Kritiky.cz > Recenze knih > Nejlepší hry z lesních školek

Nejlepší hry z lesních školek

NHLSSS

Knihu „Nejlepší hry z les­ních ško­lek“ uví­ta­jí nejen uči­tel­ky a uči­te­lé, ale pře­váž­ně rodi­če s malý­mi dět­mi. Všechny hry v ní uve­de­né jsou urče­ny pro ty, co rádi navště­vu­jí pří­ro­du a milu­jí atmo­sfé­ru a pro­stře­dí lesa, jeho ener­gii a všu­dypří­tom­ný klid a har­mo­nii. Jedná se o prů­vod­ce men­ší­ho for­má­tu, v kte­rém nalez­ne­te spous­tu osvěd­če­ných her, jež děti zaba­ví na dlou­hé hodi­ny, vykouz­lí jim úsměv na tvá­ři, a navíc i zábav­nou for­mou nau­čí spous­tu uži­teč­ných infor­ma­cí týka­jí­cích se lesa, jeho pro­stře­dí a oby­va­tel.

 

Velkou výho­dou všech popsa­ných akti­vit a her je, že nejsou nijak limi­to­vá­ny urči­tým počtem dětí a lze je prak­tic­ky hrát s libo­vol­ným počtem dětí, což je vel­kou výho­dou jak pro malé, tak i vět­ší kolek­ti­vy. Všechny v kni­ze uve­de­né hry tedy poměr­ně snad­no a jed­no­du­še při­způ­so­bí­te vašim vlast­ním potře­bám. Vy jako orga­ni­zá­to­ři her se nemu­sí­te niče­ho bát, neboť v kníž­ce najde­te podrob­né návo­dy, jak doko­na­le pro děti vytvo­řit vhod­né pro­stře­dí, jak a kde zajis­tit potřeb­né „hra­cí“ pomůc­ky a v nepo­sled­ní řadě i nasto­lit tu pra­vou atmo­sfé­ru. Součástí je i návrh a dopo­ru­če­ní, jak s dět­mi při hrách doslo­va mlu­vit, a na co si pro změ­nu dávat vel­ký pozor.

 

Kniha vel­mi důmy­sl­ně popi­su­je, jak jed­not­li­vé hry pou­ta­vě roze­hrát, a to pře­de­vším pro­střed­nic­tvím vel­mi zají­ma­vé­ho a chytla­vé­ho úvo­du. Ten je sou­čás­tí kaž­dé­ho návo­du hry a napros­to skvě­lým způ­so­bem hru dětem popí­še, při­blí­ží a nasto­lí tu pra­vou atmo­sfé­ru pro hra­ní.  Kdybych to nevi­dě­la na vlast­ní oči, tak tomu neu­vě­řím, jak děti vždyc­ky ztich­nou a naslou­cha­jí, jen aby jim neu­teklo ani jedi­né slo­víč­ko.... 

Tohoto terén­ní­ho prů­vod­ce pro rodi­če a uči­te­le si zce­la urči­tě oblí­bí­te stej­ně tak jako já. Naučí vás, jak děti dostat ven na čer­s­tvý vzduch, zved­nout je ze židlí a pořád­ně roz­hý­bat. A je jed­no, jest­li je léto, pod­zim nebo zima, pro­to­že zde nalez­ne­te hry pro všech­na roč­ní obdo­bí, hry, kte­ré už léta a po celém svě­tě fas­ci­nu­jí všech­ny děti.

 

NHLSS

„Při hře ven­ku děti obje­vu­jí sebe sama, roz­ví­je­jí vzta­hy s dru­hý­mi a učí se, jak fun­gu­je svět kolem nich.“

 

Kniha je pře­hled­ně sesta­ve­na a roz­dě­le­na na sed­mi prin­ci­pech hry Davida Sobela. Každému z  těch­to prin­ci­pů je v kni­ze věno­vá­na jed­na kapi­to­la:

1) Dobrodružství

2) Fantazie a před­sta­vi­vost

3) Zvířecí spo­jen­ci

4) Mapy a ces­tič­ky

5) Zvláštní mís­ta

6) Malé svě­ty

7) Lovci a sbě­ra­či

 

V kaž­dé z nich je vysvět­le­no a popsá­no, co všech­no daný her­ní prin­cip může zahr­no­vat, a potom samo­zřej­mě nechy­bí i něko­lik ukáz­ko­vých her, kte­rý daný prin­cip dále roz­ví­jí. Všechny uve­de­né a popi­so­va­né hry obsa­hu­jí pře­hled­nou tabul­ku zahr­nu­jí­cí hlav­ní para­me­t­ry, pod­le kte­rých se bude­te lépe ori­en­to­vat např. jako je věk a počet účast­ní­ků, poža­do­va­né pomůc­ky, vhod­ná roč­ní doba, mís­to, a pře­hled o tom, co všech­no hra u dětí roz­ví­jí.

