Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Nejlepší gangsterské filmy

Nejlepší gangsterské filmy

heat pacino deniro
Oblíbený žánr svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie. Odrazový můs­tek v kari­é­rách Al Pacina či Roberta De Nira. To jsou gan­gs­ter­ské fil­my. Sledujeme v nich pří­běhy mafi­án­ských donů, kte­ří řeší pro­blémy nejen se svý­mi akce­mi, ale čas­to­krát i se svo­jí rodi­nou. Bylo vel­mi slo­ži­té vybrat zde těch deset nej­lep­ších, neboť u někte­rých skvě­lých fil­mů jsem si nebyl jist, zda se dají brát jako pra­vá gan­gs­ter­ka. I tak nako­nec v top desít­ce skon­či­ly tyto sním­ky...
10. Gauneři/Reservoir Dogs
rok: 1992
režie: Quentin Tarantino
hra­jí: Tim Roth, Harvey Keitel, Michael Madsen
První film dnes již klu­tov­ní­ho reži­sé­ra Quentina Tarantina vyprá­ví o nepo­ve­de­ném pře­pa­de­ní kle­not­nic­tví. To pod­nik­la par­ta gan­gs­te­rů, kte­ří se ani navzá­jem nezna­jí jmé­ny. Po poli­cej­ním zása­hu se ban­da začne pode­zí­rat, aby na kon­ci při­šla Tarantinova kla­si­ka - pře­střel­ka, při níž všu­de vidí­me lit­ry krve...
Je málo fil­mů, ve kte­rých Tim Roth neze­mře.
9. Skrytá identita/Departed
rok: 2006
režie: Martin Scorsese
hra­jí: Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Mark Wahlberg
Velmi dob­ře poja­tý sní­mek o dvou dvo­ji­tých agen­tech, kte­ří mají co do čině­ní s mafi­án­ským donem v podá­ní jed­no­ho z nej­lep­ších her­ců všech dob Jacka Nicholsona. Billy Costigan (DiCaprio) jako poli­cej­ní špi­ón infil­tru­je dono­vu zlo­či­nec­kou síť a sna­ží se pře­dá­vat důle­ži­té infor­ma­ce, zatím­co Colin Sullivan (Damon) to udě­lal přes­ně nao­pak, coby mafi­án­ský agent se dostal do poli­cej­ních slo­žek. Najednou se však pro oba dva dvo­ji­té agen­ty zje­ví nové nebez­pe­čí - muž, jenž hra­je na obě stra­ny. Jejich sku­teč­né iden­ti­ty nesmí být odha­le­ny a oni se musí zachrá­nit. Jak? Nebudeme již spo­i­le­ro­vat.
DiCaprio i Nicholson před­ved­li ve fil­mu svůj herec­ký um.
8. Casino
rok: 1995
režie: Martin Scorsese
hra­jí: Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci
Hazardní hráč Sam Rothstein (De Niro) zís­ká od mafi­án­ské­ho gan­gu mís­to vedou­cí­ho jed­no­ho lasve­gaské­ho kasi­na. Dokáže z něj za krát­kou dobu udě­lat pro­spe­ru­jí­cí pod­nik, v čemž mu zdat­ně pomá­há bru­tál­ní magor Nicky Santoro (Pesci), kte­rý dbá o jeho ochra­nu. Pak však jed­no­ho dne dora­zí šar­mant­ní pod­vod­ni­ce Ginger McKenna (Stone), do níž se Sam zami­lu­je...
De Niro v jed­né ze svých život­ních rolí.
7. Kmotr III/Godfather part III
rok: 1990
režie: Francis Ford Coppola
hra­jí: Al Pacino, Andy García, Sofia Coppola
Stárnoucí kmo­tr Michael Corleone (Pacino), žijí­cí na kon­ci sedm­de­sá­tých let v New Yorku se stal vel­mi zbož­ným mužem, jenž chce opus­tit svou kri­mi­nál­ní minu­lost a lega­li­zo­vat své obcho­dy. Snaží se dokon­ce pře­vzít ban­ku ve Vatikánu, což však něko­li­ka jiným donům leží v žalud­ku. Kriminální minu­lost tedy Corleoneho nako­nec dostih­ne. Byť tře­tí Kmotr nedo­sa­hu­je kva­lit svých dvou před­chůd­ců, při­ná­ší nám skvě­lý výkon Andyho Garcíi, jehož Vincent Mancini budí respekt.
