Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Nejlepší filmy roku 2003 - Část druhá

Nejlepší filmy roku 2003 - Část druhá

nejlepsi filmy062
nejlepsi filmy062

Šest nej­lep­ších fil­mo­vých hitů z dru­hé půl­ky roku 2003.Červenec > Hodiny

Přestože by se mohl zdát čer­ven­co­vý pře­hled pre­mi­ér chud­ší (zejmé­na pro ty, co hol­du­jí ame­ric­kým money-movies), fanouš­ci klid­něj­ší podí­va­né si urči­tě při­šli na své. Pokračování Charlieho andíl­ků pro­padlo u divá­ků na celé čáře (jak po strán­ce kva­li­ta­tiv­ní, tak po strán­ce zis­ko­vé), expe­ri­ment zva­ný Hulk vyzněl hod­ně, ale vel­mi hod­ně roz­po­ru­pl­ně a stej­ný­mi slo­vy by se dala zhod­no­tit i fil­mo­vá adap­ta­ce Pavučiny snů dle kni­hy Stephena Kinga. Není tedy divu, že finál­ní sou­boj měsí­ce sve­dl pro­ti sobě dva sním­ky ze zce­la jiných vod - Hodiny a Město bohů. Na jed­né stra­ně hlu­bo­ké dra­ma s vyni­ka­jí­cí­mi herec­ký­mi výko­ny, na stra­ně dru­hé adept na Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší zahra­nič­ní film. Souboj to byl urput­ný a plný čis­tých úde­rů, ale nako­nec jsem se roz­ho­dl (po těž­kém roz­ho­do­vá­ní) pro titul, v němž se změ­ni­la k nepo­zná­ní holly­wo­od­ská kra­sa­vi­ce Nicole Kidmanová, a tedy pro Hodiny.

Srpen > Terminátor 3

V srpnu se sta­lo něco, v co už mož­ná mno­zí ani nedou­fa­li. Arnold Schwarzenegger koneč­ně vysly­šel přá­ní mili­ó­nů fanouš­ků po celém svě­tě a vrá­til se! Vrátil se v nej­draž­ším fil­mu všech dob! Terminátor 3 nabyl podo­by svě­ží­ho ván­ku do zatuch­lých vod kla­sic­ké akč­ní podí­va­né. Arnie se vrá­til ke své nej­slav­něj­ší a záro­veň nej­mi­lej­ší fil­mo­vé roli a k pře­kva­pe­ní všech skep­ti­ků i s vel­mi úspěš­ným kon­cem. Po sérií méně zda­ři­lých sním­ků jako Konec svě­ta či Protiúder se někdej­ší nej­vět­ší hvězda holly­wo­od­ské maši­né­rie koneč­ně tre­fi­la do čer­né­ho. A že to trva­lo. Terminátor 3 byl ale­spoň v mém pří­pa­dě jas­ným adep­tem pro film měsí­ce srp­na a také se jím stal (nejen kvů­li mým urči­tým sym­pa­ti­ím k před­cho­zím dílům, ale také záslu­hou skvě­lé akce, vtip­ných hlá­šek a cool poin­ty). Co se týče kon­ku­ren­ce, tak ta byla sku­teč­ně veli­ká. Vedle osca­ro­vé Adaptace, v níž se Nicolas Cage zhos­til rov­nou dvou rolí, dýcha­li tře­tí Termosce na záda také Piráti z Karibiku (s nepře­ko­na­tel­ným Johnnym Deppem v roli „kapi­tá­na“ Jacka Sparrowa).

Září > Jedna ruka net­les­ká

V pří­pa­dě Jedné ruky, resp. v sou­vis­los­ti s jejím zvo­le­ním na post „Film měsí­ce“, mě tak tro­chu štíplo svě­do­mí. Zaslouží si tohle oce­ně­ní sní­mek, kte­rý u jed­no­ho divá­ka uspě­je na celé laj­ně, kdež­to dru­hé­mu neřek­ne vůbec, ale vůbec nic??? Inu… někte­ré fil­mo­vé pro­duk­ty vyža­du­jí sku­teč­ně indi­vi­du­ál­ní posou­ze­ní. Ne vždy se totiž vypla­tí spo­lé­hat na kri­ti­ky v reno­mo­va­ných měsíč­ní­cích a stej­ným způ­so­bem by se moh­la pro­ti vám spik­nout i vaše pří­pad­ná důvě­ra v ústřed­ní duo tvůr­ců, daná jejich před­cho­zím úspě­chem nesou­cím vizit­ku „Samotáři“. K tomu, že jsem nako­nec zvo­lil cra­zy kome­dii Jiřího Macháčka a Davida Ondříčka, mě ved­ly hned dva důvo­dy: v prv­ní řadě vlas­te­nec­tví („Jsem Čech… Hurá!“) a za dru­hé sku­teč­nost, že se v naší repub­li­ce najde ale­spoň hrst­ka tvůr­ců, kte­ří doká­ží nato­čit kva­lit­ní fil­mík ze sou­čas­nos­ti. A jest­li vás zají­má, kte­rý sní­mek by to u mě vyhrál v pří­pa­dě selhá­ní Jedné ruky, tak věř­te, že nej­spíš Želary. Počin reži­sé­ra Ondřeje Trojana, kte­rý se bude letos uchá­zet o Oscara v kate­go­rii nej­lep­ší cizo­ja­zyč­ný film, skon­čil těs­ně na dru­hém mís­tě.

