Nejlepší kniha je ta, kterou si napíšete sami

02 fotopapir

S vlast­ní­mi slo­vy, s vlast­ní­mi fot­ka­mi či ilu­stra­ce­mi – kni­ha, o kte­ré od začát­ku až do kon­ce roz­ho­du­je­te jen vy. A vydá­te si ji v nákla­du, v jakém bude­te chtít. Třeba jen jed­nu, sami pro sebe.

Že neví­te, jak začít? Chce to něja­ký zají­ma­vý pří­běh. Určitě máte něja­ké novin­ky a zážit­ky, kte­ré si chce­te ucho­vat. Možná jste něče­ho zají­ma­vé­ho v živo­tě dosáh­li, mož­ná jste si něco zají­ma­vé­ho poří­di­li, mož­ná máte domá­cí­ho maz­líč­ka, se kte­rým zaží­vá­te neu­vě­ři­tel­né pří­ho­dy, mož­ná rádi vaří­te a máte vlast­ní recep­ty, mož­ná sta­ví­te dům, mož­ná vás potka­la a pro­vá­zí živo­tem oprav­do­vá lás­ka. O tom všem může­te vydat kni­hu. Kolik v ní bude tex­tu a kolik fotek nebo dal­ších obráz­ků, je jen na vás.

Zkuste se podí­vat do své­ho chyt­ré­ho tele­fo­nu. Jistě v něm najde­te i pár foto­gra­fií a ty by moh­ly být dob­rým zákla­dem vaší kni­hy. Když už jste v tom mobi­lu, může­te si do něj rov­nou stáh­nout  apli­ka­ci od HappyFota, ve kte­ré si může­te kni­hu vyro­bit. V tele­fo­nu si jed­no­du­še do šab­lo­ny pře­táh­ne­te fot­ky a dál může­te pokra­čo­vat tře­ba na počí­ta­či. Na něm se vám totiž budou asi lépe psát tex­ty. A mož­ná i v počí­ta­či najde­te pár fotek, kte­ré bys­te do kni­hy chtě­li vlo­žit.

Takovou fotok­ni­hu zvlád­ne vyro­bit i malé dítě. Takže jest­li chce­te mít v knihov­ně aspoň jed­nu kni­hu, jejíž auto­rem bude­te vy sami, s chu­tí do toho! Stojí to za to.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: