Kritiky.cz > Články > Nejlepší filmy roku 2003 - Část druhá

Nejlepší filmy roku 2003 - Část druhá

nejlepsi filmy062

Šest nej­lep­ších fil­mo­vých hitů z dru­hé půl­ky roku 2003.Červenec > Hodiny

Přestože by se mohl zdát čer­ven­co­vý pře­hled pre­mi­ér chud­ší (zejmé­na pro ty, co hol­du­jí ame­ric­kým money-movies), fanouš­ci klid­něj­ší podí­va­né si urči­tě při­šli na své. Pokračování Charlieho andíl­ků pro­padlo u divá­ků na celé čáře (jak po strán­ce kva­li­ta­tiv­ní, tak po strán­ce zis­ko­vé), expe­ri­ment zva­ný Hulk vyzněl hod­ně, ale vel­mi hod­ně roz­po­ru­pl­ně a stej­ný­mi slo­vy by se dala zhod­no­tit i fil­mo­vá adap­ta­ce Pavučiny snů dle kni­hy Stephena Kinga. Není tedy divu, že finál­ní sou­boj měsí­ce sve­dl pro­ti sobě dva sním­ky ze zce­la jiných vod - Hodiny a Město bohů. Na jed­né stra­ně hlu­bo­ké dra­ma s vyni­ka­jí­cí­mi herec­ký­mi výko­ny, na stra­ně dru­hé adept na Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší zahra­nič­ní film. Souboj to byl urput­ný a plný čis­tých úde­rů, ale nako­nec jsem se roz­ho­dl (po těž­kém roz­ho­do­vá­ní) pro titul, v němž se změ­ni­la k nepo­zná­ní holly­wo­od­ská kra­sa­vi­ce Nicole Kidmanová, a tedy pro Hodiny.

Srpen > Terminátor 3

V srpnu se sta­lo něco, v co už mož­ná mno­zí ani nedou­fa­li. Arnold Schwarzenegger koneč­ně vysly­šel přá­ní mili­ó­nů fanouš­ků po celém svě­tě a vrá­til se! Vrátil se v nej­draž­ším fil­mu všech dob! Terminátor 3 nabyl podo­by svě­ží­ho ván­ku do zatuch­lých vod kla­sic­ké akč­ní podí­va­né. Arnie se vrá­til ke své nej­slav­něj­ší a záro­veň nej­mi­lej­ší fil­mo­vé roli a k pře­kva­pe­ní všech skep­ti­ků i s vel­mi úspěš­ným kon­cem. Po sérií méně zda­ři­lých sním­ků jako Konec svě­ta či Protiúder se někdej­ší nej­vět­ší hvězda holly­wo­od­ské maši­né­rie koneč­ně tre­fi­la do čer­né­ho. A že to trva­lo. Terminátor 3 byl ale­spoň v mém pří­pa­dě jas­ným adep­tem pro film měsí­ce srp­na a také se jím stal (nejen kvů­li mým urči­tým sym­pa­ti­ím k před­cho­zím dílům, ale také záslu­hou skvě­lé akce, vtip­ných hlá­šek a cool poin­ty). Co se týče kon­ku­ren­ce, tak ta byla sku­teč­ně veli­ká. Vedle osca­ro­vé Adaptace, v níž se Nicolas Cage zhos­til rov­nou dvou rolí, dýcha­li tře­tí Termosce na záda také Piráti z Karibiku (s nepře­ko­na­tel­ným Johnnym Deppem v roli „kapi­tá­na“ Jacka Sparrowa).

Září > Jedna ruka net­les­ká

V pří­pa­dě Jedné ruky, resp. v sou­vis­los­ti s jejím zvo­le­ním na post „Film měsí­ce“, mě tak tro­chu štíplo svě­do­mí. Zaslouží si tohle oce­ně­ní sní­mek, kte­rý u jed­no­ho divá­ka uspě­je na celé laj­ně, kdež­to dru­hé­mu neřek­ne vůbec, ale vůbec nic??? Inu… někte­ré fil­mo­vé pro­duk­ty vyža­du­jí sku­teč­ně indi­vi­du­ál­ní posou­ze­ní. Ne vždy se totiž vypla­tí spo­lé­hat na kri­ti­ky v reno­mo­va­ných měsíč­ní­cích a stej­ným způ­so­bem by se moh­la pro­ti vám spik­nout i vaše pří­pad­ná důvě­ra v ústřed­ní duo tvůr­ců, daná jejich před­cho­zím úspě­chem nesou­cím vizit­ku „Samotáři“. K tomu, že jsem nako­nec zvo­lil cra­zy kome­dii Jiřího Macháčka a Davida Ondříčka, mě ved­ly hned dva důvo­dy: v prv­ní řadě vlas­te­nec­tví („Jsem Čech… Hurá!“) a za dru­hé sku­teč­nost, že se v naší repub­li­ce najde ale­spoň hrst­ka tvůr­ců, kte­ří doká­ží nato­čit kva­lit­ní fil­mík ze sou­čas­nos­ti. A jest­li vás zají­má, kte­rý sní­mek by to u mě vyhrál v pří­pa­dě selhá­ní Jedné ruky, tak věř­te, že nej­spíš Želary. Počin reži­sé­ra Ondřeje Trojana, kte­rý se bude letos uchá­zet o Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film, skon­čil těs­ně na dru­hém mís­tě.

