Kritiky.cz > Pro domov > Nejlepší doba pro získání úvěru

Nejlepší doba pro získání úvěru

img a322150 w1727 t1533632305


Velice mód­ním tren­dem posled­ních let jsou domy na klíč, rou­ben­ky, domy se solár­ním zdro­jem ener­gie a jiné. Není však pří­liš jed­no­du­ché tako­vý pro­jekt zafi­nan­co­vat. Většina se tedy obra­cí na úvě­ro­vé insti­tu­ce, kte­ré nám za nema­lý popla­tek poskyt­nou dosta­tek finan­cí.
rostliny na balkonech.jpg

Můžeme volit mezi

·         Bankovní

·         Nebankovní spo­leč­nos­tí

Pro vět­ši­nu z nás jsou záru­kou kva­li­ty a bez­pe­čí ban­kov­ní insti­tu­ce. Ty si však také kry­jí záda. Jsou ochot­ny nám poskyt­nout potřeb­né finan­ce, ale k tomu je zapo­tře­bí mít sta­bil­ní pří­jem, nemo­vi­tost k zásta­vě nebo ruči­te­le. Navíc si kaž­dá ban­ka či ban­kov­ní spo­leč­nost pro­chá­zí regis­t­ry dluž­ní­ků, aby se vyhnu­la pří­pad­ným nevy­ma­ha­tel­ným pohle­dáv­kám.

Tyto půjč­ky však nejsou dopřá­ny kaž­dé­mu, jeli­kož ne všich­ni máme nemo­vi­tost či ruči­te­le nebo jsme měli pro­blémy se spla­ce­ním dří­věj­ší půjč­ky.

Pro tuto kli­en­te­lu si finanč­ní svět při­pra­vil neban­kov­ní spo­leč­nos­ti a jejich finanč­ní služ­by. Tyto půjč­ky však dis­po­nu­jí vyso­ký­mi sazba­mi úro­ků a mno­ho­ná­sob­ným pře­pla­ce­ním poskyt­nu­té část­ky. Nejoblíbenější z nich je ame­ric­ká hypo­té­ka. Ta je oblí­be­ná u nepla­ti­čů hlav­ně z důvo­dů níz­kých poža­dav­ků na její zís­ká­ní a mož­nos­tí vyu­ži­tí. Společnost tedy neza­jí­má účel vyna­lo­že­ní peněz, ale pou­ze její spla­ce­ní.
lupa u peněženky.jpg

Úroky býva­jí zpra­vi­dla vyš­ší, ale toto je jedi­ný způ­sob kry­tí ban­ky. Půjčka je vyu­ží­vá­na na byd­le­ní, ale lze také vyu­žít na nákup dra­hých dár­ků, dovo­le­né nebo zapla­ce­ní nájmu.

Pokud však chce­me vyu­žít zaru­če­né­ho způ­so­bu půj­če­ní peněz nej­lep­ším řeše­ním je ban­kov­ní půjč­ka. Zde si může­me vybí­rat mezi úvě­rem a hypo­té­kou. Hlavní roz­dí­ly jsou v dél­ce splá­ce­ní. Zatímco úvěr je vyu­ží­ván ke krát­ko­do­bé­mu úče­lu u hypo­té­ky je tomu přes­ně nao­pak.

Výhodou úvě­ru je že jej ban­ky posky­tu­jí v rám­ci sta­veb­ní­ho spo­ře­ní, kdy po zís­ká­ní urči­té boni­ty může­me zís­kat niž­ší úro­ko­vou sazbu.

Důležité je také si nasta­vit for­mu splá­tek. Ty může­me roz­dě­lit na fix­ní a odlo­že­né, kdy v rám­ci fix­ní­ho splá­ce­ní pra­vi­del­ně pla­tí­me pev­ně sta­no­ve­nou část­ku, ale u odlo­že­né může­me najed­nou spla­tit vět­ší část a nej­pr­ve si tak vyří­dit své závaz­ky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,43340 s | počet dotazů: 231 | paměť: 46994 KB. | 06.03.2021 - 15:03:16