Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Nejlepší videoklipy od Rammstein

Nejlepší videoklipy od Rammstein

Hudba není jen Markovou domé­nou. I já jsem jejím fana­tic­kým fanouš­kem. Ovšem nejsem ang­lo­fil­ní beat­le­s­ác­ký Joe Strummer jako on, ale­brž pra­vý ger­mán­ský anti­krist, zvrh­lík a blá­zen, což mne pasu­je do role fanouš­ka dnes již legen­dár­ní sku­pi­ny Rammstein.
Lipská par­ta nahrá­la už šest stu­di­o­vých alb ke kte­rým při­da­la i pár sin­g­lů. Nu a v nepo­sled­ní řadě vznik­lo taky pár video­kli­pů. A já jsem se roz­ho­dl vybrat deset nej­lep­ších.
Nejlepší němec­ká sku­pi­na všech dob
10. Engel
album: Sehnsucht
rok: 1997
režie: Hannes Rossacher a Norbert Heitker
Deska Sehnsucht se věnu­je mno­ha téma­tům a v pří­pa­dě son­gu Engel se jed­ná o posmrt­ný život andě­la. Videoklip, jenž se ode­hrá­vá v pro­stře­dí jaké­ho­si fetishclu­bu však udá­vá celé pís­ni zce­la jiný ráz. Brrr
9. Ich Will
album: Mutter
rok: 2001
režie: Jörn Heitmann
Ich Will, píseň jež pojed­ná­vá o vel­ké ban­kov­ní lou­pe­ži a jejíž klip obsa­hu­je (jako ostat­ně kaž­dý ramm­stein­ský) bru­tál­ní scé­ny, vyšla neš’tastně 10. září 2001. Vzhledem k dal­ším udá­los­tem byl poté klip dočas­ně sta­žen. Teď je již mož­né video zno­vu vidět a roz­hod­ně sto­jí za to.
8. Ich Tu Dir Weh
album: Liebe Ist Für Alle Da
rok: 2009
režie: Jonas Åkerlund
Tento song pojed­ná­vá o maso­chis­tic­kém sexu. Byl zaká­zán v celém Německu a text musel být pozmě­něn, aby jej Till a spol. moh­li zno­vu hrát na svých kon­cer­tech. V samot­ném video­kli­pu si povšim­ně­te Tillových sví­tí­cích úst. Pokud vám při­pa­da­jí troš­ku vel­ká a úsměv širo­ký, tak věz­te, že Lindemann se inspi­ro­val Jokerem a kout­ky si tro­šič­ku pro­ří­zl :D.
7. Amerika
album: Reise, Reise
rok: 2004
režie: Jörn Heitmann
Amerika je jed­no­znač­ně nej­pro­slu­lej­ší a nej­proflá­k­lej­ší sklad­ba, kte­rou kdy Rammstein vypus­ti­li do svě­ta. Pojednává o ame­ri­ka­ni­za­ci celé naší Modré pla­ne­ty, při­čemž si tro­pí žer­ty z typic­kých us orga­ni­za­cí, jako je např. NASA. Navíc jde o jed­nu ze skla­deb, kde je ved­le něm­či­ny sly­šet i ang­lič­ti­na.
6. Rosenrot
album: Rosenrot
rok: 2005
režie: Zoran Bihac
Každý muž se ale­spoň jed­nou v živo­tě nechal ovliv­nit krás­nou dív­kou a poté spáchal něco moc moc zlé­ho. A přes­ně o této situ­a­ci pojed­ná­vá Rosenrot. Členové sku­pi­ny zde vystu­pu­jí jako návštěv­ní­ci rumun­ské ves­nič­ky a Till, jakož­to kněz se dopus­tí dvoj­ná­sob­né vraž­dy, k níž jej donu­tí mla­dá kra­sa­vi­ce. Nejhorší na celém aktu je to, že zabi­tí byli její rodi­če... Till kon­čí na hra­ni­ci. Smutné.
5. Ohne Dich
album: Reise, Reise
rok: 2004
režie: Jörn Heitmann
