Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí...

sklad e1548001344221

Oblíbené sklá­dač­ky z růz­no­ba­rev­né­ho papí­ru v dětech pro­bu­dí oprav­do­vý zájem o tvo­ře­ní, povzbu­dí jejich fan­ta­zii, a hlav­ně pro­cvi­čí a zdo­ko­na­lí jem­nou moto­ri­ku prs­tů. Navíc jako bonus jsou v této prak­tic­ké pří­ruč­ce uvnitř vlo­že­ny úžas­né, barev­né papí­ry ke tvo­ře­ní nej­růz­něj­ších barev a moti­vů.

Na 116 strán­kách této kni­hy nalez­ne­te cel­kem 56 nej­růz­něj­ších sklá­da­ček z mno­ha kate­go­rií a oblas­tí. Objevíte tu návo­dy na slo­že­ní základ­ních tva­rů zví­řá­tek, doprav­ních pro­střed­ků, dino­sau­rů ane­bo i dár­ko­vých kra­bi­ček.

Všechny sklá­dač­ky lze jed­no­du­še a rych­le posklá­dat z papí­ru a násled­ně dozdo­bit nebo dokres­lit dle  vlast­ní fan­ta­zie. Anebo může­te sklá­dač­ku dál pou­žít jako drob­ný dárek pro blíz­ké přá­te­lé, či vyu­žít při nej­růz­něj­ších dět­ských hrách jako je napří­klad „Nebo, peklo, ráj“, či jako deko­ra­ci dět­ské­ho poko­jíč­ku a v nepo­sled­ní řadě jako zálož­ku do kni­hy. Použití sklá­da­ček je vel­mi roz­ma­ni­té, zále­ží jen na vás, jak je dále vyu­ži­je­te.

Více na Kritiky.cz
Oklamaný - 65 % V 60. letech 19. století probíhala za mořem americká občanská válka, známá jako válka Sev...
ELYSIUM - Blu-ray STEELBOOK Skoro před půl rokem šel tento snímek do kin. K premiéře na digitálních nosičích neuškod...
RECENZE – Malé sladké lži Autorka: Caz FrearováPřeklad: Kateřina ElisováNakladatelství: Grada/CosmopolisRok vydání v Č...
JAROSLAV KMENTA: PADRINO KREJČÍŘ – GANGSTER Jaroslav Kmenta získal v roce 2010 prestižní cenu Karla Havlíčka Borovského za přínos inves...
Blade: Trinity Třetí díl upírského filmu Blade začíná kdesi v syrijské poušti, kam partička upírů při...

Každé ze sklá­da­ček je věno­va­ná dvou strán­ka v této tenouč­ké pří­ruč­ce. Na levé strán­ce je cel­ko­vá foto­gra­fie výsled­né­ho pro­duk­tu spo­lu s jeho názvem, a na stra­ně pra­vé je podrob­ný postup sklá­dá­ní.

Postup sklá­da­ní je dopo­drob­na roz­kres­len do sebe­men­ší­ho detai­lu včet­ně struč­ných popi­sek u jed­not­li­vých obráz­ků či kro­ků. U kaž­dé­ho obráz­ku je pře­ru­šo­va­nou čárou vyob­ra­zen díl, kte­rý je nut­né prá­vě pře­lo­žit, a postou­pit tak dál v dal­ším postu­pu sklá­dá­ní.

Samotný postup je pře­hled­ně a vel­mi prak­tic­ky očís­lo­ván čer­ve­ným koleč­kem s bílý­mi čís­li­ce­mi, jež děti vede krás­ně krok za kro­kem v posloup­nos­ti a sys­té­ma­tič­nos­ti sklá­dá­ní. Navíc kaž­dý z obráz­ků je dopl­něn vel­mi struč­ným instruk­ce­mi, jak jed­not­li­vé díly slo­žit, co dělat dál, co ohnout nebo nao­pak tře­ba oto­čit či zalo­žit.

Některé sklá­dač­ky se sklá­da­jí z něko­li­ka čás­ti jako napří­klad tuli­pán či slu­neč­ni­ce. Většinou se jed­ná o dvě samo­stat­né čás­ti, kte­ré do sebe zapa­da­jí a tvo­ří celek. Nejčastěji to bývá u rost­lin, a to jeden díl před­sta­vu­jí­cí květ a dal­ší díl před­sta­vu­jí­cí sto­nek, v posloup­nos­ti tvo­ří­cí kvě­ti­nu jako celek

Každá ze sklá­da­nek je vyob­ra­ze­ná na růz­ném barev­ném poza­dí s vese­lou bar­vič­kou, kte­rá zau­jí­má veš­ke­rou barev­nou šká­lu tzv. „barev­ných papí­rů“, kte­ré si lze pro toto tvo­ře­ní kou­pit a maxi­mál­ně vyu­žít. Možná i tak tro­chu před­zna­me­ná­vá, jakou bar­vu bychom moh­li na tu či onu sklá­dan­ku pou­žít.

