Kritiky.cz > Zajímavosti > Nejlepší seriálové znělky (15.-11. místo): před branami TOP 10 zůstala Hra o trůny či kultovní MacGyver

Nejlepší seriálové znělky (15.-11. místo): před branami TOP 10 zůstala Hra o trůny či kultovní MacGyver

MacGyver 1
MacGyver 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ještě než se po hla­vě vrh­ne­me do prv­ní polo­vi­ny naše­ho tři­ce­ti­člen­né­ho žeb­říč­ku, rád bych zmí­nil, že kdy­by to šlo, všech­ny zněl­ky z této pěti­ce bych vtěs­nal do TOP 10. Ale bohu­žel pro ně a bohu­dí­ky pro divá­ka, seri­á­lo­vý svět nám v prů­bě­hu let dal ješ­tě lep­ší úvod­ní int­ra.

15) Má tlustá Valentýna (Mi gorda bella)

Okolo roku 2005 byla Valentýna neod­mys­li­tel­nou sou­čás­tí odpo­led­ní­ho blo­ku tele­no­vel na Nově. Dnes už by ji prav­dě­po­dob­ně vět­ši­na divá­ků, kte­rá na ní vyrůs­ta­la, vní­ma­la spí­še jako tako­vý hyb­rid paro­die a sit­co­mu. Znělka v kom­bi­na­ci s hitem Poco a Poco od vene­zu­el­ské­ho zpě­vá­ka Jeremíase ovšem z mého pohle­du zůstá­vá i po letech geni­ál­ní.

14) Hra o trůny (Game of Thrones)

Asi málo­kte­rý sou­čas­ný seri­á­lo­vý labuž­ník by neznal zněl­ku k tomu­to v mno­ha ohle­dech revo­luč­ní­mu tele­viz­ní­mu poči­nu. Kdybych ji měl popsat slo­vy kri­ti­ka, řekl bych, že je řeme­sl­ně zce­la doko­na­lá, napros­to vysti­hu­je atmo­sfé­ru seri­á­lu a doká­že vás výbor­ně nala­dit na sle­do­vá­ní kaž­dé epi­zo­dy. Patří mezi ta úvod­ní int­ra, kte­rá se nepře­ska­ku­jí, ale nao­pak vychut­ná­va­jí.

13) Sheena

Málokdo si dneska vzpo­me­ne na tuto krá­lov­nu afric­ké džun­gle, kte­rá byla na našich tele­viz­ních při­jí­ma­čích krát­ce k vidě­ní v úvo­du nové­ho tisí­ci­le­tí díky Primě. Ještě méně smr­tel­ní­ků, pokud vůbec někdo, má pak zřej­mě pár vzác­ných scén Sheeny tak jako já dodnes ucho­va­ných na video­ka­ze­tách VHS. Samotná zněl­ka je pak pod­le mě pros­tě a jed­no­du­še kou­zel­ná…

12) MacGyver

Richard Dean Anderson je pro mě na věky věků jeden z herec­kých bohů, jenž dal seri­á­lo­vé­mu svě­tu dvě neza­po­me­nu­tel­né posta­vy. Tou prv­ní je cha­risma­tic­ký hrdi­na a pře­de­vším zaslou­ži­lý vše­u­mě­lec Angus MacGyver. Sestřihu jeho legen­dár­ních kous­ků za dopro­vo­du kul­tov­ní melo­die k seri­á­lu z osm­de­sá­tých let pat­ří v našem žeb­říč­ku dva­nác­té mís­to.

11) Kriminálka New York (CSI: NY)

Jak jsem už zmi­ňo­val v pří­pa­dě Miami, nikdy jsem nebyl žád­ný CSI fajnšme­kr. Kriminálka NY se mi ovšem vždyc­ky jevi­la jako neja­trak­tiv­něj­ší, a to hlav­ně asi díky New Yorku a sym­pa­tic­kým posta­vám. Nu a pak je tu samo­zřej­mě ta úžas­ná sklad­ba Baba O’Riley od kape­ly The Who. Toto intro bych popsal asi jako tako­vé pohla­ze­ní New Yorkem, jehož pří­tom­nost ze zněl­ky pří­mo sálá.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,72694 s | počet dotazů: 266 | paměť: 61792 KB. | 30.09.2023 - 14:15:09