Kritiky.cz > Kritický Klub > Nejlepší Batmani

Nejlepší Batmani

JHZPfiw
Včera celý svět sla­vil tzv. Batman Day a k této pří­le­ži­tos­ti vydá­vám opož­dě­ně člá­nek o nej­lep­ších her­cích, co tem­né­ho rytí­ře ztvár­ni­li.
10. Troy Baker
Filmy: Lego DC Superheroes (2015-)
Videohry: Lego Batman 2 (2012), Lego Batman 3 (2014), Batman: Telltale Series (2016)
Výsledek obrázku pro batman telltale games
Zatímco v nej­lep­ších Jokerech se dostal až na 4. příč­ku, zde kon­čí až na chvos­tu top desít­ky. Baker totiž k Batmanovi roz­hod­ně nese­dí tolik jako k prin­cí zlo­či­nu. Ale Bakerův výkon v Telltale Series, kde je hra­tel­ná zatím jen prv­ní epi­zo­da z pěti­člen­né série, je per­fekt­ní, pro­to nejde vylou­čit, že příš­tě posko­čí výše.
9. Roger Craig Smith
Filmy: Batman Unlimited (2014-)
Videohry: Arkham Origins (2013), Arkham Origins: Blackgate (2013)
Výsledek obrázku pro batman arkham origins
Mladého Batmana v jeho začát­cích, kdy ješ­tě bojo­val jak se zlo­či­nem, tak s poli­cií, nemohl namlu­vit postar­ší Kevin Conroy, pro­to stu­dio Rocksteady naja­lo Rogera Craiga Smithe. A já musím říct, že když jsem popr­vé hrál Arkham Origins, nepo­znal jsem, že Waynea Conroy nemlu­ví. Smith zní stej­ně jako nej­vět­ší batma­nov­ská legen­da a pokud se pro­sa­dí v budouc­nu i ve kva­lit­něj­ších DC ani­má­cích než je série Batman Unlimited, čeká ho roz­hod­ně tem­ná rytíř­ská budouc­nost.
8. Ben McKenzie
Film: Batman: Year One/Rok jed­na (2011)
Výsledek obrázku pro batman year one movie
Ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní kul­tov­ní­ho Millerova díla namlu­vil neto­pý­ří­ho ochrán­ce Gothamu Benjamin McKenzie, ten­krát obrov­ská hvězda seri­á­lu O.C. Jeho hlas k začí­na­jí­cí­mu Batmanovi sedí a i samot­ný Frank Miller jej oce­nil.
Zajímavost: Ben McKenzie je v sou­čas­nos­ti hlav­ní posta­vou seri­á­lu Gotham, Jimem Gordonem.
7. Peter Weller
Filmy: Batman: The Dark Knight Returns Parts I and II/Návrat tem­né­ho rytí­ře I a II
Výsledek obrázku pro batman dark knight returns movie
Další Millerův komiks. A postar­ší­ho tem­né­ho rytí­ře mlu­vil Peter Weller, kte­ré­mu bylo v době uve­de­ní fil­mu 65 let. I tomu­to uměl­ci se poved­lo vystih­nout Batmana v celé jeho krá­se. V jed­nom z nej­lep­ších ani­má­ků vůbec podal jed­no­du­še fan­tas­tic­ký výkon.
6. Val Kilmer
Film: Batman Forever/Batman navždy (1995)
Výsledek obrázku pro batman forever
Joel Schumacher je idi­ot, kte­rý pře­vzal batma­nov­skou sérii od génia Tima Burtona a dostal úkol udě­lat z tem­né­ho rytí­ře film pro celou rodi­nu. Tohoto cíle více­mé­ně dosá­hl, ale hrůz­ný­mi pro­střed­ky. Udělal z tem­ných fil­mů od mis­tra Burtona neo­no­vé peklo a jeli­kož mu Michael Keaton vycou­val z role Bruce Waynea, musel hle­dat nové­ho hlav­ní­ho před­sta­vi­te­le. V Batman Forever se mu cas­ting pove­dl, pro­to­že Kilmer se do role mas­ko­va­né­ho stráž­ce Gothamu hodí a spo­lu s Jimem Carreym ali­as Riddlerem je nej­vět­ší před­nos­tí toho­to jinak hrůz­né­ho fil­mu. O tři roky poz­dě­ji ve fil­mu Batman and Robin už ale Schumacher selhal na celé čáře. Průšvih měl teh­dá jmé­no George Clooney.
5. Adam West
Film: Batman (1966)
Seriál: Batman (1966 - 1968)
Výsledek obrázku pro batman adam west
V šede­sá­tých letech byl Batman odliš­ný od sou­čas­nos­ti asi tak o 200%, pro­to­že běž­ně fun­go­val i ve dne, v arze­ná­lu měl spre­je pro­zi žra­lo­ků a bara­kudám apod. Ale Adam West jej pro­sla­vil a pro­to má své mís­to i v tom­to žeb­říč­ku. Dodnes je legen­dou jen a jen díky tomu, že před lety Batmana hrál a k rados­ti fan­dů se vra­cí ten­to rok ve fil­mu Return of the Caped Crusaders.
4. Michael Keaton
Filmy: Batman (1989), Batman Returns/Batman navždy (1992)
