Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > Nejlepší seriálové znělky (10.-6. místo): mezi desítkou nechybí Hvězdná brána, Kobra 11 či jeden legendární sitcom

Nejlepší seriálové znělky (10.-6. místo): mezi desítkou nechybí Hvězdná brána, Kobra 11 či jeden legendární sitcom

StarGate
StarGate

Je před námi před­po­sled­ní pěti­ce a musím se při­znat, že seřa­dit ji byla opět vskut­ku pořád­ná raso­vi­na, kte­rá mi zabra­la něko­lik dlou­hých hodin. Nuže, pojď­me na to…

10) Hvězdná brána (Stargate SG-1)

Kultovní Stargate snad ani nemá smy­sl nikterak podrob­ně­ji před­sta­vo­vat. Nedivil bych se, kdy­by tuto vyhlá­še­nou sci-fi lahůd­ku s nad­še­ním sjíž­dě­li rov­něž ufouni za hra­ni­ce­mi naší pla­ne­ty. Jedné z nej­zná­měj­ších seri­á­lo­vých melo­dií v kom­bi­na­ci s neza­po­me­nu­tel­nou čtve­ři­cí ve slo­že­ní Jack O’Neill, Sam Carterová, Daniel Jackson a Teal’c, kte­ří si to pra­vi­del­ně štrá­du­jí do vzdá­le­ných vesmír­ných kon­čin, pat­ří v této nadu­pa­né kon­ku­ren­ci úcty­hod­né desá­té mís­to.

9) Zamilovaná (Pobre diabla)

Společně s Valentýnou šlo v dáv­ných časech o mé dvě tele­no­ve­lo­vé srd­cov­ky, jak se hez­ky čes­ky říká. Dle mého sou­du se vymy­ka­ly tím, že měly pou­ta­vý pří­běh, super posta­vy a ten správ­ný šmrnc. Tohle všech­no odrá­ží i tato zněl­ka, kte­rá je prá­vě jakým­si pou­ta­vým mini­pří­bě­hem ústřed­ní dvo­ji­ce. Na spa­ni­lou Fiorellu se navíc dob­ře dívá a Andrés je rov­něž veli­ce šikéz­ní. Fiorelle tan­čí­cí v deš­ti se ovšem mini­mál­ně vyrov­ná špa­něl­ská píseň, kte­rá je zna­me­ni­tým koře­ním celé zněl­ky k tomu­to peru­án­ské­mu seri­á­lu. Video jde žel­bo­hu pře­hrát pou­ze na Youtubu.

8) Krok za krokem (Step by Step)

Sitcomácký kul­ťák let deva­de­sá­tých. Co dodat k této boží zněl­ce?

7) Kobra 11 (Alarm für Cobra 11)

Co Semirovo par­ťák, to kra­pet jiná zněl­ka. Postupem času ji ovšem dle mého skrov­né­ho názo­ru tvůr­ci zača­li čím dál víc odbý­vat. Připomeňme si pro­to tu ze zla­tých časů seri­á­lu se sym­paťá­kem Tomem Kranichem.

6) JAG

Pokud mě paměť nekla­me, nikdy jsem nevi­děl jedi­ný díl ani se neza­jí­mal, oč v tom­to seri­á­lu přes­ně běží. Jako malý Sebík jsem si navíc vždy lámal hla­vu tím, co je to vlast­ně ten JAG. V pod­sta­tě jedi­né, co mě na tom­to seri­á­lu fas­ci­no­va­lo, byla tato zněl­ka se svou napros­to doko­na­lou sklad­bou.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Autor je šéfredaktorem webu Pažót.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,19045 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56593 KB. | 28.06.2022 - 04:34:16