Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Nejlepší hry z lesních školek

Nejlepší hry z lesních školek

NHLSSS
NHLSSS
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Knihu „Nejlepší hry z les­ních ško­lek“ uví­ta­jí nejen uči­tel­ky a uči­te­lé, ale pře­váž­ně rodi­če s malý­mi dět­mi. Všechny hry v ní uve­de­né jsou urče­ny pro ty, co rádi navště­vu­jí pří­ro­du a milu­jí atmo­sfé­ru a pro­stře­dí lesa, jeho ener­gii a všu­dypří­tom­ný klid a har­mo­nii. Jedná se o prů­vod­ce men­ší­ho for­má­tu, v kte­rém nalez­ne­te spous­tu osvěd­če­ných her, jež děti zaba­ví na dlou­hé hodi­ny, vykouz­lí jim úsměv na tvá­ři, a navíc i zábav­nou for­mou nau­čí spous­tu uži­teč­ných infor­ma­cí týka­jí­cích se lesa, jeho pro­stře­dí a oby­va­tel.

 

Velkou výho­dou všech popsa­ných akti­vit a her je, že nejsou nijak limi­to­vá­ny urči­tým počtem dětí a lze je prak­tic­ky hrát s libo­vol­ným počtem dětí, což je vel­kou výho­dou jak pro malé, tak i vět­ší kolek­ti­vy. Všechny v kni­ze uve­de­né hry tedy poměr­ně snad­no a jed­no­du­še při­způ­so­bí­te vašim vlast­ním potře­bám. Vy jako orga­ni­zá­to­ři her se nemu­sí­te niče­ho bát, neboť v kníž­ce najde­te podrob­né návo­dy, jak doko­na­le pro děti vytvo­řit vhod­né pro­stře­dí, jak a kde zajis­tit potřeb­né „hra­cí“ pomůc­ky a v nepo­sled­ní řadě i nasto­lit tu pra­vou atmo­sfé­ru. Součástí je i návrh a dopo­ru­če­ní, jak s dět­mi při hrách doslo­va mlu­vit, a na co si pro změ­nu dávat vel­ký pozor.

 

Kniha vel­mi důmy­sl­ně popi­su­je, jak jed­not­li­vé hry pou­ta­vě roze­hrát, a to pře­de­vším pro­střed­nic­tvím vel­mi zají­ma­vé­ho a chytla­vé­ho úvo­du. Ten je sou­čás­tí kaž­dé­ho návo­du hry a napros­to skvě­lým způ­so­bem hru dětem popí­še, při­blí­ží a nasto­lí tu pra­vou atmo­sfé­ru pro hra­ní.  Kdybych to nevi­dě­la na vlast­ní oči, tak tomu neu­vě­řím, jak děti vždyc­ky ztich­nou a naslou­cha­jí, jen aby jim neu­teklo ani jedi­né slo­víč­ko.... 

Tohoto terén­ní­ho prů­vod­ce pro rodi­če a uči­te­le si zce­la urči­tě oblí­bí­te stej­ně tak jako já. Naučí vás, jak děti dostat ven na čer­s­tvý vzduch, zved­nout je ze židlí a pořád­ně roz­hý­bat. A je jed­no, jest­li je léto, pod­zim nebo zima, pro­to­že zde nalez­ne­te hry pro všech­na roč­ní obdo­bí, hry, kte­ré už léta a po celém svě­tě fas­ci­nu­jí všech­ny děti.

 

NHLSS

„Při hře ven­ku děti obje­vu­jí sebe sama, roz­ví­je­jí vzta­hy s dru­hý­mi a učí se, jak fun­gu­je svět kolem nich.“

 

Kniha je pře­hled­ně sesta­ve­na a roz­dě­le­na na sed­mi prin­ci­pech hry Davida Sobela. Každému z  těch­to prin­ci­pů je v kni­ze věno­vá­na jed­na kapi­to­la:

1) Dobrodružství

2) Fantazie a před­sta­vi­vost

3) Zvířecí spo­jen­ci

4) Mapy a ces­tič­ky

5) Zvláštní mís­ta

6) Malé svě­ty

7) Lovci a sbě­ra­či

 

V kaž­dé z nich je vysvět­le­no a popsá­no, co všech­no daný her­ní prin­cip může zahr­no­vat, a potom samo­zřej­mě nechy­bí i něko­lik ukáz­ko­vých her, kte­rý daný prin­cip dále roz­ví­jí. Všechny uve­de­né a popi­so­va­né hry obsa­hu­jí pře­hled­nou tabul­ku zahr­nu­jí­cí hlav­ní para­me­t­ry, pod­le kte­rých se bude­te lépe ori­en­to­vat např. jako je věk a počet účast­ní­ků, poža­do­va­né pomůc­ky, vhod­ná roč­ní doba, mís­to, a pře­hled o tom, co všech­no hra u dětí roz­ví­jí.