Pravé chlap­ské přá­tel­ství se pozná, když se něco špat­né­ho sta­ne. Pokud vám vaši dru­ho­vé pomo­hou spl­nit sen a dotáh­nou vás na vrchol Grossglockneru, může­te je ozna­čit za pra­vé přá­te­le. Videoklip k pís­ni Ohne Dich je bala­dic­ký a jako jeden z mála nepo­jed­ná­vá o kon­tro­verz­ních téma­tech.
4. Pussy
album: Liebe Ist Für Alle Da
rok: 2009
režie: Jonas Åkerlund
A tady jsme asi u nej­kon­tro­verz­něj­ší­ho video­kli­pu, kte­rý kdy kape­la při­ved­la na svět. Téma sexu­ál­ní turis­ti­ky a regu­lér­ní por­no obsa­že­né ve videu, donu­ti­lo cen­zo­ry zaká­zat klip v Německu, na což Lindemann spo­lu s reži­sé­rem Åkerlundem rea­go­va­li pře­dě­láv­kou celé­ho díl­ka do bez­por­no­vé­ho for­má­tu. Necenzurovanou ver­zi dnes jde sehnat jen přes růz­né ero­tic­ké vyhle­dá­va­če...
3. Du Hast
album: Sehnsucht
rok: 1997
režie: Philipp Stölzl
Soundtrack k fil­mu Matrix. Nejlepší song z des­ky Sehnsucht. Uhořelý člo­věk. Benzin. Tohle všech­no je náš bron­zo­vý medai­lis­ta - Du Hast.
2. Haifisch
album: Liebe Ist Für Alle Da
rok: 2009
režie: Jörn Heitmann
Samotná píseň osla­vu­je 25 let od vzni­ku kape­ly, kte­rá mimo­cho­dem nikdy nezmě­ni­la osa­zen­stvo. Ve videu sle­du­je­me stříp­ky z minu­lých video­kli­pů, kte­ré dopl­ňu­jí pohřeb Tilla Lindemanna a kon­kurz na nové­ho zpě­vá­ka. Klip má pře­kva­pi­vé rozuz­le­ní :D.
1. Mein Land
album: Made in Germany 1995-2011
rok: 2011
režie: Jonas Åkerlund
Nejzdařilejší ramm­stein­ský video­klip je jed­no­znač­ně Mein Land. Už samot­ná píseň je nesmír­ně chytla­vá a když člo­věk poté vidí kome­di­ál­ně ladě­ný video­klip, kte­rý paro­du­je ame­ric­kou poho­du šede­sá­tých let, Pobřežní hlíd­ku a jiné reá­lie, oci­tá se na vrcho­lu hudeb­ní­ho bla­ha. A konec kli­pu, jenž má při­po­mí­nat Brandona Leeho a jeho kul­tov­ní Vránu, ten je pros­tě a jed­no­du­še fan­tas­tic­ký.
Nad výbě­rem jsem dlou­ho váhal a pro­to sem dávám i pěti­ci, jež se těs­ně nedo­sta­la.
1. Keine Lust (Rosenrot, 2005, Jörn Heitmann)
2. Mann Gegen Mann (Rosenrot, 2005, Jonas Åkerlund)
3. Sonne (Mutter, 2001, Jörn Heitmann)
4. Seemann (Herzeleid, 1996, Laszlo Kadar)
5. Links 2 3 4 (Mutter, 2001, Zoran Bihać)
V nedáv­ném inter­view Lindemann pro­hlá­sil, že sku­pi­na nahrá­vá nové stu­di­o­vé album. Doufejme, že na něm budou dal­ší skvě­lé video­kli­py...
Pro dnešek vše, poslou­chej­te němec­ký pro­gre­siv­ní melo­dic­ký metal, žij­te bla­ze a někdy příš­tě na vidě­nou.
zdroj obráz­ku: kerrang. com
zdroj videí: youtube.com (kanál ramm­stei­no­f­fi­cial)
jiné zdro­je: rammstein.de, zoranbihac.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Žebříčky

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,13022 s | počet dotazů: 248 | paměť: 54790 KB. | 27.07.2021 - 13:52:10