tu tře­ba i k byto­vým doplň­kům. Donna však své impé­ri­um v loň­ském roce opus­ti­la a zřek­la se pozi­ce hlav­ní návr­hář­ky. Společnost se roz­hod­la nehle­dat nástup­ce a pře­ru­šit čin­nost.

Coco Chanel

Jestli v našem sezna­mu pros­tě chy­bět nemohl, je to Coco. Bez nad­sáz­ky změ­ni­la svým poje­tím mód­ní svět. Byla záro­veň prv­ní ženou v dopo­sud ryze muž­ské sfé­ře. Svou život­ní dráhu zapo­ča­la jako šva­dle­na v pán­ském krej­čov­ství. Její mode­ly se vyzna­ču­jí pře­de­vším ele­gant­ní jed­no­du­chos­tí. Nesmrtelné „malé čer­né” jsou nezbyt­nou sou­čás­tí dám­ských šat­ní­ků dodnes.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...