Corleone se svým nástup­cem Mancinim
6. Tenkrát v Americe/Once Upon a Time in America
rok: 1984
režie: Sergio Leone
hra­jí: Robert De Niro, James Woods, Joe Pesci
Nesmírně slo­ži­tý mafi­án­ský film, jenž nato­čil jeden z nej­vět­ších evrop­ských reži­sé­rů, Sergio Leone, pojed­ná­vá o vel­kém přá­tel­ství Noodlese (De Niro) a Maxe (Woods). Snímek se ode­hrá­vá v Brooklynu a pro­lí­na­jí se v něm tři časo­vá pásma, v nci­hž sle­du­je­me vývoj obou dvou (anti)hrdinů. S dél­kou 227 minut je Tenkrát v Americe nejdel­ším poči­nem v tom­to žeb­říč­ku a je nut­no dodat, že i kdy­by byl film o něco del­ší, nelze říct, že by mu to nepro­spě­lo. Je to úžas­ná mafi­án­ská freska, jež s půva­bem mapu­je pří­běh oprav­do­vé­ho přá­tel­ství dvou (anti)hrdinů, kte­ré pře­ži­lo po dlou­há dese­ti­le­tí.
De Niro a Woods
5. Nelítostný souboj/Heat
rok: 1995
režie: Michael Mann
hra­jí: Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer
První setká­ní dvou legend gan­gs­ter­ské­ho žán­ru v jed­nom fil­mu. Al a Robert se koneč­ně posta­vi­li pro­ti sobě. Oba dva zde podá­va­jí str­hu­jí­cí výko­ny, hláš­ku­jí, boju­jí a milu­jí. Al jako poli­cej­ní inspek­tor Vincent Hanna nenav­ně pro­ná­sle­du­je gan­gs­te­ra Neila McCauleyho (De Niro), při­čemž pou­ží­vá i metod, kte­ré by asi kaž­dý poli­cis­ta nevy­u­žil... Ve fil­mu se vysky­tu­je kul­tov­ní scé­na lou­pe­že ban­ky a násled­né pře­střel­ky v Los Angeles, kte­rá je pova­žo­vá­na za vůbec nej­re­a­lis­tič­těj­ší zpra­co­vá­ní oprav­do­vé­ho pře­pa­de­ní.
První setká­ní Pacina s De Nirem ve stej­ném zábě­ru
4. Zjizvená tvář/Scarface
rok: 1983
režie: Brian De Palma
hra­jí: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer
Remake stej­no­jmen­né kla­si­ky z roku 1932, kte­rá byla inspi­ro­vá­na Al Caponem, pře­ve­de­ný do osm­de­sá­tých let a s pozmě­ne­ným hlav­ním „hrdi­nou“. Al Pacino si zde zahrál kubán­ské­ho imi­gran­ta Tonyho Montanu, kte­ré­ho s obli­bou nazý­vám Michaelem Corleonem ver­ze 2.0, neboť je ješ­tě kru­těj­ší a násil­něj­ší než zmí­ně­ný kmo­tr. Celý film se točí oko­lo výstav­by dro­go­vé­ho impé­ria a násled­né­ho stra­chu o jeho exis­ten­ci. Kupodivu nezís­kal Pacino za svůj výkon ani nomi­na­ci na Oscara, což je vel­mi zvlášt­ní...
