Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Nejlepší přírodní pomocníci při cukrovce

Nejlepší přírodní pomocníci při cukrovce

cukrovka a přírodní pomocníci

Při cuk­rov­ce tělo nedo­ká­že udr­žet kon­cen­t­ra­ci glukó­zy, tedy krev­ní­ho cuk­ru ve správ­ných mezích. Ať už jde o cuk­rov­ku 1. typu, kte­rá se obje­vu­je v dět­ství či mlá­dí a cha­rak­te­ri­zu­je ji nedo­sta­tek inzu­lí­nu, pří­pad­ně 2. typu vzni­ka­jí­cí v dospě­los­ti pro­je­vu­jí­cí se inzu­lí­no­vou rezisten­cí, v obou pří­pa­dech mohou pomo­ci i pří­rod­ní lát­ky. Extrakty z medi­ci­nál­ních hub, čaje z byli­nek či koře­ní.

Reishi

V orga­nis­mu pomá­há hou­ba reishi zachy­tá­vat vol­né radi­ká­ly a tím tlu­mí oxi­dač­ní poško­ze­ní buněk. Jsou-li buň­ky poško­ze­né, ztrá­ce­jí cit­li­vost na inzu­lín, a i když je ho dosta­tek, nedo­ká­žou ho vyu­žít. Lesklokorka lesk­lá mír­ní roz­voj inzu­lí­no­vé rezisten­ce. Podle stu­dií doká­žou sní­žit buněč­nou oxi­da­ci poly­sa­cha­ri­dy obsa­že­né v této hou­bě.

Shiitake

Houba shii­ta­ke vyka­zu­je sil­né anti­o­xi­dač­ní vlast­nos­ti a tím mini­ma­li­zu­je půso­be­ní vol­ných radi­ká­lů. Elektronový trans­port­ní řetě­zec, kte­rý zajiš­ťu­je čer­pá­ní jed­no­du­chých cuk­rů do buněk a tím pádem jejich výži­vu, může správ­ně fun­go­vat jedi­ně teh­dy, není-li poško­ze­ný oxi­da­cí. Shiitake zvy­šu­je cit­li­vost k inzu­lí­nu, a tak pomá­há mír­nit nega­tiv­ní důsled­ky nad­měr­né­ho pří­su­nu cuk­rů do orga­nis­mu.

Cordyceps

Při podá­vá­ní hou­by hou­se­ni­ce čín­ské nebo-li cor­dy­cep­su dochá­zí ke sní­že­ní hyper­gly­ké­mie, tedy pří­liš vyso­ké hla­di­ny krev­ní­ho cuk­ru.  Rovněž tato hou­ba pomá­há chrá­nit led­vi­ny, kte­ré dia­be­tem vel­mi čas­to trpí.

Agaricus

Pozitivní vliv na sni­žo­vá­ní dusí­ko­vých radi­ká­lů vyka­zu­je hou­ba aga­ricus. Stresová reak­ce se stá­vá pří­či­nou vzni­ku neje­nom kys­lí­ko­vých, ale i dusí­ko­vých radi­ká­lů. Ty mají vliv na buň­ky, stá­va­jí se pří­či­nou apo­ptó­zy, buněč­né smr­ti. Agaricus tlu­mí vznik těch­to radi­ká­lů a tím pádem chrá­ní buň­ky před oxi­da­cí, kte­rá smě­řu­je k cuk­rov­ce.

Enoki, maitake a hnojník

Penízovka same­to­no­há čili hou­ba eno­ki také pomá­há sni­žo­vat hla­di­nu krev­ní­ho cuk­ru. Stojí za tím půso­be­ní poly­sa­cha­ri­dů. Regulovat gly­ké­mii umí i hou­by mai­ta­ke čili trst­na­tec lupe­ni­tý a hnoj­ník (copri­nus).

Borůvky

Prospěšné jsou neje­nom plo­dy, ale i lis­ty les­ních borůvek. Natrhejte si je ješ­tě před tím, než dozra­jí plo­dy. Ne nadar­mo se jim pře­zdí­vá rost­lin­ný inzu­lín. Vyplatí se pít čaj z borův­ko­vé­ho lis­tí.

Černý bez

Velice podob­ně jako borův­ko­vé lis­ty půso­bí na sní­že­ní krev­ní­ho cuk­ru i mla­dé výhon­ky čer­né­ho bezu, a to opět ve for­mě čaje.

Smetanka lékařská

Čerstvé mla­dé lis­ty pam­pe­liš­ky čili sme­tan­ky lékař­ské pat­ří k oblí­be­ným sou­čás­tem salá­tů. Diabetici by si měli roz­hod­ně tako­vý salát dopřát, půso­bí dob­ře neje­nom na gly­ké­mii, ale cel­ko­vě na meta­bo­lis­mus.

Gymnema sylvestre

Ajurvédská medi­cí­na pou­ží­vá tuto pla­zi­vou byli­nu k léč­bě cuk­rov­ky už stov­ky let. Stačí sníst kou­sek bylin­ky a pocí­tí­te, jak tlu­mí chuť na slad­ké.

Oregano, majoránka, rozmarýna, bazalka

Koření obec­ně neje­nom dává pokr­mům tu správ­nou chuť, ale také půso­bí klad­ně na meta­bo­lis­mus cuk­rů. Takže tře­ba majo­rán­kou, ore­ga­nem, bazalkou či roz­ma­rý­nou urči­tě k masu nešet­ře­te.

