Nejlepší seriálové znělky (15.-11. místo): před branami TOP 10 zůstala Hra o trůny či kultovní MacGyver

MacGyver 1

Ještě než se po hla­vě vrh­ne­me do prv­ní polo­vi­ny naše­ho tři­ce­ti­člen­né­ho žeb­říč­ku, rád bych zmí­nil, že kdy­by to šlo, všech­ny zněl­ky z této pěti­ce bych vtěs­nal do TOP 10. Ale bohu­žel pro ně a bohu­dí­ky pro divá­ka, seri­á­lo­vý svět nám v prů­bě­hu let dal ješ­tě lep­ší úvod­ní int­ra.

15) Má tlustá Valentýna (Mi gorda bella)

Okolo roku 2005 byla Valentýna neod­mys­li­tel­nou sou­čás­tí odpo­led­ní­ho blo­ku tele­no­vel na Nově. Dnes už by ji prav­dě­po­dob­ně vět­ši­na divá­ků, kte­rá na ní vyrůs­ta­la, vní­ma­la spí­še jako tako­vý hyb­rid paro­die a sit­co­mu. Znělka v kom­bi­na­ci s hitem Poco a Poco od vene­zu­el­ské­ho zpě­vá­ka Jeremíase ovšem z mého pohle­du zůstá­vá i po letech geni­ál­ní.

14) Hra o trůny (Game of Thrones)

Asi málo­kte­rý sou­čas­ný seri­á­lo­vý labuž­ník by neznal zněl­ku k tomu­to v mno­ha ohle­dech revo­luč­ní­mu tele­viz­ní­mu poči­nu. Kdybych ji měl popsat slo­vy kri­ti­ka, řekl bych, že je řeme­sl­ně zce­la doko­na­lá, napros­to vysti­hu­je atmo­sfé­ru seri­á­lu a doká­že vás výbor­ně nala­dit na sle­do­vá­ní kaž­dé epi­zo­dy. Patří mezi ta úvod­ní int­ra, kte­rá se nepře­ska­ku­jí, ale nao­pak vychut­ná­va­jí.

13) Sheena

Málokdo si dneska vzpo­me­ne na tuto krá­lov­nu afric­ké džun­gle, kte­rá byla na našich tele­viz­ních při­jí­ma­čích krát­ce k vidě­ní v úvo­du nové­ho tisí­ci­le­tí díky Primě. Ještě méně smr­tel­ní­ků, pokud vůbec někdo, má pak zřej­mě pár vzác­ných scén Sheeny tak jako já dodnes ucho­va­ných na video­ka­ze­tách VHS. Samotná zněl­ka je pak pod­le mě pros­tě a jed­no­du­še kou­zel­ná…

Více na Kritiky.cz
Proč je The Walking Dead zpět na vrcholu? ...
Anděl Páně 2 v kinech už 1. Prosince - 90% Rodinná filmová pohádka Anděl Páně, která se těší velké oblibě televizních diváků na ...
Výměna manželek – 26.10.2016 V tomto premiérovém díle Výměny manželek uvidíme rodinu ze Šarovy u Bohuslavic, kterou tvoř...
Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v ...
Nové Město nad Metují zámek - Zámecké trhy s přehlídkou auto a moto veteránů (KHV Metuje) Během víkendové dovolené (22. 4.) ve městě Nové Město nad Metují jsme se zúčastnili akce...

12) MacGyver

Richard Dean Anderson je pro mě na věky věků jeden z herec­kých bohů, jenž dal seri­á­lo­vé­mu svě­tu dvě neza­po­me­nu­tel­né posta­vy. Tou prv­ní je cha­risma­tic­ký hrdi­na a pře­de­vším zaslou­ži­lý vše­u­mě­lec Angus MacGyver. Sestřihu jeho legen­dár­ních kous­ků za dopro­vo­du kul­tov­ní melo­die k seri­á­lu z osm­de­sá­tých let pat­ří v našem žeb­říč­ku dva­nác­té mís­to.

11) Kriminálka New York (CSI: NY)

Jak jsem už zmi­ňo­val v pří­pa­dě Miami, nikdy jsem nebyl žád­ný CSI fajnšme­kr. Kriminálka NY se mi ovšem vždyc­ky jevi­la jako neja­trak­tiv­něj­ší, a to hlav­ně asi díky New Yorku a sym­pa­tic­kým posta­vám. Nu a pak je tu samo­zřej­mě ta úžas­ná sklad­ba Baba O’Riley od kape­ly The Who. Toto intro bych popsal asi jako tako­vé pohla­ze­ní New Yorkem, jehož pří­tom­nost ze zněl­ky pří­mo sálá.


Ohodnoťte článekSebastian Pažót

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: