Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Nejlepší herci ze ságy X-Men

Nejlepší herci ze ságy X-Men

a1fef87d99 102949691 o2
Krátce po pre­mi­é­ře a násled­né recen­zi fil­mu X-Men: Apocalypse jsem se roz­ho­dl sesta­vit desít­ku nej­lep­ších her­ců, kte­ří hrá­li prim v celé x-menské fran­ší­ze.
Při určo­vá­ní pořa­dí jsem se zamě­řil jak na mla­dé, tak sta­ré ver­ze růz­ných postav.
10. Halle Berry
role: Ororo Munroe/Storm
debut: X-Men (2000)
Držitelka Oscara před­ved­la v roli moc­né, bou­ře ovlá­da­jí­cí mutant­ky pozo­ru­hod­ný výkon a za čty­ři fil­my vystří­da­la tři růz­né úče­sy. Každopádně její angaž­má u Marvelu dopadlo o hod­ně lépe, než ana­bá­ze u DC Comics, kde neú­spěš­ně zahrá­la Catwoman.
9. Nicholas Hoult
role: Hank McCoy/Beast
debut: X-Men: First Class (2011)
Mladý Beast je nesmír­ně inte­li­gent­ní vědec, kte­rý se nej­pr­ve sna­ží zasta­vit svou muta­ci, aby nako­nec při­jal identi­tu mod­ré­ho zví­ře­te, a úspěš­ně bojo­val pro­ti Apocalypsovi, Shawovi a dal­ším nepřá­te­lům. Nick Hoult, kte­rý je jed­ním z nej­lep­ších nastu­pu­jí­cích brit­ských her­ců, před­ve­dl v této roli výkon, jenž zastí­nil i Kelseyho Grammera, původ­ní­ho Beasta z roku 2006.
8. Brian Cox
role: William Stryker
debut: X2: X-Men United (2003)
První a posled­ní nemu­tant­ský herec naše­ho žeb­říč­ku. Bard brit­ské kine­ma­to­gra­fie Brian Cox ztvár­nil posta­vu hlav­ní­ho padou­cha dru­hé­ho dílu, xeno­fob­ní­ho plu­kov­ní­ka Strykera, s pat­řič­nou dáv­kou hnu­su a ohav­nos­ti, čímž si tro­chu při­po­mněl svou slav­nou roli Hannibala Lectera. Jeho nástup­ci v roli Strykera Danny Huston a Josh Helman mu nesa­ha­jí ani po kot­ní­ky.
7. Famke Janssen
role: Jean Grey
debut: X-Men (2000)
Překrásná Holanďanka před­ved­la v roli moc­né Jean Grey tři roz­díl­né výko­ny. V prv­ním díle byla nezku­še­nou bojov­ni­cí se sla­bý­mi schop­nost­mi, v dru­hém se sta­la vel­kou hrdin­kou, jež nevá­há obě­to­vat život za záchra­nu přá­tel. A koneč­ně v díle tře­tím je hlav­ní zápor­nou posta­vou. Všechno hra­je napros­to per­fekt­ně a je nej­lep­ší hereč­kou celé ságy. Doufejme, že ji v X-Men ješ­tě někdy uvi­dí­me.
6. Ryan Reynolds
role: Wade Wilson/Deadpool
debut: X-Men Origins: Wolverine (2009)
V ang­lič­ti­ně je posta­va Deadpoola nazý­vá­na „merc with a mou­th“, čili čes­ky „uke­ca­ný žol­dák“. Reynolds, kte­rý si roli toho­to mutan­ta stři­hl v nedáv­ném hitu, roz­hod­ně pře­zdív­ce dostál. Roli Deadpoola zahrál už v roce 2009, ale ten­krát se vůbec nepo­ved­la. Naštěstí letos při­šlo pove­de­né repe­te a pokud se Deadpool obje­ví i v dal­ších fil­mech, může­me oče­ká­vat Reynoldsův skok naho­ru v tom­to žeb­říč­ku.
5. Patrick Stewart
role: Charles Xavier /Professor X
debut: X-Men (2000)
Sir Patrick Stewart zahrál roli mutan­tí­ho men­to­ra podob­ně jako kapi­tá­na Picarda. I zde půso­bí jako roz­váž­ný vůd­ce, moud­rý ochrán­ce a roze­ný diplo­mat se sklo­ny k paci­fis­mu. Nedávno pro­hlá­sil, že s rolí Xaviera zda­le­ka nekon­čí a krát­ce poté jej stu­dio potvr­di­lo jako jed­nu z hlav­ních hvězd do fil­mu Wolverine 3.
4. James McAvoy
role: Charles Xavier/Professor X
debut: X-Men: First Class (2011)
Při polo­re­bo­o­tu v roce 2011 nahra­dil Stewarta McAvoy, zná­mý ten­krát z fil­mů Last King of Scotland (2006) či Attonement (2007). A byla to per­fekt­ní vol­ba. Pod režij­ní tak­tov­kou Matthewa Vaughna před­ve­dl ten­to Skot feno­me­nál­ní výkon s ve spo­je­ní s Michaelem Fassbenderem táhl i dal­ší dva fil­my s mla­dou krví. Vypadá to, že s pra­cí na X-Men ješ­tě nekon­čí, tak­že se na něj může­me brzy zno­vu těšit.
3. Michael Fassbender
role: Eric Lensherr/Magneto
debut: X-Men: First Class (2011)
Na Oscara nomi­no­va­ný němec­ký herec je nej­vět­ší hvězdou mezi mla­dý­mi X-Meny. Fassbender totiž Magneta zob­ra­zu­je jako nevy­rov­na­né­ho muže, kte­rý již tři­krát měnil stra­nu. A taky drží titul nej­vět­ší­ho zabi­já­ka nové tri­lo­gie...
2. Ian McKellen
role: Eric Lensherr/Magneto
debut: X-Men (2000)
Magneto sta­řík je v našem hod­no­ce­ní o chlup lep­ší než juni­or. Je to hlav­ně kvů­li tomu, že McKellen půso­bí démo­nič­tě­ji. A jeho napja­tý vztah s Xavierem je rov­něž skvě­lý a celé tri­lo­gii dává punc nejas­né­ho boje mezi dob­rem a zlem, kde ani jed­na stra­na není přes­ně defi­no­vá­na.
1. Hugh Jackman
role: Jimmy „Logan“ Howlett
debut: X-Men (2000)
Pokud počí­tá­me i camea, obje­vil se Jackman ve všech x-menských fil­mech. Role Wolverina je pro něj nej­vět­ším herec­kým požeh­ná­ním, pro­sla­vi­la jej po celém svě­tě. V kaž­dém fil­mu z celé série pře­sta­vil Logana jako namyš­le­né­ho a sar­kas­tic­ké­ho bojov­ní­ka, kte­rý ma občas vel­ké záchva­ty zuři­vos­ti. Naposledy to uká­zal v posled­ním sním­ku X-Men: Apocalypse, kde za pou­hé tři minu­ty zabil něko­lik desí­tek lidí.
To jsou tedy ti nej­lep­ší her­ci a hereč­ky z x-menských fil­mů. A jeli­kož budou dal­ší při­bý­vat, brzy budu muset žeb­ří­ček aktu­a­li­zo­vat.
zdroj obráz­ků: aceshowbiz.com, escapistmagazine.com, comicbookmovie.com, deadline.com, variety.com, ew.com, aveleyman.com, superherohype.com,

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Žebříčky

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55866 s | počet dotazů: 235 | paměť: 54894 KB. | 04.08.2021 - 09:00:33