Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Nejlepší filmoví řečtí bozi a bohyně

Nejlepší filmoví řečtí bozi a bohyně

immortals rm10
immortals rm10
Mým oblí­be­ným žánrem ve svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii jsou meče a san­dá­ly. Tento typ fil­mů osob­ně roz­dě­lu­ji na dva pod­ty­py - san­dál his­to­ric­ký (rozu­měj bez nad­při­ro­ze­nos­tí) a san­dál mýtic­ký.
Na násle­du­jí­cích řád­cích roze­pí­ši nej­lep­ší před­sta­vi­te­le nesmr­tel­ných řec­kých bohů a bohyň v mýtic­kých san­dá­lech. Výběr to byl slo­ži­tý, pro­to na závěr ješ­tě při­dá­vám bor­ce, kte­ří se těs­ně nevešli.
10. Anthony Quinn
role: Zeus
fil­my: Herkules a Ohnivý kruh, Herkules v pod­svě­tí, Herkules a ztra­ce­né krá­lov­ství, Herkules a Amazonky, Herkules a Minotaurovo blu­diš­tě (vše 1994-1995)
Dia, v podá­ní legen­dár­ní­ho osca­ro­vé­ho her­ce, si pros­tě zami­lu­je­te! Chová se jako jeden z lidí, pomá­há své­mu syno­vi, řeší pro­blémy s žár­li­vou ženou, a v nepo­sled­ní řadě pomá­há Herkulovi vycho­vá­vat jeho děti. Quinn dal posta­vě nej­vyš­ší­ho boha dědeč­kov­skou podo­bu a já mu za to děku­ji.
9. John Hurt
role: Zeus
film: Válka Bohů (2011)
Ve fil­mu Válka Bohů nemo­hou boho­vé ovliv­ňo­vat lid­ské živo­ty pří­mo, pro­to na sebe Zeus (Luke Evans) bere podo­bu staré­ho muže, aby mohl pomá­hat hrdin­né­mu Théseovi s pří­pra­va­mi na budou­cí život héroa. A prá­vě ono Diovo alter ego skvě­le zahrál John Hurt. Působí zde jako jaký­si men­tor, jenž dává mla­dé­mu muži ty nej­cen­něj­ší rady do budou­cí­ho živo­ta. Navíc je skvě­lé poslou­chat Johnův hlas.
8. Isabel Lucas
role: Athéna
film: Válka Bohů (2011)
Athéna, bohy­ně moud­ros­ti a moud­ře vede­né vál­ky, v podá­ní Isabel Lucas je neo­hro­že­nou bojov­ni­cí ve vál­ce s Titány. Jde roz­hod­ně o nej­lep­ší ztvár­ně­ní nej­uctí­va­něj­ší řec­ké bohy­ně. Australská hereč­ka je krás­ná, má líbez­ný hlas a její scé­ny roz­hod­ně film zpes­t­řu­jí.
7. Edgar Ramírez
role: Áres
film: Hněv Titánů (2012)
Přesně takhle jsem si vždy před­sta­vo­val boha vál­ky!!! Venezuelan Ramírez je v této roli nesmír­ně pře­svěd­či­vý. Jeho Áres je kru­tý, zrád­ný a zákeř­ný. A přes­ně tyto vlast­nos­ti vysti­hu­jí cha­rak­ter pána válek!
6. Bill Nighy
role: Héfaistos
film: Hněv Titánů (2012)
Kovář Héfaistos, jenž hází jed­nu hláš­ku za dru­hou, je nej­vtip­něj­ším ele­men­tem celé­ho fil­mu. Jeden z nej­lep­ších brit­ských her­ců sou­čas­nos­ti hra­je tuto posta­vu oso­bi­tým až komic­kým sty­lem, kte­rý do sním­ku neče­ka­ně zapa­dá.
5. Niall MacGinnis
role: Zeus
film: Jáson a Argonauti (1963)
Tento Zeus je kru­tým vlád­cem, kte­rý Jásonovi nepře­je úspěch. Přesně jak v báji! Perfektní, víc snad ani tře­ba dodá­vat!
4. Maggie Smith
role: Thétis
film: Souboj Titánů (1981)
Hlavní zápor­ná posta­va staré­ho Clashe, niž­ší moř­ská bohy­ně Thétis, je žár­li­vá, haš­te­ři­vá a pyš­ná bes­tie, kte­rá se neští­tí jít přes mrt­vo­ly. Skvěle ji zahrá­la mata­dor­ka brit­ské kine­ma­to­gra­fie Maggie Smith. Jde jed­no­znač­ně o nej­lep­ší bohy­ni z řec­kých mýtů, jež se kdy obje­vi­la na plát­ně.
3. Laurence Olivier
role: Zeus
film: Souboj Titánů (1981)
Olivierův Zeus je tak tro­chu mixem Quinna a MacGinnise. Na jed­nu stra­nu nade vše milu­je své­ho pozem­ské­ho syna Persea, na stra­nu dru­hou bez milos­ti tres­tá krá­le Akrisia spo­lu s celým Argem či mění Thetidina syna Kaliba v ohyzd­né zje­ve­ní. To však na bronz boha­tě sta­čí.
2. Liam Neeson
role: Zeus
fil­my: Souboj Titánů (2010) a Hněv Titánů (2012)
Neeson se na Dia hodí ze všech her­ců snad nej­ví­ce. Je napros­to bez chy­by a kdy­by hrál ve fil­mech s lep­ším scé­ná­řem, mohl by klid­ně aspi­ro­vat na Oscara. Takto si aspoň užil bojo­vou scé­nu, kte­rá je navždy zapsá­na ve zla­tém fon­du „mečů a san­dá­lů“!
1. Ralph Fiennes
role: Hádes
fil­my: Souboj Titánů (2010) a Hněv Titánů (2012)
Ve zmí­ně­né bojo­vé scé­ně dělá Neesonovi part­ne­ra jeho dlou­ho­le­tý pří­tel Ralph Fiennes. Jeho Hádes je nej­kom­pli­ko­va­něj­ší nesmr­tel­nou posta­vou, kte­rá kdy záři­la na stříb­ném plát­ně. Hádova pova­ha se totiž znač­ně mění a z padou­cha se na kon­ci dru­hé­ho dílu stá­vá klad­nou posta­vou, kte­rá zachrá­ní situ­a­ci. Zkrátka, jas­ný vítěz.
Byť nový Souboj Titánů nedo­sa­hu­je kva­lit původ­ní­ho, uzmul si prv­ní dvě mís­ta pro sebe. Oba dva Britové jsou totiž napros­to famóz­ní.
Do elit­ní desít­ky se těs­ně nedo­sta­li tito:
1. Claire Bloom - Héra (Souboj titá­nů, 1981)
2. Ursula Andress - Afrodíta (Souboj Titánů, 1981)
3. Danny Huston - Poseidón (Souboj Titánů,2010 a Hněv Titánů)
4. Luke Evans - Zeus (Válka Bohů)
5. Kevin Smith - Áres (Herkules, Xena)
V budouc­nu se podí­vám i na his­to­ric­ké san­dá­ly a udě­lám žeb­ří­ček nej­vět­ších smr­tel­ných řec­kých hrdi­nů.
zdroj obráz­ků: hitfix.com, ynaqejud.dz-net.me, thomaspluck.com, pinterest.com, aveleyman.com, agonybooth.com, theactionelite.com, aceshowbiz.com, youtube.com
zdroj videí: youtube.com
jiné zdro­je: imdb.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Žebříčky


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,73945 s | počet dotazů: 213 | paměť: 55933 KB. | 21.05.2022 - 20:22:12