Skořice

Přidávaná do čaje i růz­ných jídel sko­ři­ce neje­nom chut­ná, ale má efekt i na sní­že­ní hla­di­ny cuk­ru v krvi. Při dlou­ho­do­bém kaž­do­den­ním uží­vá­ní sko­ři­ce až o 30 %.  Stačí si při­pra­vit nápoj pře­li­tím vrou­cí vodou. Podobný efekt má také hře­bí­ček.

Bobkový list

Další účin­ná zbraň k regu­la­ci glukó­zy. Studie zamě­ře­ná na kaž­do­den­ní kon­zu­ma­ci bob­ko­vé­ho lis­tu uká­za­la sní­že­ní gly­ké­mie i o 20 %.  Připravte si z bob­ko­vé­ho lis­tu čaj.

Kurkuma

Žlutooranžový prá­šek z mle­té kur­kumy také zvy­šu­je vní­ma­vost těla vůči inzu­lí­nu. Účinný je už ve stá­di­ích zvý­še­né hla­di­ny cuk­ru, kte­rá ješ­tě nezna­me­ná cuk­rov­ku.

Zelený čaj

Šálek kva­lit­ní­ho zele­né­ho čaje výbor­ně fun­gu­je i pro sta­bi­li­za­ce krev­ní­ho cuk­ru.


Foto: library.neura.edu.au

  • Intuice aneb šestý smysl?16. září 2019 Intuice aneb šestý smysl? O intuici se často mluví jako o šestém smyslu, ale co to vlastně ta intuice je? Zamyslete se na chvíli na tím, jakou roli hrají naše další smysly jako je zrak, sluch, chuť, čich a hmat […] Posted in Zdraví
  • Máta, bylinka věčného mládí11. září 2019 Máta, bylinka věčného mládí Máta v létě chladí, osvěžuje a v zimě naopak tělu doplňuje potřebnou dávku energie. Pokrmům dodává svěží nádech a najdeme ji prakticky ve všem, co milujeme. Ať už je to Mojito nebo čaj, […] Posted in Zdraví
  • Čajová směs na zánět mandlí25. dubna 2020 Čajová směs na zánět mandlí Tato čajová směs slouží hlavně ke kloktání při zánětu mandlí. Je vhodná čajová směs ze stejného množství třezalky a přesličky. Vrchovatou čajovou lžičku bylin na jeden šálek čaje spaříme […] Posted in Zdraví
  • Čaj na křečové žíly7. srpna 2019 Čaj na křečové žíly Také vás trápí těžké, unavené a opuchlé nohy? Není nic jednoduššího než oteklé nohy čajem odvodnit a posílit. K přípravě čaje budeme potřebovat 50 g přesličky a vodu. Asi 1 až dvě lžičky […] Posted in Zdraví
  • Výživový koutek: pampelišky22. května 2020 Výživový koutek: pampelišky Všimli jste si, že je kolem vás krásně žluto? Popadněte děti, vezměte si košíčky a vyražte si nasbírat velkou jarní sílu z přírody. Pampeliška je úžasná jarní bylinka, kterou se […] Posted in Zdraví
  • Vlastnosti a účinky vitamínu D20. listopadu 2019 Vlastnosti a účinky vitamínu D Vitamin D je většinou spojen s prevencí křivice a osteoporózy. Málokdo ví, že vitamin D může také zabránit rozvoji deprese a cukrovky. Měl by být také přítomen ve stravě lidí, kteří chtějí […] Posted in Zdraví
  • Bylinkami proti depresi27. srpna 2019 Bylinkami proti depresi Pokud si chceme udržet stále dobrou náladu, musíme se naučit odpočívat a relaxovat, protože i to je hlavní součástí našeho života, aby se naše tělo při odpočinku správně zregenerovalo a […] Posted in Zdraví
  • Sedmikráskový med15. srpna 2019 Sedmikráskový med Sedmikrásky všude krásně kvetou, děti rády z nich zaplétají náramky na ruku, tak proč tyto krásná a drobná kvítka nevyužít pro něco zdraví prospěšného. Třeba na med, s kterým si můžete v […] Posted in Zdraví
  • Příčiny bolesti žaludku po jídle7. května 2020 Příčiny bolesti žaludku po jídle Každá bolest je vždy nepříjemná a bolestivá. Jedinou touhou v tomto stavu je něco udělat, aby se mučení zastavilo. Významné nepohodlí způsobuje bolest žaludku, zejména pokud se objeví po […] Posted in Zdraví
  • Maca - přírodní elixír8. května 2020 Maca - přírodní elixír Únava, stres, nízký nebo vysoký tlak, oslabená imunita, nedostatečné sexuální vzrušení... trápí vás některá z těchto věcí? Ráda bych vás seznámila s velkým přírodním zázrakem a tím jsou […] Posted in Zdraví

Ohodnoťte článek


Pavel Štěpka

Pavel Štěpka se věnuje oblasti přírodní medicíny již přes 20 let. Je odborníkem na Tradiční čínskou medicínu, a to především v oblasti medicinálních hub a léčivých rostlin.

Je zakladatelem obchodu Superionherbs.cz. Produkty, které obchod prodává, Pavel pečlivě vybírá na základě vlastních zkušeností a poznatků, které si přiváží ze svých pravidelných cest do jihovýchodní Asie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...