Výsledek obrázku pro batman michael keaton
Roku 1989 se od dob Adama Westa popr­vé na vel­kém plát­ně obje­vil Batman. Temnější, akč­něj­ší a mno­hem víc uvě­ři­tel­něj­ší. Role se zhos­til Michael Keaton a svou úlo­hu zahrál fan­tas­tic­ky, jako pomstych­ti­vý bijec, tou­ží­cí po smr­ti Jokerově, půso­bil uvě­ři­tel­ně. Ve dru­hém díle, kte­rý je snad ješ­tě tem­něj­ší, svůj výkon zopa­ko­val. Zároveň si těmi­to fil­my ale také tro­chu poško­dil kari­é­ru, neboť byl dlou­ho zaška­tul­ko­ván jako Batman. Ale před­loň­ský hit Birdman jej z oko­vů tem­né­ho rytí­ře dostal.
3. Ben Affleck
Filmy: Batman v Superman: Dawn of Justice/Úsvit spra­ve­dl­nos­ti (2016), Suicide Squad/Sebevražedný oddíl (2016)
Výsledek obrázku pro batman ben affleck
Jestli Peter Weller Batmana z Dark Knight Returns mis­tr­ně nada­bo­val, Affleck jej fan­tas­tic­ky zahrál. Jeho Batman je stár­nou­cí bijec, kte­rý už přes 20 let hrdin­ně brá­ní Gotham City před zlo­čin­ci. Ve svých letech se musí střet­nout s novou hroz­bou - mimo­zem­sko oblu­dou a geni­ál­ním psy­cho­pa­tic­kým věd­cem. A jen spo­je­ní s Kryptoňanem a sexy Amazonkou mu může při­nést vítěz­ství. Affleck, kte­rý byl pře­dem odsu­zo­ván, se nako­nec vze­přel všem pro­gnózám a tem­né­ho rytí­ře zvlá­dl. A jeli­kož si tuto roli zopa­ku­je v Justice League i v neto­pý­ří sólov­ce, máme se na co těšit.
Zajímavost: Affleck je nej­ná­sil­něj­ší Batman a pár lidí v BvS dokon­ce i zabil.
Zajímavost no 2: Jeffrey Dean Morgan, Comedian z Watchmen, zahrál Affleckovi otce a sám nevy­lou­čil, že by se nemoh­li potkat ve fil­mu Flashpoint Paradox.
2. Christian Bale
Filmy: Batman Begins/Batman začí­ná (2005), The Dark Knight/Temný rytíř (2008), The Dark Knight Rises/Temný rytíř povstal (2012)
Výsledek obrázku pro batman christian bale
Christopher Nolan v roce 2005 oži­vil Batmana a do hlav­ní role obsa­dil své­ho oblí­ben­ce Christiana Balea. Ze spo­je­ní těch­to dvou legend se zro­di­ly tři skvě­lé fil­my, kde Bale hra­je tem­né­ho rytí­ře v nej­u­vě­ři­tel­něj­ších dob­ro­druž­stvích. Za zmín­ku zvláš­tě sto­jí Baleův výkon v posled­ním díle ságy, kde per­fekt­ně ztvár­nil zlo­me­né­ho Waynea, kte­rý se vra­cí zpět do Gothamu, aby zasta­vil Banea (Tom Hardy)
1. Kevin Conroy
Filmy (výběr): Batman: The Mask of Phantasm/Batman a fan­tom (1992), Batman: Assault on Arkham/Útok na Arkham (2015), Batman: The Killing Joke/Kameňák (2016)
Seriály (výběr): Batman (1992 - 1995), Superman (1997 - 1999), Batman Beyond/Batman Budoucnosti (1999 - 2001)
Videohry (výběr): Arkham Asylum (2009), Arkham City (2011), Injustice: Gods Among Us (2013)
Výsledek obrázku pro batman the mask of the phantasm
Výsledek obrázku pro bruce wayne batman beyond
Výsledek obrázku pro batman arkham city
Nejlepším Jokerem je Mark Hamill, z čehož logic­ky vyplý­vá, že nej­lep­ším Batmanem musí být jeho dlou­ho­le­tý kole­ga Kevin Conroy. Jeden z nej­lep­ších dabé­rů všech dob mlu­ví tem­né­ho rytí­ře už přes 20 let a zúčast­nil se více než čty­ři­cít­ky neto­p­žřích pro­jek­tů. A i když nikdy nehrál Batmana v hra­ném fil­mu, je to náš dneš­ní vítěz.
Den Batmana jsem osla­vil tím­to žeb­říč­kem a od komik­so­vé­ho řemes­la si dávám na čas pau­zu, neboť pře­chá­zím k wes­ter­nu. 22. září totiž do kin vpad­ne rema­ke Sedmi Statečných a do té doby si musím obno­vit svou lás­ku k tomu­to žán­ru :D.
Zdroj obráz­ků: arkhamcity.wikia.com, toonami.wikia.com, calgarycinema.org, cinemablend.com, movieweb.com, comicsalliance.com, tvseriesfinale.com, denofgeek.com, games.tiscali.cz, engadget.com, dccomics.com, torrents.st,

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Žebříčky


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...