Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > Nejlepší seriálové znělky (5.-1. místo): kolikátý skončil ranger Walker? A kdo je absolutním vítězem?

Nejlepší seriálové znělky (5.-1. místo): kolikátý skončil ranger Walker? A kdo je absolutním vítězem?

Walker III
Walker III

Jak už to tak bývá, údě­lem podob­ných žeb­říč­ků je, že se roz­hod­ně nezavdě­čí všem. A je pocho­pi­tel­né, že snad kaž­dý tu bude něja­ké­ho své­ho favo­ri­ta postrá­dat. Přesto jsem se během šes­ti týd­nů dnem i nocí pokou­šel dát dohro­ma­dy žeb­ří­ček tři­ce­ti zně­lek, kte­ré osob­ně pova­žu­ji za nej­lep­ší v his­to­rii tele­viz­ní tvor­by. A tady je pod­le mě ta nej­lep­ší pěti­ce.

5) Čarodějky (Charmed)

Největší záslu­hu na výji­meč­nos­ti této zněl­ky má jisto­jis­tě cover­ver­ze pís­ně How Soon Is Now? od kape­ly Love Spit Love, kte­rá ješ­tě dří­ve než v samot­ném seri­á­lu zazně­la ve stej­no­jmen­ném fil­mu (v ori­gi­ná­le The Craft) z roku 1996. Do naše­ho žeb­říč­ku jsem zařa­dil pove­de­né intro ze tře­tí série, kde samo­zřej­mě nechy­bí ani sym­pa­tic­ký démon Cole Turner.

4) Temný případ (True Detective)

Ani intro ke dru­hé sérii není k zaho­ze­ní, v minu­los­ti ostat­ně rov­něž dosta­lo pres­tiž­ní oce­ně­ní v rám­ci Pažótích Oskarů. Ale tato pochmur­ná zněl­ka k prv­ní řadě je pros­tě nedo­stiž­ná…

3) Walker, Texas Ranger

Můj dět­ský idol. Absolutní seri­á­lo­vá legen­da. Walker pat­ří do těch sta­rých dob­rých časů, kdy jsme se s kaž­dou sérií moh­li těšit na novou supr zněl­ku. K ní poz­dě­ji vzni­kl i ten­to neza­po­me­nu­tel­ný song, kte­rý nazpí­val sám Chuck Norris.

2) Přátelé (Friends)

Přátelé nejsou pou­ho­pou­hým seri­á­lem, jsou v pod­sta­tě nábo­žen­stvím. To samé se dá říct i o jejich zněl­ce. Pokud by to šlo, máme tu dnes děle­né prv­ní mís­to. Znělek k tomu­to feno­mé­nu vznik­lo vskut­ku požeh­na­ně a snad se ani nedá říct, kte­rá je ta nej­lep­ší. Vybral jsem pove­de­né intro ze tře­tí série, kte­ré mi při sur­fo­vá­ní YouTubem cvrnklo do nosu.

1) Medicopter 117

Dokonalé. Znělka Medicopteru pro mě vždyc­ky byla jakým­si vzác­ným pokla­dem. Myslím si dokon­ce, že je v seri­á­lo­vém svě­tě obec­ně lehce poza­po­me­nu­tým pokla­dem. To samé sou­dím o samot­ném soun­d­trac­ku k seri­á­lu, kte­rý tu pros­tě musím rov­něž vypích­nout. Hlavních postav se v seri­á­lu pro­stří­da­la celá řada, někte­ří hrdi­no­vé dokon­ce při­šli tra­gic­ky o život, pro­to jsme i tady vidě­li něko­lik ver­zí zně­lek. Želbohu v sou­čas­nos­ti je na YouTubu k nale­ze­ní jen ta prv­ní, kte­rá nás pro­vá­ze­la úvod­ní dvě série.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,67381 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56666 KB. | 29.06.2022 - 03:56:39