 

Nechybí ani úvod ke hře pro dospě­lé, návrh jak hru začít a odstar­to­vat, jak s ní a dět­mi pra­co­vat, jed­not­li­vé tipy čeho se vyva­ro­vat, vší­mat a na co si pro změ­nu dát vel­ký pozor. Autoři také neza­po­mně­li na pro­stor pro vlast­ní poznám­ky, a pro­to za kaž­dou hrou je k dis­po­zi­ci vol­né mís­to pro vaše vlast­ní postře­hy a zku­še­nos­ti s danou akti­vi­tou. Jednotlivé kapi­to­ly sed­mi prin­ci­pů jsou pře­hled­ně oddě­le­ny pro­střed­nic­tvím sed­mi pří­bě­hů z jed­not­li­vých les­ních ško­lek, kte­ré do této kni­hy tak­též při­spě­ly někte­rou z uve­de­ných her. Popisy a postu­py dět­ských her jsou jed­no­du­ché, pře­hled­né, nejen vel­mi pou­ta­vě napsa­né, ale i dopl­ně­né o milé a las­ka­vé kresbič­ky.

 

„Hra ven­ku v pří­ro­dě také pod­po­ru­je dušev­ní zdra­ví, zvy­šu­je spo­ko­je­nost a dobrou nála­du. Kontakt s pří­ro­dou sni­žu­je stres, úzkos­ti a depre­se a posi­lu­je odol­nost dětí vůči stre­su­jí­cím zážit­kům, kte­ré je v živo­tě mohou potkat.“

 

NHLS

Kniha „Nejlepší hry z les­ních ško­lek“ obsa­hu­je spous­tu krás­ných her a nápa­dů, jak si spo­lu se svý­mi dět­mi užít čas v pří­ro­dě na maxi­mum, zažít spous­tu zába­vy a legra­ce, roz­ví­jet dět­skou fan­ta­zii, a dovo­lit nejen jim, ale i sobě zažít dob­ro­druž­ství na vlast­ní kůži, a nau­čit je nená­sil­nou for­mou i spous­tu infor­ma­cí týka­jí­cích se ve vzta­hu k okol­ní pří­ro­dě.

 

„Kontakt s pří­ro­dou posi­lu­je fyzic­ké zdra­ví a pod­po­ru­je naší inti­mi­tu“.

 

Naší oblí­be­nou hrou se sta­ly: „Stromy a vzpur­ný malíř“ A jaká bude ta vaše? Stopy zví­řat, lov­ci barev, Robinsonovo dob­ro­druž­ství, mra­ven­čí hra, pozor žáby, víly a skřít­ko­vé lesa ane­bo to bude úpl­ně jiná hra?

Ať už to nako­nec bude jaká­ko­liv hra, nikdy neza­po­mí­nej­te že: „Vzpomínky na spo­leč­né zážit­ky v pří­ro­dě, čas­to pat­ří k těm nesma­za­tel­ným...“

 

Nejlepší hry z les­ních ško­lek

Editoři: Tereza Valkounová a Petr Daniš

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2019 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 183

ISBN: 978-80-264-2570-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky5. února 2021 PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky Publikace "PŘESTÁVKOVNÍK" velmi poutavou formou zabaví děti nejen na "nudných" přestávkách ve škole, ale i mimo ně. Navíc díky menšímu formátu pracovního sešitu si jej mohou vzít prakticky […] Posted in Recenze knih, Recenze
  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […] Posted in Recenze knih
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […] Posted in Recenze knih
  • JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA4. února 2019 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema je dalším pohádkovým vyprávěním od autora „Nekonečného příběhu“, který se určitě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se skutečně […] Posted in Recenze knih
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […] Posted in Recenze knih
  • Hry se zemí, vzduchem, ohněm a vodou - živly v lesní škol(c)e8. října 2022 Hry se zemí, vzduchem, ohněm a vodou - živly v lesní škol(c)e Čtyři živly jsou v lidské povaze zakořeněny už tisíce let, mnoha kulturami. Navzájem se prolínají a vzájemně se ovlivňují. Jsou to země, oheň, voda a vzduch. Jako děti jsme trávily mnoho […] Posted in Recenze knih
  • Nápadníček 2 - celoroční plán aktivit pro mateřské školy1. října 2022 Nápadníček 2 - celoroční plán aktivit pro mateřské školy Pracujete s dětmi v mateřské škole či různých zájmových kroužcích? Hledáte zajímavé inspirace pro práci s dětmi? Tak právě vám je určena novinka nakladatelství Portál s názvem Nápadníček […] Posted in Recenze knih
  • LOVCI ŠIFER. Bojovky na ven26. července 2022 LOVCI ŠIFER. Bojovky na ven Tuhle knihu "Lovci šifer. Bojovky na ven." od autora Lukáše Záleského si zamilují všichni, kdo propadli únikovým hrám a luštění nejrůznějších šifer a hlavolamů. Ale pozor! Svou složitostí […] Posted in Recenze knih
  • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
  • Korálkové vánoční ozdoby15. února 2022 Korálkové vánoční ozdoby Chcete-li si rozšířit obzory korálkového světa, anebo se jen tak kreativně vyřádit, určitě si nenechte ujít  novou knížku "Korálkové vánoční ozdoby" od autorky Sylvy Šporkové, kterou […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,89068 s | počet dotazů: 261 | paměť: 61642 KB. | 29.11.2022 - 09:37:01