Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové tipy > Nejlepší premiérou tento týden je český film Chata na prodej

Nejlepší premiérou tento týden je český film Chata na prodej

Artemis
Artemis

Dneska mají pre­mi­é­ru pou­ze tři fil­my. Česká kome­die Chata na pro­dej, dal­ší Stallonův akč­ní film Plán útě­ku 2 a po dlou­hé odml­ce se obje­ví Jodie Foster ve fil­mu Hotel Artemis.

Chata na prodej

Rodiče pro­dá­va­jí sta­rou cha­tu, pro kte­rou už nema­jí vyu­ži­tí. Před pře­dá­ním cha­ty nové­mu maji­te­li se však mat­ka (Ivana Chýlková) roz­hod­ne uspo­řá­dat posled­ní pořád­nou rodin­nou sle­zi­nu. Zbytek pří­bu­zen­stva nepro­je­vu­je pří­liš­né nad­še­ní, tahle setká­ní býva­jí vždy dost nároč­ná. Děda (Jan Kačer) už je duchem spí­še nepří­to­men, otec (David Vávra) tyto akce odmí­tá, syn (Jan Strejcovský) je věč­ně při­o­pi­lý a iro­nic­ky glo­su­je svět kolem sebe včet­ně roz­pa­da­jí­cí­ho se vzta­hu s pří­tel­ky­ní (Judit Bárdos). Babička (Jana Synková) je spe­ci­a­list­kou na upřím­né dota­zy, kte­ré ostat­ní při­vá­dě­jí při­nejmen­ším do roz­pa­ků. Nevyrovnaná dce­ra (Tereza Voříšková) na cha­tu při­be­re své­ho úspěš­né­ho němec­ké­ho pří­te­le (Michael Pitthan), kte­rý se jedi­ný na rodin­ný výlet těší, pro­to­že neví, do čeho jde. Naděje na idy­lic­ký víkend na samo­tě u lesa rych­le skon­čí, ale oprav­do­vé dob­ro­druž­ství začne těs­ně nad ránem, když rodi­na zjis­tí, že se kam­si vytra­til děde­ček. Stopy vedou do lesa…

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2018/chata-na-prodej-60/

Hotel Artemis

Krása tři­nác­ti­pa­t­ro­vé­ho hote­lu Artemis již dáv­no pomi­nu­la. Ale jeho zdi ukrý­va­jí to nej­mo­der­něj­ší zdra­vot­nic­ké zaří­ze­ní, kte­ré finan­cu­je obá­va­ný gan­gs­ter Wolfking (Jeff Goldblum). Je urče­né výhrad­ně pro boha­tou kli­en­te­lu pod­svě­tí. Dobře uta­je­né nemoc­ni­ci vlád­ne už 22 let tvr­dou rukou mana­žer­ka Jean Thomas, pře­zdí­va­ná Sestra (Jodie Foster). Vzhledem k tomu, že její­mi „hos­ty“ jsou zlo­čin­ci nej­těž­ší­ho kalib­ru, její pra­vi­dla jsou jed­no­du­chá: neu­rá­žet per­so­nál, žád­né zbra­ně a zákaz zabí­jet ostat­ní paci­en­ty. Když se na urgent­ním pří­jmu obje­ví ban­kov­ní lupič Sherman se svým těž­ce zra­ně­ným bra­t­rem, Sestra netu­ší, že prá­vě uby­to­va­la hod­ně vel­ký pro­blém. Bratři u sebe po nepo­ve­de­né lou­pe­ži totiž mají zdán­li­vě neza­jí­ma­vý před­mět. Ten však má hod­no­tu 18 mili­o­nů dola­rů, což je pro zlo­či­nec­kou eli­tu pří­liš mno­ho důvo­dů, proč se vykaš­lat na pra­vi­dla. A navíc ta drob­nost bohu­žel pat­ří samot­né­mu Wolfkingovi. Dnes v noci bude v Artemis pořád­ně ruš­no...

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2018/hotel-artemis-recenze-30/

Plán útěku 2

Ray Breslin (Sylvester Stallone) je neu­stá­le na útě­ku - živí se totiž tes­to­vá­ním nedo­stat­ků zabez­pe­čo­va­cích sys­té­mů ve věz­ni­cích. Uplynulo už něko­lik let, kdy se stal obě­tí zra­dy a musel sáh­nout až na dno svých sil, aby uni­kl z nechval­ně zná­mé pro­skle­né Hrobky. Po tom­to úspě­chu mu pres­tiž ješ­tě stoup­la, zís­kal množ­ství nových zaká­zek a nyní čelí nové vel­ké výzvě. Jeden z čle­nů jeho týmu zmi­zí a ocit­ne se v taj­ném tech­no­lo­gic­kém zaří­ze­ní s pří­znač­ným názvem Hádes. Tajemná orga­ni­za­ce v něm věz­ní une­se­né oso­by, kte­ré dis­po­nu­jí důle­ži­tý­mi infor­ma­ce­mi nevy­čís­li­tel­né hod­no­ty. Bohatí obchod­ní­ci, taj­ní agen­ti, poli­ti­ci i mezi­ná­rod­ně hle­da­ní zlo­čin­ci - niko­mu z nich se zatím nepo­da­ři­lo dostat se ven. Jediná ces­ta pro Raye Breslina tak zno­vu vede smě­rem dovnitř...

https://www.kritiky.cz/filmove-recenze/2018/plan-uteku-2-escape-plan-hades-recenze-40/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,58397 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56556 KB. | 29.06.2022 - 20:37:27