Kritiky.cz > Pro domov > Nejkrásnější zahrada v Litoměřicích

Nejkrásnější zahrada v Litoměřicích

img a289922 w1682 t1501514736

Pokud bychom měli zařa­dit člo­vě­ka z vědec­ké­ho hle­dis­ka, zařa­di­li bychom ho mezi sav­ce, obrat­lov­ce, pri­má­ty… Člověk by se dal ale zařa­dit ješ­tě do jed­né ška­tul­ky. S nej­vět­ší prav­dě­po­dob­nos­tí by tam ale byl sám. Pokud by se k němu nepři­da­li někte­ří dal­ší pri­má­ti. Byla by to ška­tul­ka, kte­rá by nes­la název –  sou­tě­ži­vý.Člověk totiž umí sou­tě­žit napros­to ve všem.Stále se porov­ná­vá s ostat­ní­mi. Porovnává i výsled­ky své prá­ce. A dokon­ce sou­tě­ží i ve svých koníč­cích.

zahrada

·         V roce 2013 byl na lito­mě­řic­ké výsta­vě „Zahrada Čech“ vyhlá­šen prv­ní roč­ník sou­tě­že „Nejkrásnější zahra­da.“
Účelem této sou­tě­že byla pre­zen­ta­ce zahrad­ních archi­tek­tů i zahrad­nic­kých firem. Každý sou­tě­ží­cí dostal k dis­po­zi­ci par­ce­lu o roz­mě­rech devět krát osm met­rů.
·        Vznikaly tak zahra­dy, kte­ré jsou urče­ny k rela­xa­ci i aktiv­ně strá­ve­né­mu času v pří­ro­dě.
Celou sou­těž hod­no­ti­la poro­ta, kte­rá byla slo­že­na ze sed­mi čle­nů.

Soutěž i skvělá zábava

V roce 2016 bylo vyhlá­še­no zají­ma­vé sou­těž­ní téma. „Zahrada všech (ne)smyslů“.Soutěžící se cho­pi­li této pří­le­ži­tos­ti oprav­du oso­bi­tě. Někteří impro­vi­zo­va­li s plas­to­vý­mi lah­ve­mi a jiným recyklo­va­ným mate­ri­á­lem. Právě sou­těž­ní tým, kte­rý pra­co­val s tím­to odpa­dem, zaží­val zají­ma­vé situ­a­ce. Na svůj návrh potře­bo­val sedm set plas­to­vých lah­ví.

tryska

o   A tak jeho čle­no­vé obchá­ze­li restau­ra­ce, ale stá­le jich bylo málo.
o   Došlo i na náhle­dy do kon­tej­ne­rů.

Díla, kte­rá nako­nec vznik­la, byla oprav­du netra­dič­ní a veli­ce zají­ma­vá. Už jen samot­né názvy, kte­rý­mi sou­tě­ží­cí svá díla obda­ři­li, hovo­ří za vše. Jednou z oce­ně­ných zahrad byla i ta, kte­rá nes­la název „Popletená zahra­da.“ Další z nich se jme­no­va­la „Jde o úhel pohle­du.“ Vítězná zahra­da byla ta, kte­rá se pre­zen­to­va­la pod názvem „Dešťová zahra­da.“ Výherce uspěl pře­de­vším pro­to, že uměl uká­zat správ­nou ces­tu k recyk­la­ci deš­ťo­vé vody. Což bude do budouc­na jis­tě pří­nos­né.

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Česká architektura16. prosince 2019 Česká architektura Češi si získali ve světě velký věhlas v mnoha odvětvích lidské činnosti. Český člověk je totiž velmi pracovitý. Dokáže spojit manuální zručnost, preciznost informací i tvůrčí […] Posted in Pro domov
  • Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec6. března 2020 Zkuste si letos vyrobit vlastní adventní věnec Věnce jsou typickou součástí vánoční výzdoby. Nejprve je velice krásné, když své hosty přivítáte právě věncem umístěným na dveřích. Ihned dáte najevo, že u vás vánoce vládnou, a že hosty […] Posted in Pro domov
  • Renovace zahradního nábytku14. prosince 2019 Renovace zahradního nábytku V každé zahradě, terase a přístřešku se najde místo k sezení. Pod korunami stromů se pěkně hoví na dřevěné lavičce, u ohniště na dřevěných špalcích. Na kryté terase většinou bývá […] Posted in Pro domov
  • Ptačí krmítka na zahradě7. dubna 2020 Ptačí krmítka na zahradě Již několik let se hovoří o tom, že počty mnoha drobných ptačích druhů v přírodě rapidně klesají, proto je třeba ptáčkům pomáhat alespoň na naší zahradě. Právě zahrady tvoří velice […] Posted in Pro domov
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Krása divoké přírody13. dubna 2020 Krása divoké přírody Divokou zahrádku nejlépe vytvoříme, využijeme-li barevného efektu květů, které kontrastně vysázíme k sobě. Záhonky stejných barev se nikde neopakují, nevytváří pravidelné shluky a tvary. […] Posted in Pro domov
  • Jak financovat koupi či rekonstrukci chaty nebo chalupy25. dubna 2020 Jak financovat koupi či rekonstrukci chaty nebo chalupy Češi jsou vyhlášení jako nadšení chataři a chalupáři, hlavně v dobách ještě nedávných měla téměř každá domácnost chatu či chalupu, kam jezdili o víkendech, ať už kvůli relaxaci, přírodě, […] Posted in Pro domov
  • Kouzlete se starým nádobím29. května 2020 Kouzlete se starým nádobím Jestli vám přebývá nějaký starý jídelní servis, protože jste si pořídili nový, a nevíte si rady, co se starými talíři, miskami, podšálky, hrnky a šálky a dalším porcelánovým, nebo […] Posted in Pro domov
  • Chraňme si své soukromí6. března 2020 Chraňme si své soukromí Berme v potaz, že vaše domácnost je pojištěná, ale stejně, kdo by chtěl, aby se mu po domě pohyboval někdo cizí, sahal na jeho věci. Věřte, že ochránit si soukromí jde a že možností je […] Posted in Pro domov

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...