Říjen > Mizerové II

Nemohu si pomoct, ale v říj­nu si mě napros­to pod­ma­ni­li dru­zí Mizerové. Super akce, nezkrot­ná kame­ra, poho­do­vý pří­běh, mozek v šat­ně a pře­de­vším pak kopa skvě­lých „čer­noš­ských“ hlá­šek… zkrát­ka obrov­ský kon­trast opro­ti galo­nům krve v podo­bě Tarantinovy pocty všem asij­ským béč­kům. Michael Bay nato­čil po nad­prů­měr­né Skále, nad­prů­měr­ném Armageddonu a nad­prů­měr­ném Pearl Harboru dal­ší nad­prů­měr­ný film. Tentokráte se vrá­til ke svým koře­nům a zplo­dil něco, čemu se na Ostravsku obvykle říká „pec­ka jak cip“. Will Smith a Martin Lawrence se tak moh­li po dlou­hých osmi letech vrá­tit k rolím, kte­ré odstar­to­va­ly jejich kari­é­ru, a zablb­nout si ve vizu­ál­ně výji­meč­ném akč­ním rodeu. Samotný Kill Bill, o němž se v sou­vis­los­ti s jeho pre­mi­é­rou hovo­ři­lo o jako nejam­bi­ci­óz­něj­ším titu­lu měsí­ce říj­na, mě samot­né­ho moc neo­slo­vil, a jestli­že jsem jej obsa­dil na licho­ti­vé tře­tí mís­to, tak snad kvů­li nespor­ným kva­li­tám pře­de­šlých Tarantinových gan­gs­te­rek, niko­li kvů­li jeho „keču­po­vé“ vizá­ži. Stříbrnou medai­li si z toho­to nesou­ro­dé­ho sou­bo­je odnes­la bláz­ni­vá kome­die Jima Carreyho Božský Bruce.

Listopad > Matrix Revolutions

Ze všech fil­mů, kte­ré byly uve­de­ny v roce 2003 do čes­kých kin, bys­te asi těž­ko vybra­li sní­mek, kte­rý by byl pro­blé­mo­věj­ší než Matrix Revolutions. Zatímco u dru­hé čás­ti se ješ­tě vět­ši­na lidí shod­la na tom, že s koneč­ným orte­lem je tře­ba počkat do lis­to­pa­du a že samot­ný dru­hý díl má svá nespor­ná pozi­ti­va, tře­tí útr­žek cyber­pun­ko­vé sci-fi roz­čle­nil fan­dy původ­ní­ho fil­mu na dvě dia­me­t­rál­ně odliš­né sku­pi­ny. Proto jsme se moh­li v jed­nom maga­zí­nu dočíst, že Revolutions jsou napros­tá bom­ba, kdež­to ve dru­hém, že tře­tí Matrix je titul, kte­rý se svou boha­tou vizu­ál­nos­tí sna­ží zakrýt úpl­né prázd­no. Co se týče mě, asi je jas­né, do kte­ré sku­pi­ny jsem se začle­nil já. Přiznám se, Matrix Revolutions jsem viděl jedin­krát, bavil jsem se u něj tak, jako u žád­né­ho jiné­ho sním­ku z posled­ní doby, a přes­to­že jsem v pří­bě­hu nara­zil na spous­tu těž­ko stra­vi­tel­ných fak­to­rů, během pro­jek­ce jsem něko­li­krát pocí­til, jak si mě celý ten „hum­buk“ poma­lu pod­ma­ňu­je. Nemyslete si však, že zvo­le­ní tře­tí­ho Matrixu bylo nějak jed­no­du­chou zále­ži­tos­tí… Listopadová nabíd­ka byla oprav­du boha­tá a chut­ná. Ostatně posuď­te sami: Hledá se Nemo, Good bye, Lenin!, Špína Londýna, Láska nebeská atd. atd.