Říjen > Mizerové II

Nemohu si pomoct, ale v říj­nu si mě napros­to pod­ma­ni­li dru­zí Mizerové. Super akce, nezkrot­ná kame­ra, poho­do­vý pří­běh, mozek v šat­ně a pře­de­vším pak kopa skvě­lých „čer­noš­ských“ hlá­šek… zkrát­ka obrov­ský kon­trast opro­ti galo­nům krve v podo­bě Tarantinovy pocty všem asij­ským béč­kům. Michael Bay nato­čil po nad­prů­měr­né Skále, nad­prů­měr­ném Armageddonu a nad­prů­měr­ném Pearl Harboru dal­ší nad­prů­měr­ný film. Tentokráte se vrá­til ke svým koře­nům a zplo­dil něco, čemu se na Ostravsku obvykle říká „pec­ka jak cip“. Will Smith a Martin Lawrence se tak moh­li po dlou­hých osmi letech vrá­tit k rolím, kte­ré odstar­to­va­ly jejich kari­é­ru, a zablb­nout si ve vizu­ál­ně výji­meč­ném akč­ním rodeu. Samotný Kill Bill, o němž se v sou­vis­los­ti s jeho pre­mi­é­rou hovo­ři­lo o jako nejam­bi­ci­óz­něj­ším titu­lu měsí­ce říj­na, mě samot­né­ho moc neo­slo­vil, a jestli­že jsem jej obsa­dil na licho­ti­vé tře­tí mís­to, tak snad kvů­li nespor­ným kva­li­tám pře­de­šlých Tarantinových gan­gs­te­rek, niko­li kvů­li jeho „keču­po­vé“ vizá­ži. Stříbrnou medai­li si z toho­to nesou­ro­dé­ho sou­bo­je odnes­la bláz­ni­vá kome­die Jima Carreyho Božský Bruce.

Listopad > Matrix Revolutions

Ze všech fil­mů, kte­ré byly uve­de­ny v roce 2003 do čes­kých kin, bys­te asi těž­ko vybra­li sní­mek, kte­rý by byl pro­blé­mo­věj­ší než Matrix Revolutions. Zatímco u dru­hé čás­ti se ješ­tě vět­ši­na lidí shod­la na tom, že s koneč­ným orte­lem je tře­ba počkat do lis­to­pa­du a že samot­ný dru­hý díl má svá nespor­ná pozi­ti­va, tře­tí útr­žek cyber­pun­ko­vé sci-fi roz­čle­nil fan­dy původ­ní­ho fil­mu na dvě dia­me­t­rál­ně odliš­né sku­pi­ny. Proto jsme se moh­li v jed­nom maga­zí­nu dočíst, že Revolutions jsou napros­tá bom­ba, kdež­to ve dru­hém, že tře­tí Matrix je titul, kte­rý se svou boha­tou vizu­ál­nos­tí sna­ží zakrýt úpl­né prázd­no. Co se týče mě, asi je jas­né, do kte­ré sku­pi­ny jsem se začle­nil já. Přiznám se, Matrix Revolutions jsem viděl jedin­krát, bavil jsem se u něj tak, jako u žád­né­ho jiné­ho sním­ku z posled­ní doby, a přes­to­že jsem v pří­bě­hu nara­zil na spous­tu těž­ko stra­vi­tel­ných fak­to­rů, během pro­jek­ce jsem něko­li­krát pocí­til, jak si mě celý ten „hum­buk“ poma­lu pod­ma­ňu­je. Nemyslete si však, že zvo­le­ní tře­tí­ho Matrixu bylo nějak jed­no­du­chou zále­ži­tos­tí… Listopadová nabíd­ka byla oprav­du boha­tá a chut­ná. Ostatně posuď­te sami: Hledá se Nemo, Good bye, Lenin!, Špína Londýna, Láska nebeská atd. atd.

Prosinec > Master & Commander

A koneč­ně je tady pro­si­nec (vel­ké vydech­nu­tí). Je prav­dou, že fil­mo­vé menu kon­ce roku neby­lo tako­vé jako to lis­to­pa­do­vé, ale to ovšem nezna­me­ná, že by se v našich kinech pro­mí­ta­ly samé „nuďár­ny“. Zatímco S.W.A.T.i by se do této kate­go­rie dali ješ­tě zařa­dit (vel­ké zkla­má­ní), Trio z Belleville, ani­mo­va­ný fran­couz­ský sní­mek, již méně a Master & Commander už vůbec ne! Film, kte­ří mno­zí kri­ti­ci ne nadar­mo ozna­či­li jako jeden z nej­lep­ších titu­lů roku 2003, se sou­stře­ďu­je na těž­ký život námoř­ní­ků brit­ské bitev­ní lodě, neo­po­mí­ná ani nesnad­nost teh­dej­ší doby a maxi­mum pro­sto­ru v něm dostá­vá Russel Crowe coby cha­risma­tic­ký a vel­mi zku­še­ný kapi­tán. Samotnou kapi­to­lou jsou pak vel­ko­le­pé a pre­ciz­ně ztvár­ně­né námoř­ní bitvy, kte­ré jsou ješ­tě o chlup lep­ší než ty z Pirátů z Karibiku. Že je film Petera Weira (Gallipoli) sku­teč­ně „tří­da“, o tom jste se konec­kon­ců moh­li dočíst v naší recen­zi, kte­rou nalez­ne­te zde.

Tááák a to je vše! Možná se diví­te, že jsem ve svém výčtu zapo­mněl zmí­nit ten či onen sní­mek, ale to už je hold zále­ži­tost vku­su. Pokud však máte jiný názor na nej­lep­ší fil­my roku 2003, nevá­hej­te, zašle­te nám svůj výběr dva­nác­ti „best movies“ a mož­ná vyhra­je­te plnou hru Keltští Králové.

Mejlujte na [email protected] do 28.2.2004


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55102 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56607 KB. | 03.07.2022 - 14:37:20