Al Pacino ve své nej­ma­ni­a­kál­něj­ší roli
3. Mafiáni/Goodfellas
rok: 1990
režie: Martin Scorsese
hra­jí: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Paul Sorvino
Pro něko­ho asi nej­vět­ší kla­si­ka gan­gs­ter­ské­ho žán­ru, kul­tov­ní dílo Martina Scorseseho, vyprá­ví o Henry Hillovi (Liotta), kte­rý v pade­sá­tých letech nastou­pí do slu­žeb kmo­t­ra Paula Cicera (Sorvino) a o něko­lik let poz­dě­ji spo­lu s Jimmym Conwayem (De Niro) Tommym DeVitem (Pesci) úspěš­ně pro­ve­de lou­pež na letiš­ti. V sedm­de­sá­tých letech si Henry pro­jde osob­ní kri­zí i věze­ním a o dal­ší deká­du poz­dě­ji se dosta­ne do pro­gra­mu FBI pro ochra­nu svěd­ků. Mafiáni mapu­jí podob­ně jako Tenkrát v Americe vývoj mafi­án­ských zlo­čin­ců, ako­rát jsou zasa­ze­ni až do dru­hé polo­vi­ny dva­cá­té­ho sto­le­tí.
Prostě Robert
2. Kmotr/Godfather
rok: 1972
režie: Francis Ford Coppola
hra­jí: Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall
Pro něko­ho je mož­ná ten­to film jas­ným vítě­zem, ale já jeho sequel hod­no­tím ješ­tě výše. Kmotr je ale nej­vět­ší kla­si­kou, ve kte­ré exce­lu­je Marlon Brando jako Vito Corleone. Příběh vyprá­ví o italsko-americké rodi­ně, kte­rá kon­t­ro­lu­je vel­kou část New Yorku. Vito má však i moc­né nepřá­te­le a také už pře­ce jen stár­ne, tak nako­nec pově­ří vede­ním rodi­ny mla­dé­ho Michaela (Pacino), kte­rý se v prů­bě­hu fil­mu radi­kál­ně změ­ní ze sluš­né­ho vojen­ské­ho vete­rá­na na bez­o­hled­né­ho kmo­t­ra.
Vito v podá­ní Marlona Branda
1. Kmotr II/Godfather part II
rok: 1974
režie: Francis Ford Coppola
hra­jí: Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall, Diane Keaton
Tento sequel pře­ko­nal své­ho před­chůd­ce a sla­ví prv­ní mís­to v našem žeb­říč­ku. Prolínání dvou časo­vých linií, v nichž sle­du­je­me vze­stup mla­dé­ho Vita (De Niro) a sou­čas­ně též budo­vá­ní vel­ké­ho impé­ria, za kte­rým sto­jí Michael (Pacino). Rovněž zde dostá­va­jí dost pro­sto­ru i ved­lej­ší posta­vy jako Tom Hagen (Duvall) či Kay Corleone (Keaton). Proto je Kmotr II nej­lep­ším gan­gs­ter­ským fil­mem všech dob a trouf­nu si říct, že z toho­to pomy­sl­né­ho pie­desta­lu jej jen tak něco nesra­zí.
Robert De Niro dostal za roli Vita Corleoneho Oscara.
Do žeb­říč­ku se mi těs­ně nevešly tyto skvě­lé fil­my
1. Veřejní nepřátelé/Public Enemies (2009, Michael Mann, Johnny Depp, Christian Bale)
2. Gangster Squad - Lovci mafie/Gangster Squad (2013, Ruben Fleischer, Josh Brolin, Sean Penn)
Uf. Žebříček nej­lep­ších fil­mo­vých gan­gs­te­rek mám tedy za sebou. Můžu s klid­ným srd­cem říct, že De Niro a Pacino jsou záru­kou kva­lit­ní gan­gs­ter­ky, neboť ten či onen vystu­pu­jí v osmi z dese­ti sním­ků v žeb­říč­ku.
Martin Scorsese, kte­rý nato­čil tři sním­ky z toho­to žeb­říč­ku navíc plá­nu­je film Irishman, kde by se oba dva Italoameričané měli zno­vu setkat.
zdroj obráz­ků: telegraph.co.uk, sporcle.com, mubi.com, picpix.com, examiner.com, rogerebert.com, screenrant.com, zimbio.com, cbsnews.com, ptsnob.com
jiné zdro­je: fdb.cz, csfd.cz, imdb.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Žebříčky

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,20832 s | počet dotazů: 235 | paměť: 54964 KB. | 04.08.2021 - 07:24:59