 

Nechybí ani úvod ke hře pro dospě­lé, návrh jak hru začít a odstar­to­vat, jak s ní a dět­mi pra­co­vat, jed­not­li­vé tipy čeho se vyva­ro­vat, vší­mat a na co si pro změ­nu dát vel­ký pozor. Autoři také neza­po­mně­li na pro­stor pro vlast­ní poznám­ky, a pro­to za kaž­dou hrou je k dis­po­zi­ci vol­né mís­to pro vaše vlast­ní postře­hy a zku­še­nos­ti s danou akti­vi­tou. Jednotlivé kapi­to­ly sed­mi prin­ci­pů jsou pře­hled­ně oddě­le­ny pro­střed­nic­tvím sed­mi pří­bě­hů z jed­not­li­vých les­ních ško­lek, kte­ré do této kni­hy tak­též při­spě­ly někte­rou z uve­de­ných her. Popisy a postu­py dět­ských her jsou jed­no­du­ché, pře­hled­né, nejen vel­mi pou­ta­vě napsa­né, ale i dopl­ně­né o milé a las­ka­vé kresbič­ky.

 

„Hra ven­ku v pří­ro­dě také pod­po­ru­je dušev­ní zdra­ví, zvy­šu­je spo­ko­je­nost a dobrou nála­du. Kontakt s pří­ro­dou sni­žu­je stres, úzkos­ti a depre­se a posi­lu­je odol­nost dětí vůči stre­su­jí­cím zážit­kům, kte­ré je v živo­tě mohou potkat.“

 

NHLS

Kniha „Nejlepší hry z les­ních ško­lek“ obsa­hu­je spous­tu krás­ných her a nápa­dů, jak si spo­lu se svý­mi dět­mi užít čas v pří­ro­dě na maxi­mum, zažít spous­tu zába­vy a legra­ce, roz­ví­jet dět­skou fan­ta­zii, a dovo­lit nejen jim, ale i sobě zažít dob­ro­druž­ství na vlast­ní kůži, a nau­čit je nená­sil­nou for­mou i spous­tu infor­ma­cí týka­jí­cích se ve vzta­hu k okol­ní pří­ro­dě.

 

„Kontakt s pří­ro­dou posi­lu­je fyzic­ké zdra­ví a pod­po­ru­je naší inti­mi­tu“.

 

Naší oblí­be­nou hrou se sta­ly: „Stromy a vzpur­ný malíř“ A jaká bude ta vaše? Stopy zví­řat, lov­ci barev, Robinsonovo dob­ro­druž­ství, mra­ven­čí hra, pozor žáby, víly a skřít­ko­vé lesa ane­bo to bude úpl­ně jiná hra?

Ať už to nako­nec bude jaká­ko­liv hra, nikdy neza­po­mí­nej­te že: „Vzpomínky na spo­leč­né zážit­ky v pří­ro­dě, čas­to pat­ří k těm nesma­za­tel­ným...“

 

Nejlepší hry z les­ních ško­lek

Editoři: Tereza Valkounová a Petr Daniš

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2019 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

Počet stran: 183

ISBN: 978-80-264-2570-0


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA4. února 2019 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema je dalším pohádkovým vyprávěním od autora „Nekonečného příběhu“, který se určitě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se skutečně […]
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […]
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […]
  • Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?"21. září 2018 Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?" Milují-li vaše děti jednotlivé postavičky jednorožců a hry na schovávanou, je tahle kniha pro ně jak stvořená. Ve společnosti těchto čtyřnohých kamarádů si užijí nejen spoustu legrace a […]
  • Vytvořte si svůj IMAGINÁRNÍ SVĚT21. ledna 2020 Vytvořte si svůj IMAGINÁRNÍ SVĚT Imaginární svět  napsaný a sestavený autorkou "Destrukčního deníku" Keri Smithovou, je určen nejen pro teenageři, ale i všechny lidi s kreativní duší, kterým nechybí hravost, […]
  • Slyšíš, jak mluví stromy?30. září 2019 Slyšíš, jak mluví stromy? Víte, jak dýchají a mluví stromy? Víte, čeho se bojí, na co si dát v lese pozor? Máte rádi les i jeho obyvatele? Pojďte se společně se mnou podívat, jak to vlastně v lese chodí a přitom se […]
  • Ashley Bellová26. března 2019 Ashley Bellová Ono druhé březnové úterý, které přineslo to strašné odhalení a nečekanou hrozbu blízké smrti, by se pro některé lidi stalo začátkem jejich konce. Ale Bibi Blairová, které bylo nyní […]
  • DOTYK DRAKA30. června 2019 DOTYK DRAKA Milujete-li fantasy příběhy, kde o akci a fantastické postavy není nouze, určitě si nenechte ujít knížku s příznačným názvem "DOTYK DRAKA", která je zároveň první knihou LYSANTHYS […]
  • Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi18. října 2019 Dárky z přírody - 100 nápadů na tvoření s dětmi Všechny roční období jsou krásné a bohaté na různé přírodniny, které naleznete při vašich procházkách přírodou. Celá rodina se může podílet na výrobě zajímavých a krásných dekorací, ale […]