Pevně věřím, že se děti budou rády učit sklá­dat nové věci, pro­cvi­čo­vat se a zdo­ko­na­lo­vat v této „sta­řič­ké“ zába­vě a věz­te, že pak rády budou učit a pře­dá­vat tyto zís­ka­né doved­nos­ti i svo­je vrs­tev­ní­ky ve ško­le a škol­ce, a budou mít tak tro­šič­ku nad nimi navrch. Budou bor­ci ve sklá­dá­ní a papí­ro­vých sklá­dač­kách!

Jednotlivé sklá­dač­ky jsou vybrá­ny tak, aby byly vel­mi jed­no­du­ché a daly se díky výstiž­né­mu obráz­ku snad­no slo­žit, a to i malé děti, aniž by sami žáda­ly o pomoc dru­hé­ho. Pokud se doká­žou samy zaba­vit a vše zvlád­nou samy bez pomo­ci dospě­lé­ho, uvi­dí­te, jak budou samy na sebe prá­vem pyš­ní.

Nejlepší čes­ké papí­ro­vé sklá­dač­ky

Vydala Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook

První vydá­ní

Praha 2018

Počet stran: 119

ISBN 978-80-247-3743-0


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • S přírodou pro děti poznejte zábavnou formou 85 zajímavých druhů stromů.3. září 2018 S přírodou pro děti poznejte zábavnou formou 85 zajímavých druhů stromů. V knize čtenář nalezne 85 nejčastěji se vyskytujících tuzemských stromů a keřů, jež může naleznout kdekoliv při svých toulkách přírodou. Na stránkách této příručky objeví, jak krásné […]
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […]
  • "Renovace voskovek"23. července 2017 "Renovace voskovek" Renovace starých voskovek Také máte doma voskovky, kterým děti již sundaly papírový kabátek? A také dost špiní a povalují se všude možně? I u nás tomu není jinak! A tak jsme se rozhodli, […]
  • Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová20. července 2017 Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová KOUZLA Z KVĚTIN: Martina Šedová, Lenka Foltýnová Květy a květiny jsou každodenní součástí našeho života. Na to, jak si ze živých květů jednoduše vyrobit krásné dekorace, vám pomůže a […]
  • Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti)13. ledna 2019 Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti) Toužíte-li po dokonalém, a zároveň kreativním deníku, kam si budete moci zapsat nejen svoje myšlenky, ale s pomocí něhož si i dokonale zorganizujete život, srovnáte a utříbíte všechny své […]
  • S knihou "Objev svůj talent" to bude nejen hračka, ale i zábava31. srpna 2018 S knihou "Objev svůj talent" to bude nejen hračka, ale i zábava Pokud nevíte, jak precizně vymýšlet příběhy a postavy, jak pracovat se svými vlastními nápady, zcela určitě vám přijde vhod tato kniha od bratrů McLeodových, jež vás všechno zábavnou […]
  • 1000 míst, která musíte vidět, než zemřete6. února 2019 1000 míst, která musíte vidět, než zemřete Tato kniha je souborem zážitků a dobrodružství jednotlivých autorů cestovních průvodců, nadšených dobrodruhů, novinářů a publicistů z celého světa, kteří společnými silami dali dohromady […]
  • Vytvořte si svůj IMAGINÁRNÍ SVĚT21. ledna 2020 Vytvořte si svůj IMAGINÁRNÍ SVĚT Imaginární svět  napsaný a sestavený autorkou "Destrukčního deníku" Keri Smithovou, je určen nejen pro teenageři, ale i všechny lidi s kreativní duší, kterým nechybí hravost, […]
  • Tvořivá dílna – celoroční inspirace pro kluky a holky11. prosince 2018 Tvořivá dílna – celoroční inspirace pro kluky a holky Máte tvořivého ducha? Hledáte zajímavé inspirace na tvoření? Chcete si vyzdobit svůj byt v době různých svátků? Tak neváhejte a sáhněte po novince s názvem Tvořivá dílna. Rozhodně budete […]
  • TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla12. listopadu 2017 TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla Pro malé i velké turisty je tu dokonalá a praktická příručka pod názvem „Turistický zápisník“ od Milana […]