Prosinec > Master & Commander

A koneč­ně je tady pro­si­nec (vel­ké vydech­nu­tí). Je prav­dou, že fil­mo­vé menu kon­ce roku neby­lo tako­vé jako to lis­to­pa­do­vé, ale to ovšem nezna­me­ná, že by se v našich kinech pro­mí­ta­ly samé „nuďár­ny“. Zatímco S.W.A.T.i by se do této kate­go­rie dali ješ­tě zařa­dit (vel­ké zkla­má­ní), Trio z Belleville, ani­mo­va­ný fran­couz­ský sní­mek, již méně a Master & Commander už vůbec ne! Film, kte­ří mno­zí kri­ti­ci ne nadar­mo ozna­či­li jako jeden z nej­lep­ších titu­lů roku 2003, se sou­stře­ďu­je na těž­ký život námoř­ní­ků brit­ské bitev­ní lodě, neo­po­mí­ná ani nesnad­nost teh­dej­ší doby a maxi­mum pro­sto­ru v něm dostá­vá Russel Crowe coby cha­risma­tic­ký a vel­mi zku­še­ný kapi­tán. Samotnou kapi­to­lou jsou pak vel­ko­le­pé a pre­ciz­ně ztvár­ně­né námoř­ní bitvy, kte­ré jsou ješ­tě o chlup lep­ší než ty z Pirátů z Karibiku. Že je film Petera Weira (Gallipoli) sku­teč­ně „tří­da“, o tom jste se konec­kon­ců moh­li dočíst v naší recen­zi, kte­rou nalez­ne­te zde.

Tááák a to je vše! Možná se diví­te, že jsem ve svém výčtu zapo­mněl zmí­nit ten či onen sní­mek, ale to už je hold zále­ži­tost vku­su. Pokud však máte jiný názor na nej­lep­ší fil­my roku 2003, nevá­hej­te, zašle­te nám svůj výběr dva­nác­ti „best movies“ a mož­ná vyhra­je­te plnou hru Keltští Králové.

Mejlujte na mnahlovsky@quick.cz do 28.2.2004

  • Jenseits der Stille (Za hranicí ticha) 19967. prosince 2013 Jenseits der Stille (Za hranicí ticha) 1996 Německý snímek Za hranicí ticha je dílem známé režisérky Caroline Link (která se asi nejvíce proslavila filmem Nikde v Africe). Jedná se o velmi citlivý film pojednávající o lásce, o hudbě […] Posted in Filmové recenze
  • Kramerová versus Kramer - Avery Corman (1977)8. února 2020 Kramerová versus Kramer - Avery Corman (1977) Velmi úspěšná kniha amerického spisovatele původem z Bronxu v podstatě vypráví celkem prostý příběh, na němž je zajímavá zejména jeho perspektiva.Mrkněme se mu tedy pěkně pod […] Posted in Recenze knih
  • Nejhledanější muž (40%)17. dubna 2015 Nejhledanější muž (40%) Špionážní drama o sledování záhadného muže dělí diváky na dva znesvářené tábory. Do kterého se zařadíte vy? Kontroverzní je přídomek, který tomuto snímku můžeme s čistým srdcem dát. Film […] Posted in Filmové recenze
  • Aktéři Zlaté mládeže - Sharlota11. května 2018 Aktéři Zlaté mládeže - Sharlota Sharlota je mladá  a  nadaná  zpěvačka,  která  se  věnuje  především  žánru  rap.  Je  extravagantní  v každém směru. Nejen stylem oblékání, ale také povahovými vlastnostmi. Na jedné […] Posted in Speciály
  • Rozhovor se Sophie Lellouche (scénáristka a režisérka)24. ledna 2013 Rozhovor se Sophie Lellouche (scénáristka a režisérka) Odkud se vzala Vaše touha točit filmy? To je touha, která se se mnou táhne již od dětství. Vždy jsem ráda tvořila příběhy a mám ráda, když osloví i mě. Moje záliba ve fikci pramení […] Posted in Rozhovory
  • Podzim v České televizi - 106. srpna 2019 Podzim v České televizi - 10 Posted in Videa
  • Cargo23. května 2018 Cargo Netflixu se zatím co se týče originální filmové produkce moc nedaří. Neznamená to však, že by se nesnažil. I když už však několik zajímavých kousků ve své sbírce tahle platforma má, jsou […] Posted in Filmové recenze
  • Posilování dolních zádových svalů12. února 2020 Posilování dolních zádových svalů Při posilování důležitých částí těla nesmíme zapomínat ani na záda. U nich se zaměřujeme zejména na dva svaly: Horní část zad tvoří zejména trapézový sval a spodní část zad potom […] Posted in Pro muže
  • Sarah J. Maasová: Dědička ohně29. září 2016 Sarah J. Maasová: Dědička ohně Vražedkyně Celaena Sardothien, která si jistě mnohé podmanila díky Skleněnému trůnu, úvodnímu dílu celé fantasy série, se nám v plné síle ukazuje již potřetí, tentokrát jako Dědička […] Posted in Recenze knih
  • Mission: Impossible - Fallout2. srpna 2018 Mission: Impossible - Fallout O PRODUKCI CESTA ETHANA HUNTA Tom Cruise za poslední dvě dekády produkoval, hrál a zazářil v těch nejodvážnějších scénách filmů Mission: Impossible, které se staly globálním kulturním […] Posted in Speciály

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...