Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Nejlepší filmy o běhání

Nejlepší filmy o běhání

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Vždy když něja­ký text začí­ná slo­vy „nej­lep­ší o...“, popří­pa­dě „nej­lep­ší z...“, tak je to tro­chu ošid­né a čtenářka/čtenář by měl být při­pra­ven na kdo­ví­ja­kou zálud­nost. Všechny žeb­říč­ky jsou totiž hod­ně sub­jek­tiv­ní, nicmé­ně lec­kdy pomo­hou k inspi­ra­ci.
Tož tedy, sem s tím!

Filmů o běhá­ní (potaž­mo o atle­ti­ce jako tako­vé) není zrov­na pře­hr­šel. O něco lépe je na tom (asi) fot­bal. Vyloženou popel­kou ale ten­to sport také není. Dokonce si trouf­nu říci, že jsem o běhá­ní nevi­děl vylo­že­ně špat­ný sní­mek (což se roz­hod­ně o jiných spor­tech říci nedá). Dovolím si tedy dopo­ru­čit cel­kem čty­ři fil­my, z nichž jeden titul fil­mem navíc vůbec není... To jsou teda počty...
1. Gallipoli (1981)
Jo, mla­dič­ký Mel Gibson, prv­ní svě­to­vá vál­ka a věč­né trau­ma australsko-novozélandské armá­dy v geni­ál­ní režii jed­no­ho z mých oblí­be­ných reži­sé­rů (Peter Weir) s nemé­ně geni­ál­ní hud­bou (Jarre). To na prv­ní pohled nepů­so­bí zrov­na jako spor­tov­ní film. Zdání ale kla­me.
2. Without limits (Hranice mož­nos­tí, 1998)
Prefontaine byl borec, nosil tako­vé „bítl­sác­ké háro“, měl správ­ně bojov­nou a opti­mis­tic­kou pova­hu. Hotová iko­na. Filmů o tom­to talen­to­va­ném běž­ci je více, ale ten­to je pro mě asi tím nej­lep­ším (hra­je tu i Donald Sutherland, kte­rý pocho­pi­tel­ně neběhá, ale kou­ču­je :)).
3. Dlouhá míle (tv seri­ál)
Tento dnes lehce zapo­me­nu­tý čes­ko­slo­ven­ský seri­ál obsa­hu­je něko­lik vskut­ku legen­dár­ních scén. Asi nej­pů­so­bi­věj­ší z nich je slav­ný závod Veseckého s praž­skou tram­va­jí... Skvělý seri­ál o kama­rád­ství, vůli se vrá­tit zpět a rov­něž o tom, že i kon­čit se musí umět.
4. Lola rennt (Lola běží o život, 1998)
Menší libůst­ka na závěr. Německý reži­sér Tom Tykwer stvo­řil cel­kem ori­gi­nál­ně vyprá­vě­ný pří­běh, v němž Lola běží a běží... Vůbec to není o kla­sic­kém závo­dě­ní, tady se běží o něco mno­hem cen­něj­ší­ho. Film nebo­du­je jen zají­ma­vým a neli­ne­ár­ním pří­bě­hem, ale i vel­mi sluš­ným soun­d­trac­kem, kte­rý mi teh­dy v pře­hrá­va­či roto­val cel­kem čas­to... :-).

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66750 s | počet dotazů: 251 | paměť: 58115 KB. | 15.08.2022 - 23:11:39