Kritiky.cz > Pro domov > Nejlepší prevencí je investice

Nejlepší prevencí je investice

I když jsme pojiš­tě­ni, což je tako­vá naše jis­to­ta, abychom se ale­spoň čás­teč­ně zaho­ji­li, dáte mi jis­tě za prav­du, že v našem zájmu je, aby ke vstu­pu cizích osob do naše­ho domo­va, vůbec nedo­šlo. Je pro­to důle­ži­té se kva­lit­ně brá­nit a být na zlo­dě­je při­pra­ven. A pro­to­že bez­peč­nos­tí dve­ře jsou základ, začne­me jimi.

Šetřit na vstupních dveřích není na místě

 
 
A)    Odborníci dopo­ru­ču­jí kou­pit dve­ře v tak zva­né 3. nebo 4. bez­peč­nost­ní tří­dě. V čem jsou tak kva­lit­ní? Mají obou­stran­né, celo­ploš­né pan­cé­řo­va­né zamy­ká­ní, až pět­a­dva­ce­ti­bo­do­vý sys­tém zamy­ká­ní a cel­ko­vě jejich kon­struk­ce napo­ví­dá tomu, že chuť dostat se přes ně, nezva­né­ho návštěv­ní­ka oka­mži­tě pře­jde.
B)    Stejně jako dve­ře samot­né, je důle­ži­tá i cylin­dric­ká vlož­ka. Zase pla­tí, že není dob­ré na nich šet­řit, pro­to­že ty lev­něj­ší, jak vám odbor­ní­ci v obcho­dech jis­tě potvr­dí, se dají odvr­tat nebo vylo­mit.
C)    Bezpečnostní dve­ře mohou mít také zvu­ko­vou nebo i vodo­těs­nou izo­la­ci, cer­ti­fi­kát pro­ti vět­ru, kou­ři nebo ohni. Pro před­sta­vu, tako­vá vodo­těs­nost vám může ohlí­dat tře­ba vyté­ka­jí­cí prač­ku, kte­rá by vám moh­la nadě­lat pěk­nou paseku a zni­čit napří­klad pod­la­hu. Podobný pro­blém, kte­rý by ten­to sys­tém mohl odha­lit je prask­lá vodo­vod­ní trub­ka nebo pře­tek­lá vana.
 
Rozhodnutí je tedy čis­tě na vás, na vašich finanč­ních mož­nos­tech a také na tom, jak a proč chce­te mít svůj maje­tek ochrá­ně­ný. Jasné je, jak už zde zazně­lo, šet­řit v tohle smě­ru není na mís­tě.

Co se týče nově kolau­do­va­ných domů, ty už muse­jí mít pod­le vyhláš­ky o nově vznik­lých stav­bách, detek­to­ry cer­ti­fi­ko­va­né, bez nich pros­tě kolauda­ce není mož­ná. V lev­něj­ších vari­an­tách detek­to­rů vám ten­to napří­klad při kou­ři zvu­ko­vě tuto sku­teč­nost ozna­mu­je.
 
A pokud jde o chytřej­ší a pocho­pi­tel­ně i draž­ší, ty s vámi mohou komu­ni­ko­vat přes mobil­ní tele­fon, nebo je mož­né se napo­jit na pult cen­t­rál­ní ochra­ny a to už je asi nej­lep­ší a nej­spo­leh­li­věj­ší řeše­ní.
 


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...